Bewonersgroepen aan de basis van ontwerp wijkuitvoeringsplan

Het wijkuitvoeringsplan (WUP), dat moet leiden tot een aardgasvrij Berggierslanden, begint steeds meer vorm te krijgen. Tijdens twee werksessies op 26 juni en 12 juli in Wijkcentrum De Koeberg gingen bewonersgroepen concreet aan de slag met de vragen en onderwerpen die zijn opgehaald tijdens de wijkbrede bijeenkomst van 10 mei. In de zomerperiode verwerkt een schrijfteam alle inbreng en ideeën in een eerste ontwerp van het wijkuitvoeringsplan.

Vertrekpunt

Het vertrekpunt voor de bewonersgroepen bestond uit de onderwerpen waarvan wijkbewoners hadden aangeven dat ze een plek moeten krijgen in het wijkuitvoeringsplan. Het doel van deze sessies was dan ook om zo concreet mogelijk te worden: Hoe gaan we van het aardgas af? Hoe zorgen we ervoor dat de drempel om mee te doen zo laag mogelijk wordt? En hoe leggen we dat vast in het wijkplan? De gemeente had experts uitgenodigd voor de verschillende onderwerpen. Met hun kennis hielpen ze om specifieke vragen te beantwoorden. In het hele proces is de rol van de gemeente faciliterend, de gemeente stuurt dus níet op inhoud.

Woensdag 29 juni

Tijdens de eerste avond, woensdag 29 juni, stonden drie onderwerpen op de agenda. In drie rondes van elk 40 minuten werden aan elke tafel de uitdagingen én oplossingen besproken die nodig zijn voor een aardgasvrij Berggierslanden. Na elke ronde wisselden de groepen van onderwerp.

 • Openbare ruimte
  Deze twee punten kwamen aan de orde: een ruimtelijke visie voor het plaatsen van een warmtepomp, naast de voorwaarden en regels die er al bestaan, om ‘verrommeling’ en geluidshinder in de wijk te voorkomen. Daarnaast is er behoefte aan goede voorlichting over alternatieve waterpompen en alle eventuele mogelijkheden.
 • Betaalbaarheid en financiën
  In dit thema werd duidelijk dat wijkbewoners graag betrouwbare en praktische informatie krijgen over mogelijkheden, waardoor ze verschillende opties makkelijk met elkaar kunnen vergelijken.
 • Duurzaamheid en meekoppelkansen
  Wat betreft verduurzaming is Berggierslanden al aardig op stoom. Bewoners hebben behoefte aan tips op de korte termijn en een concreet stappenplan voor de lange termijn.

Dinsdag 12 juli

Dinsdagavond 12 juli kwamen drie andere onderwerpen aan bod. Ook deze avond werden de uitdagingen én oplossingen rond de thema’s in drie rondes van elk 40 minuten besproken.

 • Bij de thema’s Alternatieve technieken (en collectieve oplossingen op kleine schaal) en Aanpassingen aan de woning werd duidelijk dat inwoners behoefte hebben aan een eerlijk en helder verhaal: zowel over opties en mogelijkheden, als over de gevolgen van een keuze. Denk aan het ruimtebeslag van een warmtepomp(systeem) en de technische/bouwkundige ingrepen. Er is behoefte aan onafhankelijk advies en een onafhankelijke beoordeling van offertes.
 • Binnen het thema Activeren van de (rest van de) wijk zijn grofweg drie groepen te onderscheiden: voorlopers, de middengroep en ‘overig’. Van voorlopers kan geleerd worden, zij kunnen informatie geven. De middengroep heeft behoefte aan goede, betrouwbare informatie. Daarin kunnen de voorlopers voorzien. De derde ‘overige’ groep is afwachtend of heeft (nog?) geen interesse om aardgasvrij te worden. Hier ligt een rol voor de gemeente om in ieder geval altijd te blijven informeren.

Schrijven WUP

Gelijktijdig aan het proces met de bewonersgroepen werkt het schrijfteam aan een concept- wijkuitvoeringsplan. Een aantal bewoners kijkt mee of de schrijvers de input uit de betreffende groep goed vertalen. Bij het schrijven van het wijkuitvoeringsplan zijn ook ambtenaren van gemeente Meppel en externe stakeholders, zoals de netbeheerder, betrokken. Zo is het wijkuitvoeringsplan een coproductie tussen gemeente, stakeholders en bewoners. De doelstelling is om een wijkuitvoeringsplan te schrijven waarin alle belangen zorgvuldig tegen elkaar zijn afgewogen en waar iedereen mee kan instemmen en dat kan rekenen op een breed draagvlak in de wijk.

Wijkbijeenkomst

Naar verwachting wordt het wijkuitvoeringsplan in oktober aan de hele wijk en vervolgens aan de gemeenteraad voorgelegd. Voor deze wijkbrede bijeenkomst worden alle inwoners van Berggierslanden uitgenodigd. Uiteraard volgt hierover dan meer informatie.