Werkgroep Armoede

De werkgroep richt zicht voornamelijk op drie onderwerpen: Dak- en thuislozen problematiek, Kind-armoede, Mobility Mentoring

Onderdelen waar onze aandacht ook naar uitgaat zijn, de 'ziektekosten regeling minima 2021' en de 'meerkosten regeling'. Wij kijken daarbij zeker ook naar gemeente overstijgende initiatieven, waarbij de nadruk ligt op het ontwikkelen van maatwerk vanuit de Wmo.

Denk hierbij ook aan het in kaart brengen van waar mensen voor wat kunnen aankloppen. Bijvoorbeeld aan geld om te kunnen sporten via bijzondere bijstand, het fonds maatschappelijke ondersteuning of het sportfonds.

Voor de kind-armoede kijken wij naar de ontwikkelingen bij de gemeente en binnen het onderwijs. Bestrijding van kind-armoede is nodig en het voorkomt problemen op termijn.
Hoe jonger je sociaal investeert, hoe meer je preventief werkt op het voorkomen van sociale isolatie op latere leeftijd.

De dak- en thuislozen problematiek is niet groot, qua omvang, binnen de gemeente. We stellen vragen over het handelen van de gemeente met deze groep mensen. In deze recente corona tijd is maar weer eens duidelijk geworden dat het voor dak- en thuislozen lastig is om zich goed te handhaven binnen de 'nieuwe' regels. Denk alleen maar aan de oproep om regelmatig de handen te wassen.

Mobility Mentoring gaat over het maken van een brug vanuit armoede naar financiële zelfstandigheid, waaronder onder andere psychosociale ondersteuning om dit te realiseren. De aanpak van armoede start met het financieel zelfstandig maken van mensen. Armoede kan uitmonden in sociale isolatie en bijvoorbeeld ook gezondheidsklachten.

Hiervoor zoeken en onderhouden wij contact met het Armoedepact om informatie te delen. Over het Armoedepact Meppel staat veel informatie op meppel.nl. Daar worden ook de 4 pijlers van het pact besproken.