Adviesraad Sociaal Domein Meppel is op zoek naar nieuwe leden.

De Adviesraad Sociaal Domein probeert signalen uit de samenleving op te halen en de verbindende schakel te zijn tussen gemeente en burger. Om alle onderwerpen die we op onze tafel krijgen goed te behandelen is de Adviesraad Sociaal Domein Meppel op zoek naar nieuwe leden.

De Adviesraad Sociaal Domein is een groep betrokken Meppeler vrijwilligers, die het College van Burgemeester en Wethouders, B&W, gevraagd en ongevraagd adviseert over Onderwerpen, die betrekking hebben op het sociaal domein. De Adviesraad kent een brede vertegenwoordiging van de Meppeler samenleving.  Vanaf 2015 heeft de gemeente uitgebreidere taken op grond van de Wmo (wet maatschappelijke ondersteuning), de jeugdwet (JW) en de Participatiewet (werk en inkomen). Het sociaal domein gaat dus over jongeren en ouderen, mensen met een beperking, nieuwe Nederlanders, verslavingsproblematiek, kwetsbare groepen, vrijwilligers, over wonen, welzijn en sport. Kortom, het gaat over onze eigen sociale leefomgeving en alles wat daarmee samenhangt.

Wat verwachten wij van jou?

Dat je:

 • in de gemeente Meppel woont
 • binding hebt met de doelgroepen uit het sociaal domein
 • je verder wilt verdiepen in deze doelgroepen
 • bereid bent en in staat bent om over het eigen belang en de belangen van de
 • eigen doelgroep heen te kijken en mee te denken over het grotere geheel van
 • het sociaal domein
 • een maatschappelijk netwerk hebt of dat wilt opbouwen
 • goed kunt luisteren en de juiste vragen kunt stellen
 • goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheden hebt
 • beschikt over een positief kritische blik
 • een teamspeler bent
 • je voor 4 jaar beschikbaar bent
 • je inzet om relevante informatie/documenten te lezen
 • een actieve en positieve bijdrage levert tijdens vergaderingen
 • geen politieke functie bekleedt en dat je niet in dienst van de gemeente Meppel bent
 • digitaal vaardig bent, omdat alle agenda’s, vergaderstukken en andere documenten digitaal worden aangeleverd.

Wat zijn je taken?

 • je neemt deel aan alle vergaderingen van de adviesraad als geheel, aan de (extra) vergaderingen van de themagroep, waar je deel van uitmaakt, van landelijke en regionale overleggen over het betreffende aandachtsgebied.
 • je draagt bij aan het opstellen van gevraagde of ongevraagde adviezen.

Wat krijg je ervoor terug?

 • de mogelijkheid tot kennis- en deskundigheidsbevordering
 • het vergroten van je netwerk en inspirerende contacten
 • een jaarlijkse vaste vergoeding
 • plezier en de voldoening om mee te praten en te denken over de ontwikkeling van het beleid in Meppel

Algemeen

 • Lid zijn van de Adviesraad vraagt je gemiddeld één dagdeel per week aan voorbereiding, leeswerk, vergaderingen of het bezoeken van (regionale) bijeenkomsten.
 • De vergaderingen van de Adviesraad zijn maandelijks op een woensdagavond.

Geïntereseerd?

Stuur dan zo snel mogelijk je motivatie met CV naar info@asdmeppel.nl voor 20 april a.s.

Selectieprocedure

Een gesprek met (ambtelijke) vertegenwoordigers van de gemeente Meppel en de Adviesraad maakt deel uit van de procedure.

Wil je meer informatie?

Heb je vragen over de procedure of inhoudelijke vragen, dan kun je mailen naar info@asdmeppel.nl. Meer informatie kun je ook vinden op de website van de Adviesraad, op de website van de gemeente Meppel.