Rol en taak gemeenteraad

De gemeente wordt bestuurd door de gemeenteraad en het college van burgemeester en wethouders (B&W).

Deze vormen samen het gemeentebestuur, maar de gemeenteraad en het college hebben verschillende rollen en taken.

Gemeenteraad

De gemeenteraad bepaalt op hoofdlijnen hoe zaken (beleidsmatig) in de gemeente aangepakt moeten worden, wat het mag kosten en controleert ook of het goed wordt uitgevoerd. De gemeenteraad houdt zich bezig met allerlei onderwerpen die voor de stad, de dorpen en de inwoners van belang zijn. In de gemeenteraad hebben 23 raadsleden zitting en is het hoogste bestuursorgaan van de gemeente.

De gemeenteraadsleden hebben drie belangrijke taken:

  1. De inwoners van de gemeente Meppel vertegenwoordigen. Dat doen ze o.a. door contact met de inwoners/belanghebbenden te hebben om zo te weten wat er speelt. Zo kunnen ze bij het nemen van besluiten de belangen van de inwoners afwegen. Contact met de inwoners/belanghebbenden kan door de raadsleden worden gestart, maar ook door u! Er zijn verschillende manieren waarop de inwoners, bedrijven, instellingen en organisaties mee kunnen praten over wat er in Meppel speelt; zie: “Uw mening telt”.
  2. De hoofdlijnen van het beleid van de gemeente bepalen. De gemeenteraad besluit bijvoorbeeld hoeveel geld waaraan wordt besteed (gemeentebegroting). Ook besluit de gemeenteraad over gemeentelijke wetten (verordeningen). Vaak gaat het over onderwerpen die veel inwoners aangaan zoals wonen, werken, cultuur en recreatie. Een plan gaat alleen door als de meerderheid van de gemeenteraad het ermee eens is.
  3. Controleren of het college van burgemeester en wethouders (B&W) de afgesproken zaken goed uitvoert.

College van burgemeester en wethouders

Het college is belast met het dagelijks bestuur van de gemeente. Zo zorgt het college voor de voorbereiding en uitvoering van besluiten die door de gemeenteraad zijn genomen. Hierover legt het college verantwoording af aan de gemeenteraad. Binnen het college hebben de burgemeester en de wethouders een eigen aandachtsgebied. Na de gemeenteraadsverkiezingen benoemt de gemeenteraad de wethouders.

Burgemeester

De burgemeester is voorzitter van het college van burgemeester en wethouders én ook voorzitter van de gemeenteraad. Ook heeft de burgemeester een eigen aandachtsgebied binnen het college. Daarnaast is hij verantwoordelijk voor de openbare orde en veiligheid in de gemeente. De burgemeester wordt niet gekozen, maar benoemd bij Koninklijk besluit. De benoeming geldt voor zes jaar. De gemeenteraad heeft een rol bij de sollicitatie en herbenoeming van de burgemeester.

Raadsvergadering

Elke maand, met uitzondering van juli en augustus, komt de gemeenteraad van Meppel bijeen in de raadsvergadering. In deze vergadering worden besluiten genomen. Het college bereidt de raadsbesluiten voor. De raadsvergadering en de raadscommissies zijn openbare vergaderingen. U bent van harte welkom om deze vergaderingen te volgen via de publieke tribune. De vergaderingen worden gehouden in het stadhuis, Grote Oever 26 te Meppel.