Overhandiging jaarverslag 2020

De Adviesraad Sociaal Domein Meppel (ASDM) heeft woensdag 3 februari jl., in een goed bezochte online bijeenkomst, haar jaarverslag 2020 aangeboden aan wethouder Henk ten Hulscher die het, namens het College B&W Meppel, in ontvangst heeft genomen.

Terugblik activiteiten

Aftredend voorzitter Alice van der Kamp heeft een toelichting gegeven op de inzet van de adviesraad in het afgelopen coronajaar. Naast veel overleggen en contacten tussen de ASDM-werkgroepen met de gemeente Meppel heeft de ASDM zeven adviezen over het sociaal domein uitgebracht, twee gevraagd en vijf ongevraagd, en aan het College aangeboden. Daarnaast stond de aftredend voorzitter stil bij het afzwaaien van vier leden van de ASDM en werd zij zelf toegesproken door wethouder Ten Hulscher die haar bedankte voor de open en eerlijke samenwerking. Vervolgens heeft de nieuwe voorzitter, Liesbeth van der Vegt, de negen nieuwe leden welkom geheten en daarmee komt het totaal van de adviesraad op 28 deelnemers.

Opgaves 2021

Zowel wethouder Ten Hulscher als de huidige voorzitter hebben een doorkijk gegeven voor de opgaves in 2021 in het sociaal domein Meppel. Een jaar dat vooral door corona gedomineerd zal worden op zowel sociaal als economisch vlak en waar het in verbinding blijven met elkaar een belangrijke opgave is. Het was een geslaagde bijeenkomst met naast de huidige en afgetreden leden van de ASDM, ook een goede vertegenwoordiging vanuit zowel het college als vanuit de contactambtenaren. Dit geeft ook goed de betrokkenheid bij elkaar aan. De adviesraad is de afspiegeling van de Meppeler samenleving en blijft zich ook dit jaar inzetten voor een stukje meer geluk voor iedere Meppeler.

Download het jaarverslag (PDF)