Adviesraad Sociaal Domein overhandigt het jaarverslag 2022

Samen aan zet voor een sociaal en fijn Meppel! De Adviesraad Sociaal Domein Meppel (ASDM) heeft op 22 maart jl. haar jaarverslag 2022 aangeboden aan wethouder Klaas de Vries die het, namens het College B&W Meppel, in ontvangst nam.

Terugblik activiteiten

De vorige voorzitter en  secretaris legden eind 2021 hun functies neer. Een aantal leden van de Adviesraad besloten deze taken gezamenlijk op te pakken om de continuïteit van de adviesraad te waarborgen. Gezamenlijk is  een koersdocument voor de komende jaren opgesteld met een missie en een visie. De themagroepen binnen de adviesraad hebben vorig jaar dezelfde structuur en benaming gekregen als de gemeentelijke teams binnen het sociaal domein. Dit maakt het herkenbaar voor inwoners en gemakkelijker om de contacten tussen adviesraad en de gemeentelijke organisatie te organiseren. En deze contacten verliepen over het algemeen goed. De lijnen waren kort. Het uitgangspunt van de adviesraad is om in een vroegtijdig stadium te worden betrokken bij de beleidsplannen binnen het sociaal domein. Dit heeft als gevolg dat de adviesraad geen adviezen, gevraagd of ongevraagd, heeft uitgebracht.

De adviesraad is in het jaar 2022 onder andere actief geweest bij de onderwerpen: energiearmoede, de sportnota, mantelzorg en aanpassing van de Verordening Sociaal Domein en het Huishoudelijk Reglement. Voorts heeft de zoektocht naar een voorzitter de nodige aandacht gevraagd.

Vooruitblik naar 2023

Het is de ambitie van de adviesraad om zo vroeg mogelijk te worden betrokken bij beleidsplannen. Immers, de adviesraad is een vertegenwoordiging van de inwoners van Meppel en kan de ervaringen delen, die vanuit de inwoners worden opgehaald. De adviesraad heeft een aantal speerpunten geformuleerd, die in 2023 bijzondere aandacht krijgen. Met name is te noemen armoede en eenzaamheid, energiearmoede, participatie en sport en gezondheid. Het is de wens van de adviesraad om meer zichtbaar te zijn. Een middel om de zichtbaarheid te vergroten is om “het veld in te gaan”. Deze plannen zullen in 2023 hun beslag krijgen.

Download het jaarverslag (PDF)

Vacatures

Om goede uitvoering te kunnen geven aan de speerpunten in 2023 zoekt de adviesraad nog een voorzitter en nieuwe leden. Bent u geïnteresseerd in vrijwilligerswerk: de vacatures staan op deze website.

Gem.Meppel aanbieding jaarverslag ASDM 220323 FOTO DAAN PREST_0315