Werkgroep Personen met verward verward gedrag (PVG)

Aanleiding voor het opstarten van de werkgroep PVG is de invoering van de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz), welke op 1 januari 2020 is ingegaan. Deze wet beschermt de rechten van psychiatrische patiënten die te maken hebben met verplichte zorg. De wet maakt het mogelijk om ook buiten het psychiatrisch ziekenhuis verplichte zorg te geven.

De werkgroep is in het najaar van 2018 gestart. We hebben een brede ervarings- en professionele deskundigheid in deze groep.

Op verzoek van de betrokken ambtenaar regisseur gezondheid en zorg denken wij al proactief mee over de te maken beleidskeuzes en hoe deze keuzes uit kunnen pakken in de praktijk. Een voorbeeld van zo’n keuze: Welke positie neemt Meppel in als het gaat om wat regelen we regionaal en wat lokaal?

Vanuit onze adviespositie deelt de werkgroep de beleidskeuze om het verkennend onderzoek lokaal te houden met grote betrokkenheid van het sociale team Meppel.
Ook denken we mee over problemen waar de gemeente mee te maken krijgt en over signalen die ons als leden van de werkgroep ter ore komen.

Tot 1 januari 2021 is er een overgangsjaar en blijven wij als werkgroep de implementatie van de Wvggz monitoren.

De gemeente heeft voor personen met verward gedrag een plan van aanpak ontwikkeld. Dit plan biedt inzicht in de borging van een sluitende aanpak in de gemeentelijke organisatie. Van belang, om te voorkomen dat er mensen tussen wal en schip vallen en om de komende jaren het hoofd te bieden aan de verwachte toename van personen met verward gedrag in de samenleving.

Landelijk is een model ontwikkeld en op basis van dit model is in Drenthe een format gemaakt. Enerzijds om ervoor te zorgen dat zaken die regionaal opgepakt kunnen worden, eenduidig worden uitgewerkt en anderzijds gemeenten te ondersteunen bij de lokale uitwerking.

Het gaat om: 'Mensen met vaak verschillende aandoeningen of beperkingen, psychiatrie, verslaving, licht verstandelijke beperking, dementie, veelal in combinatie met verschillende levensproblemen zoals schulden, dakloosheid, werkloosheid, verlies van dierbaren, gebrek aan participatie, onverzekerd zijn en illegaliteit.'

Vertegenwoordiging in:

  • Dementie Vriendelijk Meppel
    Omdat de groep dementerende een belangrijk deel van de personen met verward gedrag is, hebben we door een lid van de werkgroep hierin af te vaardigen een lijn uitgezet met de werkgroep Dementie Vriendelijk Meppel.
    We volgen hierbij ook het landelijk project Dementie Vriendelijke Gemeente van Alzheimer Nederland en het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. We beoordelen de doelstellingen van de gemeente in deze en vragen ons af wat we nog missen om hier te komen.
  • Werkgroep armoede, thuis & daklozen van de Adviesraad
    Ook in deze werkgroep is een lid van onze werkgroep vertegenwoordigd. Hierbij wordt vooral aandacht besteed aan het inventariseren van de situatie, welke voorzieningen de gemeente Meppel heeft getroffen voor de dak- en thuislozen en of deze de behoeften dekken en toereikend zijn.

Gedachtengoed Positieve Gezondheid

Verder vinden we, net als de gemeente, het gedachtengoed 'positieve gezondheid' van belang en betrekken wij dit bij onze adviezen aan het college van burgemeester & wethouders. In de visie van dit gedachtengoed is gezondheid niet meer het domein van de zorgprofessionals, maar van ons allemaal. Het gaat om het vermogen van mensen om met de fysieke, emotionele, en sociale levensuitdagingen om te gaan en zoveel mogelijk eigen regie te voeren.