Regeling participatie schoolgaande kinderen

Met de Regeling participatie schoolgaande kinderen kunt u één keer per jaar een extra tegemoetkoming krijgen voor kosten van (buiten)schoolse activiteiten van € 200,00 (kind op basisschool) of € 250,00 (kind op voorgezet onderwijs). .

Activiteiten

De volgende activiteiten komen in aanmerking voor de vergoeding:

Buitenschoolse activiteiten

Het betreft een vergoeding in de kosten van een buitenschoolse wekelijkse activiteit, zoals activiteiten op het gebied van sport, cultuur of ontspanning. U kunt hierbij denken aan het lidmaatschap van een voetbalclub, kosten van zwemlessen, kosten van muziekles.

Voor buitenschoolse activiteiten geldt een vaste vergoeding van € 200,- per kind dat naar de basisschool gaat en € 250,- per kind dat naar het voortgezet onderwijs gaat. De gemeente maakt bij toekenning buitenschoolse activiteiten het totaal bedrag in één keer over op uw bank- of girorekening.

Schoolse activiteiten

Wanneer uw kind of kinderen niet deelnemen aan een buitenschoolse activiteit, die onder de regeling valt, kunt u in aanmerking komen voor vergoeding van de kosten van schoolse activiteiten. Zoals een excursie of schoolreisje. Bij toekenning schoolse activiteiten ontvangt u alleen de werkelijk gemaakte kosten tot een maximum van de genoemde bedragen.

Aanvragen

U vraagt de tegemoetkoming aan via het aanvraagformulier (PDF). U kunt dit ook afhalen bij de balie of het wordt u op verzoek toegestuurd.

Meesturen: U moet bij de aanvraag bewijsstukken overleggen zoals een bewijs van betaling, kostenoverzicht of lidmaatschapskaart waaruit blijkt dat het kind lid is of deelneemt aan de activiteit.

Voorwaarden

  • U woont in de gemeente Meppel
  • U hebt de zorg voor één of meer kinderen van 4 tot en met 17 jaar en deze kinderen volgen onderwijs
  • Uw kind(eren), waarvoor u de zorg hebt, nemen deel aan minimaal één buitenschoolse wekelijkse activiteit of een schoolse activiteit
  • Uw eigen vermogen bedraagt maximaal € 6.120,- voor een alleenstaande en € 12.240,- voor gehuwden/ samenwonenden (zie ook de tasbel inkomensgrenzen).
  • De overwaarde in uw eigen woning bedraagt maximaal € 51.600,-.

Meest voorkomende Inkomensgrenzen

(de bedragen zijn per maand exclusief vakantiegeld)

Overzicht inkomensgegevens
Uw situatie1 Inkomen2
Alleenstaande tussen 21 jaar en de pensioengerechtigde leeftijd – geen kostendeler € 1.169,13
Gehuwden/ samenwonenden tussen de 21 jaar en de pensioengerechtigde leeftijd – geen kostendeler

€ 1.670,18

Kostendelersnorm

De hoogte van de kostendelersnorm is afhankelijk van het aantal meerderjarige personen die verblijven op hetzelfde adres. Hiervan zijn uitgezonderd (deze personen tellen voor de kostendelersnorm niet mee);

  • Personen van 18 tot 21 jaar;
  • Studenten die een WSF-uitkering/ WTOS uitkering ontvangen of een BBL-opleiding volgen;
  • Personen (niet zijnde bloed- en aanverwanten in 1e en 2e graad) die een commerciële relatie met elkaar hebben (huur of verhuur van een kamer).
Kostendelersnorm per maand exclusief vakantiegeld (per persoon) bedrag 120%
Tweepersoons huishouden € 835,09
Driepersoons huishouden € 723,74
Vierpersoons huishouden € 668,07

1 deling woonlasten: wanneer er sprake is van inwoning van een ander dan uw kinderen of partner
2 maximaal 120% van de bijstandsnorm per maand excl. vakantiegeld

Meer informatie en aanvragen

Mail naar postbus@meppel.nl of bel Klantcontactcentrum, telefoonnummer 140522