Bijzondere bijstand, individueel

U kunt voor bijzondere kosten komen te staan waarvoor u geen geld opzij heeft kunnen zetten. Wanneer er geen andere mogelijkheden zijn om de kosten vergoed te krijgen, kunt u bij de gemeente bijzondere bijstand aanvragen.

Voorwaarden

U kunt in aanmerking komen voor bijzondere bijstand wanneer:

 • Er sprake is van bijzondere omstandigheden en in het bijzondere geval
 • De algemene bijstand niet voorziet in de kosten
 • U geen beroep kunt doen op een andere voorliggende voorziening
 • U noodzakelijke kosten maakt
 • Uw eigen middelen ontoereikend zijn
 • De kosten niet te voorzien waren
 • Het gaat om de goedkoopste adequate oplossing
 • Uw inkomen bedraagt maximaal 120% van het voor u geldende sociaal minimum.
 • Uw eigen vermogen bedraagt maximaal € 6.120,00 voor een alleenstaande en € 12.240,00 voor gehuwden/ samenwonenden.

Bijzondere bijstand voor medische kosten is slechts in zeer uitzonderlijke gevallen mogelijk.

Aanvragen

 • U vraagt de bijzondere bijstand bij de gemeente aan, vóórdat u de kosten maakt.
  • Wanneer u achteraf een aanvraag indient, is bijstand slechts in zeer uitzonderlijke situaties mogelijk. wanneer de noodzaak nog kan worden vastgesteld. Wanneer u nadat de kosten zijn gemaakt een aanvraag bijzondere bijstand indient, loopt u het risico dat de gemeente de kosten niet vergoedt.
 • U maakt een afspraak voor de aanvraag via 14 0522 of online (keuze: afspraak inkomensconsulent). Wilt u bij het maken van de afspraak in de toelichting aangeven 'bijzondere bijstand'
 • Neem kopieën van recente inkomensgegevens mee voor zover deze niet bij ons bekend zijn en een kostenindicatie van de leverancier mee.
 • U hoort binnen 8 weken na de aanvraag van de gemeente of u bijzondere bijstand krijgt. De termijn kan langer duren wanneer bijvoorbeeld medisch advies nodig is, of wanneer de gevraagde bewijsstukken ontbreken. U ontvangt in dat geval bericht van de gemeente

Meer informatie

Mail naar postbus@meppel.nl, bel Klantcontactcentrum, telefoonnummer 14 0522