Registreren nieuwe politieke partijen

Informatie registreren nieuwe politieke partijen gemeenteraadsverkiezingen 16 maart 2022

Wanneer registeren

Nieuwe politieke partijen die onder een bepaalde aanduiding aan de verkiezingen willen deelnemen en die niet geregistreerd zijn in het register voor de Tweede Kamerverkiezing of Provinciale Staten van Drenthe, moeten zich voor 20 december 2021 laten registeren bij het centraal stembureau in het stadhuis van Meppel. U kunt hiervoor een afspraak maken door contact op te nemen met Jolien Jonkers (j.jonkers@meppel.nl) of telefonisch via 14 0522.

Het centraal stembureau registreert de aanduiding. De aanduiding is waarmee u op de kandidatenlijst wenst te worden vermeld. Dit kan zijn:

 • De volledige naam van de partij;
 • De afkorting van de naam van de partij;
 • Combinatie van beide.

Overzicht te overleggen stukken

Een politieke partij moet een vereniging met volledige rechtsbevoegdheid zijn (een stichting is niet toegestaan). Bij het verzoek om registratie moet worden overlegd:

 • Een registratieverzoek (model G1-1).
 • Een afschrift van de notariële akte waarin de statuten van de vereniging zijn vastgelegd.
 • Een bewijs van inschrijving in het handelsregister bij de Kamer van Koophandel (datum van afgifte niet ouder dan 6 maanden).
 • Een bewijs van betaling van een waarborgsom van € 112,50. Voor meer informatie zie paragraaf 1.6 ‘waarborgsom’.
 • Een verklaring van de partij waaruit blijkt wie als gemachtigde en plaatsvervangende gemachtigde is aangewezen, bevoegd is tot inleveren v.e. kandidatenlijst.
 • Blanco lijst

Registeren is niet verplicht. Een politieke partij die zonder registratie op de dag van de kandidaatstelling een geldige kandidatenlijst aanlevert, kan deelnemen aan de verkiezing met een ‘blanco’ lijst. De lijst wordt dan aangeduid met “lijst (nr)”. Er wordt dan geen naam vermeld.

Bestaande politieke partijen

Politieke partijen waarvan de aanduiding al geregistreerd is voor de verkiezingen van de Tweede Kamer of voor de verkiezing van Provinciale Staten van Drenthe, hoeven zich niet opnieuw te registreren.

Toevoeging aan de aanduiding

Het is niet zonder meer toegestaan lokale informatie aan bestaande geregistreerde landelijke of provinciale aanduidingen van partijen toe te voegen (bijvoorbeeld CDA Meppel in plaats van CDA). Eventuele toevoegingen worden als nieuwe aanduidingen gezien waarvoor een nieuw registratieverzoek moet worden ingediend. Ook moet blijken dat de landelijke partij geen bezwaar heeft tegen de registratie op lokaal niveau, bijvoorbeeld door een verklaring van geen bezwaar af te leggen.

Tijdstip registratie

Voor de verkiezing voor de gemeenteraadverkiezingen op 16 maart 2022, is 20 december 2021 de laatste dag waarop nieuwe partijen zich kunnen laten registreren. Hierna ingediende verzoeken worden voor de gemeenteraadsverkiezingen 2022 buiten beschouwing gelaten.

Waarborgsom registratie

Voor registratie van de aanduiding van een politieke partij moet een waarborgsom worden betaald van € 112,50. Dit bedrag moet worden overgemaakt op rekeningnummer NL18BNGH0285073427 t.n.v. de gemeente Meppel onder vermelding van:

 • Waarborgsom registratie 2022;
 • De naam van de politieke partij;
 • Het adres waar het betaalbewijs naartoe gezonden moet worden.

Het bedrag moet vóór 13 december 2021 op de genoemde rekening zijn bijgeschreven. Na ontvangst wordt een bewijs van betaling afgegeven. Dit is één van de stukken die overlegd moeten worden voor de registratie. De waarborgsom wordt weer teruggestort wanneer de partij een geldige kandidatenlijst heeft ingediend.

Besluitvorming

Het centraal stembureau neemt op korte termijn een beslissing over het verzoek tot registratie.

Een registratieverzoek wordt beoordeeld op de criteria genoemd in artikel G3 van de Kieswet. De gemachtigde ontvangt hiervan schriftelijk bericht. Daarnaast publiceert het centraal stembureau de beslissing op de website van de gemeente Meppel.

Planning

Activiteiten Data
Waarborgsom registratie Uiterlijk 13 december 2021 binnen zijn
Laatste dag indienen registratie 20 december 2021

Meer informatie

Heeft u vragen dan kunt u contact opnemen met Jolien Jonkers per e-mail j.jonkers@meppel.nl of telefonisch op telefoonnummer 14 0522. Deze informatie is ook na te lezenin een folder. De folder is verkrijgbaar bij de receptie van het stadhuis of download de folder (PDF).