Herinrichting Prinsenplein

In november starten we met de herinrichting van het Prinsenplein. Aannemer Otten Infra voert de werkzaamheden uit.

Update 19 januari 2023

De werkzaamheden lopen volgens planning. De aannemer laat vrijdag 20 januari a.s. materialen aan- en afvoeren richting Prinsenplein. Dit leidt misschien tot enige verkeersoverlast in de Marktstaat, Prinsengracht en kromme Elleboog. Om de doorstroming te bevorderen zetten wij tijdens deze werkzaamheden verkeersregelaars in.

Update 13 december 2022

Ondergronds zijn de kabels en leidingen van de nutsbedrijven ter hoogte van de Groenmarkt en Grote Kerkstraat verlegd. Vanaf woensdagmiddag 14 december is de rijbaan richting de Wheem weer beschikbaar voor bevoorrading. Voor de kerstdagen is ook de Groenmarkt weer bereikbaar via Prinsenplein. 

Update 9 december 2022

De eerste fase van de rioolwerkzaamheden is gestart en loopt volgens planning. Maandag 12 december 2022 start de aannemer met de aansluiting op de put in de Grote Kerkstraat. Dit duurt tot en met woensdag 14 december 2022. Tijdens de werkzaamheden is het wegvak Prinsenplein-Grote Kerkstraat niet toegankelijk voor auto’s. Voetgangers kunnen wel passeren en de aangrenzende winkels en horeca zijn ook gewoon bereikbaar.

Start en fasering werkzaamheden

De werkzaamheden voeren wij in fases uit.

a. Verwijderen asfalt rijbaan Kromme Elleboog. We herstraten met gebakken straatstenen. De weg krijgt hierdoor dezelfde uitstraling als de rest van de binnenring.

b. Aanbrengen nieuwe aansluiting op het bestaande brandriool en het aanleggen van de eerste meters van het nieuwe brandriool. De Wheem blijft bereikbaar via het Prinsenplein en de Groenmarkt is bereikbaar via de steeg Kromme Elleboog.

c. Aansluiten van het bestaande hemelwaterriool op het nieuwe brandriool. De Wheem is voor het bevoorradingsverkeer van korte duur niet bereikbaar, de aannemer stemt dit af met de omgeving.

d. Vervanging brandriool Prinsenplein. De Wheem en de Groenmarkt blijven voor bevoorrading via het Prinsenplein bereikbaar.

Kaart fases werkzaamheden Prinsenplein

Kappen bomen voor nieuw groen

De huidige bomen, Robinia’s zorgen voor veel wortelopdruk. Hierdoor moeten jaarlijks bestratingswerkzaamheden plaatsvinden om de veiligheid voor gebruikers te waarborgen en aansprakelijkheidsstellingen te minimaliseren. Dit boomtype staat bekend om het oppervlakkig wortelen. Uit onderzoek is gebleken dat er bij meerdere bomen sprake is van blijvende gebreken en kroonsterfte. De bomen worden gekapt. In het ontwerp is circa 540 m2 groen toegevoegd ten opzichte van de huidige situatie. Dit zorgt voor vermindering afvoer hemelwater via het rioolstelsel, meer verkoeling en meer biodiversiteitg afvoer hemelwater via het rioolstelsel, meer verkoeling en meer biodiversiteit.

Bereikbaarheid en bevoorrading tijdens de werkzaamheden

De bereikbaarheid te voet binnen het gebied blijft gegarandeerd. De parkeergarage Kromme Elleboog blijft bereikbaar. Wij vragen iedereen hiervan zoveel mogelijk gebruik te maken. Vanaf 21 november a.s. is het parkeren van fietsen niet meer mogelijk. Tijdens de werkzaamheden op het Prinsenplein stellen wij een algeheel fietsverbod in voor het Prinsenplein en een deel van de Grote Kerkstraat.

UItgangspunten

Uitgangspunten voor het ontwerp zijn:

  • Autoluw,
  • Ruimte voor fietsparkeerplaatsen,
  • Meer groen, biodiversiteit/klimaatadaptatie,
  • Minimaal evenveel bomen als in huidige situatie,
  • Meer ruimte voor de voetganger,
  • Prettige verblijfplaats voor bewoners en bezoekers,
  • Mogelijkheden terrassen bij de horeca.

Het definitieve ontwerp is te raadplegen op de website van de gemeenteraa www.gemeenteraadmeppel.nl

Meer informatie

Heeft u vragen neem dan contact op met mevrouw G. Brouwer of de heer W. Coehoorn via 14 0522 of postbus@meppel.nl

ontwerp Prinsenplein 2022