Gemeente Meppel blijft in 2018 op koers

De binnenstad, het transformatiegebied Noordpoort, de wijken en dorpen worden volgend jaar met voorrang behandeld door burgemeester & wethouders. Ook het gemeentelijke verkeers- en vervoersplan wordt uitgevoerd. Net als de transformatie in het sociaal domein: preventie, sociale samenhang en ruimte voor initiatieven zijn hier de kernwoorden.

In de begroting 2018 schetsen burgemeester & wethouders een stevige basis voor ontwikkeling van de kwaliteit van de Meppeler samenleving.
 
Wethouder Ten Hulscher: "Voor kwaliteitsverbetering van Meppel is naast inzet en samenwerking ook geld nodig. Financiële degelijkheid blijft essentieel: de ambities waarvoor investeringen nodig zijn én zorgvuldige omgang met publieke middelen zijn kernpunten. De begroting 2018 is de laatste in deze collegeperiode. Deze begroting draagt wederom bij aan het gezond maken van de gemeentelijke financiën, met een sluitende begroting voor alle jaren tot 2021, minder schulden en herstel van de reserves.
 
Burgemeester Korteland: "2018 is het jaar van verkiezingen voor de gemeenteraad. Daarmee is het politiek een overgangsjaar: een nieuwe Raad en een nieuw College van Burgemeester & Wethouders treden aan na de verkiezingen van 21 maart. Tegelijk lopen allerlei dossiers en de dienstverlening aan inwoners, bedrijven en organisaties gewoon door. Prettig wonen en werken in Meppel vraagt continu verbeteren van kwaliteit, want alleen door ons te onderscheiden, blijven we aantrekkelijk als vestigingsplaats. Werkgelegenheid en mensen die mee willen bouwen aan onze samenleving komen niet vanzelf. Onze inzet loont, dat zie je in de beleving van evenementen, van sport en cultuur. Zo vieren we volgend jaar dat Schouwburg Ogterop de unieke leeftijd van 150 jaar bereikt."
 
Wethouder Koning: "De komende jaren investeren we 6 miljoen euro in de binnenstad. We geven een stevige impuls aan de pleinen, traditioneel de sterke kant van de stadsbeleving. De nieuwe bioscoop krijgt een prachtige entree, zodat Meppel er weer een echt nieuwe trekpleister bij krijgt. De binnenstad met een historische kern van maar liefst 17 ha laat zien dat het waard is om in het centrum te investeren; de bezoekers stellen het op prijs en deze economische ontwikkeling vertaalt zich onmiddellijk in werk. Werk voor mensen met heel verschillende opleidingen; jong en wat ouder! Het bouwrijp maken van weer een volgende fase van Nieuwveense Landen laat zien dat bestaande en nieuwe inwoners ons vertrouwen in de toekomst volop delen!"
 
Wethouder De Vos: "Onderwijs is het begin van elke kwaliteit. De gemeente geeft 8.000 scholieren onderdak om zich te kunnen ontplooien. Volgend jaar staat de renovatie van de Calvijnschool op het programma. Samen met de schoolbesturen van het basisonderwijs maken we een integraal huisvestingsplan voor de komende 15 jaar. Waar nodig gaan we onderwijs nog beter aansluiten op zorg, zodat kinderen passend onderwijs en jeugdzorg in hun eigen school kunnen krijgen. Sportpark Tussenboerslanden krijgt nieuwe verlichting. We investeren in het materieel voor de reiniging en voor het beheer van onze 314 ha openbare ruimte, want die bepalen het aanzicht van de stad en de omgeving. Dat geldt ook voor de herinrichting van het Molenpad en de binnenring tussen de Eendrachtstraat en de Woldstraat. De revitalisering van Koedijkslanden past onder meer in het up to date houden van maar liefst 271 km riool. De kunst is de lasten van dit noodzakelijk onderhoud en van de goede dienstverlening in evenwicht te houden met de wens om de kosten voor inwoners en bedrijven beheersbaar te houden. In vergelijking met andere gemeenten slagen we daar steeds beter in."
 
Wethouder Stam: "Circulariteit - hergebruik van producten en grondstoffen - , energietransitie en duurzaamheid zijn onderwerpen met maatschappelijke urgentie, waarvan de concretisering door samenwerkende partijen gestimuleerd wordt. Transformatiegebied Noordpoort is daarvan ons grootste voorbeeld. Wonen, werken, recreatie en groen op een plek die zichtbaar onze aandacht verdient. Kwaliteit is vooral aandacht voor mensen, mensen die elkaar steunen en die als samenleving verantwoordelijk willen zijn voor zorg en hulp. Preventie, sociale samenhang en ruimte voor initiatieven klinken misschien ver weg, maar het is voor alles omzien naar elkaar. Stil willen staan bij je buren, vrijwilligers steunen, elkaar activeren en ontmoeten, zoals de MensA ons laat zien, verwarde personen bijstaan. Geen gemakkelijke weg misschien, maar juist zo laat onze samenleving zien wat ze waard is. Die kwaliteit van de gemeente is sinds 2015 in zo'n snel tempo ontwikkeld dat nu ongeveer 40% van onze begroting wordt besteed aan ons sociaal domein. Vergeleken met de start van deze beleidsperiode in 2014 is de gemeentelijke organisatie daarmee sterk van vorm en inhoud veranderd."
 
Wethouder Ten Hulscher: "Bij de Perspectiefnota 2018-2021 zijn door de Gemeenteraad twee amendementen aangenomen. Het in overeenstemming brengen van de middelen voor het binnenstadsplan en het continueren van een subsidie voor de Stichting Engelgaarde in 2018. Naast de uitwerking van deze amendementen is tevens het invoeren van de toeristenbelasting in deze begroting meegenomen. Op economisch gebied wordt ingezet op betere aansluiting van bedrijventerreinen op behoeften in de markt. Dit betekent soms dat een terrein een ander of ruimer accent krijgt, zoals Oevers E en Blankenstein, soms dat omvorming nodig is, zoals Noordpoort, en soms dat ontwikkelingen op nieuwe terreinen onderzocht worden, zoals Noord III en Oevers S. De achtergrond van al deze acties is natuurlijk het stimuleren van de economie."

Gemeenteraad

De raad behandelt de Begroting 2018 in de vergadering van donderdag 9 november. U kunt de begroting onderaan deze pagina downloaden.

begrotingspagina
Download een vergroting in PDF

 

Uitgelicht