Ondersteuningsregeling 2022 gevolgen coronamaatregelen

Uitgangspunten en werkwijze aanvraag

Regeling

Compensatie of ondersteuningsregeling 2022, voor opgelopen (financiële) schade als gevolg van Covid-19 

Beschikbaar voor

Organisaties, ingeschreven binnen de gemeente Meppel, zonder winstoogmerk, die aantoonbaar bijdragen aan het realiseren van de maatschappelijk doelen van de gemeente Meppel.

Doel

De subsidieregeling heeft tot doel in 2022 eenmalig tegemoet te komen aan het lenigen van financiële schade van instellingen die als gevolg van de coronamaatregelen dreigen om te vallen.

Beleidscriteria

Om in aanmerking te kunnen komen voor de subsidieregeling moet de organisatie aantonen dat zij bijdraagt aan de maatschappelijke doelen. (zie uitklapblok). Hoe hoger de mate van bijdrage of hoe gewenster deze is, hoe meer een aanvrager in aanmerking komt voor de ondersteuningsregeling. Dit moet aangetoond worden bij de aanvraag (zie werkwijze aanvraag).

Overzicht maatschappelijke doelen

Meedoen en een betekenisvol leven

 • Inwoners voelen zich thuis in hun omgeving en hebben een sociaal netwerk. Ze zijn zoveel mogelijk in staat problemen zelf of binnen het eigen netwerk op te lossen
 • Inwoners hebben regie over hun eigen leven en doen mee in de samenleving. Zij zijn duurzaam in staat zichzelf financieel te redden
 • Inwoners zitten fysiek en mentaal goed in hun vel. Zij hebben veerkracht en voelen zich gezond
 • Inwoners wonen binnen hun mogelijkheden zelfstandig thuis in een omgeving die bij hun past.

Innovatie in passende zorg en ondersteuning

 • Inwoners ontvangen passende zorg en ondersteuning die aansluit bij hun mogelijkheden en beperkingen
 • Vragen van inwoners m.b.t. zorg en ondersteuning worden integraal opgepakt

Fantastisch opgroeien

 • Jongeren / kinderen groeien gezond en veilig op en kunnen hun talenten ontwikkelen. Zij gaan naar school of hebben een zinvolle dagbesteding en halen een passende diploma
 • Het aanbieden van passende zorg en ondersteuning
 • Ouders zijn in staat om hun kinderen mee te kunnen laten doen in de samenleving, ze zijn duurzaam in staat zichzelf financieel te redden

Beter verbinden en meer oren en ogen op straat

 • Sociale en fysieke thema's zijn waar mogelijk met elkaar verbonden, inwoners en hulpverlenende partijen trekken hier gezamenlijk in op.
 • Inwoners hebben aantoonbaar profijt van het wijk- en dorpsgericht werken en van de inzet van de wijkregisseur
 • Overlast wordt aangepakt, inwoners hebben hierdoor een veilige leefomgeving.
 • Inwoners van buurten of wijken voelen zich verantwoordelijk voor de sociale samenhang en werken aan het verstevigen hiervan

Goede openbare ruimte voor mens en natuur

 • De openbare ruimte wordt door jong en oud gebruikt, voelt veilig en is passend ingericht met respect voor mens, natuur en milieu waarbij meer biodiversiteit gerealiseerd is.
 • Inwoners zijn betrokken bij de inrichting en beheer van openbare ruimte.

Evenementen

 • Evenementen zijn doorontwikkeld en innovatief van karakter, verhogen de naamsbekendheid van de gemeente Meppel bovenregionaal en (inter) nationaal
 • Evenementenorganisaties zijn doorontwikkeld, voldoen aan wet en regelgeving, bieden een kwalitatief verantwoord niveau en laten zien hun verantwoordelijkheid aan te kunnen
 • Evenement voldoet aan evenementen criteria gemeente Meppel.

Sport

 • Er is een passend sportaanbod.
 • Sport is toegankelijk en bereikbaar voor inwoners van Meppel
 • Sport werkt mee aan het realiseren van gezonde en weerbare inwoners
 • Sport draagt bij aan de persoonlijke en maatschappelijke ontwikkeling van jongeren

Amateurkunst (cultuur)

 • Er is een passend cultureel aanbod.
 • Amateurkunst (cultuur) is laagdrempelig, toegankelijk, bereikbaar en betaalbaar voor inwoners van Meppel
 • Amateurkunst (cultuur/cultuur educatie) draagt bij aan de persoonlijke en maatschappelijke ontwikkeling van inwoners van Meppel.
 • Amateurkunst (cultuur) werk mee aan het realiseren van gezonde en weerbare jongeren en volwassenen

Voor het vaststellen van de mate van bijdragen aan de maatschappelijke doelen wordt gebruik gemaakt van de het beoordelingsinstrument wat gebruikt is bij de herijking van subsidies. Dit instrumentis in mei 2020 vastgesteld door de raad.

Financiële criteria

Om in aanmerking te kunnen komen voor de subsidieregeling moet de (gesubsidieerde) organisatie het volgende inzichtelijk maken:

 • De aanvrager geeft aan waar het gevraagde subsidiebedrag aan wordt besteed met een inhoudelijke toelichting en financiële onderbouwing.
 • De aanvrager kan aantonen dat zij gebruik heeft gemaakt van andere subsidies, (Rijks)regelingen of (fondsen)bijdragen ter compensatie van de gevolgen van Covid-19. Of laat zien welke acties hij heeft genomen om de (financiële) schade zoveel mogelijk te beperken, bv. het opzetten van een inzamelings-, crowdfundingacties of bezuiniging binnen de eigen activiteiten:
 • De aanvrager laat door middel van een overzicht zien dat er een groot verschil zit tussen inkomsten/uitgaven over 2019, 2020 en 2021.Dit doet hij door de jaarrekening 2019, 2020, de (voorlopige) jaarrekening 2021 bij te voegen en de begroting 2022.
 • De aanvrager laat door middel van een overzicht van geraamde baten en lasten 2022 zien welke baten en lasten hij reëel acht en welke bijdrage hij uit de subsidieregeling aanvraagt om evenwicht te krijgen in baten en lasten.  
 • De organisatie benut eerst de eigen reserves voordat aanspraak gemaakt kan worden op compensatie/ondersteuning (stand 31-12-2021).
 • Subsidie bedraagt maximaal €25.000,00.
 • Per organisatie kan maximaal één aanvraag voor 2022 worden ingediend.
 • Niet-bestede subsidie moet terugbetaald worden.

Verantwoording

Als de subsidieaanvraag wordt toegekend moet na na afloop van het subsidiejaar 2022 in 2023 een verantwoording verstrekt worden als het subsidiebedrag € 5.000 is of hoger.
Deze verantwoording bestaat uit:

 • Een inhoudelijk verslag waaruit blijkt waar de subsidie aan besteed is.
 • Een overzicht van de uitgaven van de (aanvullende) subsidie, verwerkt in een financieel verslag of jaarrekening waaruit duidelijk wordt of de subsidie volledig besteed is of dat een deel van de subsidie niet besteed is.
 • Deze verantwoording moet uiterlijk op 1 augustus 2023 aangeleverd te zijn.

Na behandeling door de gemeente van de verantwoording ontvangt de organisatie een brief waarin staat of de subsidie na tevredenheid vastgesteld kan worden en of er nog sprake is van terugvordering van een niet besteed deel van de subsidie.

Werkwijze aanvraag

 1. Een aanvraag kan alleen online met het digitale aanvraagformulier.
 2. De aanvraag moet door een beschikkingsbevoegde worden gedaan..
 3. Aanvragen kan zolang de Taskforce regeling 2022 van kracht is. Looptijd van de regeling is afhankelijk van de uitnutting van de compensatieregeling.

Het streven is uw aanvraag zo snel mogelijk af te handelen, uiterlijk 13 weken. Deze termijn gaat in op het moment dat alle benodigde documenten zijn ingeleverd en de aanvraag compleet is. De afhandeltermijn kan eenmalig, met een periode van acht weken, worden verlengd. De aanvrager wordt, bij eventuele verlenging van de termijn, schriftelijk geïnformeerd.

Aanvragen

Houd de volgende gegevens bij de hand voordat u het formulier gaat invullen:

 • KvK-nummer
 • Iban-nummer
 • Contactgegevens
 • Jaarrekeningen 2019, 2020 en 2021 met balans waaruit de stand van de reserves blijkt
 • Begroting 2022 met een overzicht van de reële baten en lasten en de gevraagde bijdrage om baten en lasten in evenwicht te krijgen

Ga naar het formulier>>