Verzoek om informatie op grond van de Wet openbaarheid van bestuur

De Wet openbaarheid van bestuur, WOB, regelt uw recht op informatie van de gemeente. Zo krijgt u meer inzicht in het gemeentelijk handelen. De gemeente geeft zelf informatie over haar beleid via gemeentelijke advertenties in de Nieuwe Meppeler of op de gemeentelijke website. Voor informatie over gemeentebeleid die nog niet openbaar is, kunt u bij de gemeente een verzoek indienen om openbaarmaking van de informatie. Dit heet een Wob-verzoek.

Voorwaarden

Uw Wob-verzoek moet voldoen aan de volgende voorwaarden:

 • De informatie die u wilt, moet bij de gemeente aanwezig zijn;
 • De informatie moet gaan over het beleid van de gemeente, inclusief de voorbereiding en uitvoering daarvan.
 • De informatie die u wilt, moet zijn vastgelegd op een gegevensdrager. Bijvoorbeeld op papier, film, foto, geluidsband of in een computerbestand;
 • U kunt een Wob-verzoek alleen schriftelijk (per brief) indienen;
 • Uw schriftelijke Wob-verzoek moet aan een aantal criteria voldoen:
  • Naam, adres, plaats
  • Onderwerp
  • Een zo concreet mogelijke beschrijving van de gewenste informatie
  • Plaats, datum en handtekening

Procedure

 • De gemeente beslist binnen vier weken en bij milieuinformatie binnen twee weken op uw verzoek.
 • De gemeente kan deze termijn verlengen met vier weken. De gemeente moet dit schriftelijk en gemotiveerd aan u meedelen, voordat de eerste vier weken voorbij zijn.
 • De gemeente kan uw verzoek afwijzen wanneer een van de weigeringsgronden uit de Wob van toepassing is. Bijvoorbeeld wanneer het verstrekken van de informatie de veiligheid van Nederland schaadt, vanwege privacy of wanneer het gaat om vertrouwelijke bedrijfsgegevens, ook indien er sprake van documenten ten behoeve van intern beraad. Tegen een weigering kunt u bezwaar maken.

Kosten

De gemeente kan een vergoeding vragen voor het verstrekken van kopieën, uittreksels of samenvattingen van documenten.

Contact en meer informatie

 • Meer informatie over de Wet openbaarheid van bestuur op www.overheid.nl
 • Bel het Klantcontactcentrum, telefoonnummer 14 0522