Besluiten B&W 4 januari 2022

1.         Beantwoording artikel 32 vragen CDA over wonen voor starters

 


            Besluit:
            In te stemmen met de voorgestelde beantwoording van de artikel 32 vragen over Wonen
            voor starters.

            Samenvatting:
            Door de CDA-fractie zijn artikel 32 vragen aan het college gesteld over wonen voor starters. De beantwoording daarvan treft u in de bijlage aan.
           
2.         Motie ‘Prioriteit duurzaamheidsinspanningen bij inwoners en bedrijven’

            Besluit:
            De raad via bijgevoegde memo te informeren over de duurzaamheidsinspanningen.

            Samenvatting:
            Op 17 december 2020 heeft de gemeenteraad een motie aangenomen betreffende 'Prioriteit duurzaamheidsinspanningen bij inwoners en bedrijven'. Het college werd o opgeroepen om concrete activiteiten te gaan ontplooien rondom duurzaamheid. En de
            oproep was om deze uitvoering, maar ook beleidsvorming, met de samenleving te doen. Het college heeft deze motie omarmd en daar afgelopen jaar ook invulling aan gegeven. In
            bijgevoegde memo wordt de gemeenteraad geïnformeerd over hoe het college dit afgelopen jaar invulling heeft gegeven aan de oproep van de gemeenteraad zoals verwoord
            in de motie.

3.         Vaststelling uitvoeringsagenda Sociaal Domein en Mobiliteit

            Besluit:
            1. De "Uitvoeringsnota Sociaal Domein en Mobiliteit” vast te stellen;
            2. De memo "Uitvoeringsnota Sociaal Domein en Mobiliteit" ter kennisname aan de raad te
                sturen.

            Samenvatting:
            Het college van burgemeester en wethouders stelt de "Uitvoeringsnota Sociaal Domein en
            Mobiliteit" vast. Vanaf 1 januari wordt het nieuwe plan "Sociaal Domein en mobiliteit"
            stapsgewijze ingevoerd. De "MUG" het alternatief van de oud Stadsbus start vanaf 1
            januari 2022 met de nieuwe dienstregeling. Het jaar 2022 is een overgangsjaar.

4.         Vaststelling bestemmingsplan – Violenstraat 1 te Meppel

            Besluit:
            1. De raad voor te stellen:
                a. Het bestemmingsplan ‘Meppel – Violenstraat 1’ met planidentificatie
                    NL.IMRO.0119.20201146-BPC1 ongewijzigd vast te stellen;
                b. Geen exploitatieplan ex artikel 6.12 lid 2 Wet ruimtelijke ordening vast te stellen.
            2. Te besluiten een hogere grenswaarde van 60 dB(A) vanwege railverkeer, vast te stellen
                voor 1 woning aan de Violenstraat te Meppel, kadastraal bekend gemeente Meppel sectie
                C, nummer 3875.

            Samenvatting:
            Het college stelt de gemeenteraad voor om het bestemmingsplan ‘Meppel – Violenstraat 1’
            vast te stellen. Tevens besluit het college om een hogere waarde vast te stellen op grond
            van de Wet geluidhinder.

            Het plan betreft de toevoeging van een woning aan het bestande bouwblok. Tegen het plan
            zijn geen zienswijzen ingediend.

  5.      Verlenen subsidie in 2021 aan stichting Meppel Event Desk

            Besluit:
            Aan stichting Meppel Event Desk in 2021 een subsidie van €75.000,00 te verlenen en direct
            vast te stellen.

            Samenvatting:
            Het college van burgemeester en wethouders besluit om aan stichting Meppel Event Desk
            Meppel (MED) in 2021 een subsidie te verlenen van €75.000,00.

 6.       Cliëntervaringsonderzoek (CEO) over het jaar 2020 in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) 2015

            Besluit:
            Kennis te nemen van de uitkomsten van het CEO over het jaar 2020 in het kader van de
            Wmo 2015.

            Samenvatting:
            Het college heeft kennis genomen van de uitkomsten van het CEO over het jaar 2020 in het
            kader van de Wmo 2015.

7.         Managementletter 2021, Gemeente Meppel

            Besluit:
            1. Kennis te nemen van de managementletter 2021;
            2. Kennis te nemen van de aanbevelingen en standpunten daarin;
            3. De managementletter en position papers aan te bieden aan de raad.

            Samenvatting:
            Onze accountant, BDO, heeft in opdracht van de raad de interim controle 2021 afgerond
            met de managementletter 2021. Hierin wordt de interne beheersing van de gemeente
            getoetst en worden aanbevelingen gedaan en aandachtspunten benoemd.

            Van belang zijn:
            * de monitoring van COVID-19 effecten;
            * de voorbereidingen op de rechtmatigheidsverantwoording van het college over 2022;
            * fraudepreventie;
            * aandacht voor Inkoop & aanbesteding;
            * aandacht voor sociaal domein en;
            * aandacht voor IT.

            Bij de bevindingen van BDO zijn de standpunten van de gemeente opgenomen. Bij de
            meeste geldt dat de gemeente het advies niet overneemt, omdat zij dit anders heeft
            opgelost; beter passend bij de omvang van de gemeente.

            Voor een aantal – oude – aanbevelingen is het standpunt van de gemeente toegelicht in de
            geactualiseerde position papers. Door een standpunt in te nemen zal de bevinding van de
            accountant in de toekomst niet meer expliciet benoemd worden in de ML. De bevindingen
            zullen dan meer gericht zijn op de ambities en mogelijkheden van de gemeente Meppel.
            Een tweetal nieuwe position papers zijn in voorbereiding.


8.         Vervolg leader project marketingagenda Zuidwest Drenthe

            Besluit:
            1. De samenwerkingsovereenkomst POP3 (plattelandsontwikkelingsprogramma; zie bijlage
                1) aan te gaan met gemeenten Westerveld, Hoogeveen, De Wolden en stichting
                Marketing Drenthe voor het projectplan Marketingagenda Zuidwest Drenthe;
            2. De verantwoordelijk portefeuillehouder mandaat te geven voor het tekenen van de
                samenwerkingsovereenkomst POP3;
            3. In te stemmen met het projectplan Marketingagenda Zuidwest Drenthe (zie bijlage 2);
            4. Stichting Marketing Drenthe als penvoerder de machtiging te verlenen om mede namens
                de gemeente Meppel een LEADER-subsidieaanvraag voor de realisatie van het
                projectplan Marketingagenda Zuidwest Drenthe bij SNN in te dienen;
            5. Stichting Marketing Drenthe in totaal een subsidie van € 15.000,00 te verstrekken als
                cofinanciering voor deelname aan het project.

            Samenvatting:
            De gemeente Meppel gaat formeel een samenwerkingsverband aan met de gemeenten
            Westerveld, Hoogeveen, De Wolden en Stichting Marketing Drenthe om de
            vrijetijdseconomie in de regio te versterken. Het college stelt het projectplan
            Marketingagenda Zuidwest Drenthe 2022-2024 vast, waarin de gezamenlijke regionale
            marketing-aanpak is uitgewerkt. Het college machtigt Stichting Marketing Drenthe om
            mede namens de gemeente Meppel een LEADER-subsidieaanvraag bij SNN in te dienen
            voor het realiseren van dit projectplan. Deelname aan dit project vereist een cofinanciering   
            van in totaal € 15.000,00 per gemeente. Dit bedrag wordt als eenmalige subsidie verstrekt
            aan Stichting Marketing Drenthe, die het project coördineert.

9.         Planning en control jaarkalender 2022

            Besluit:
            1. Kennis nemen van de planning van het besluitvormingsproces van de Planning & Control
                documenten voor 2022;
            2. De jaarkalender 2022 aanbieden aan de agendacommissie van de raad.

            Samenvatting:
            In deze kalender beschrijven we welke Planning & Control (P&C) documenten in 2022
            worden opgesteld. De jaarkalender geeft voor iedere betrokkene duidelijkheid over de data
            van bestuurlijke besluitvorming. Daarnaast zijn de data weergegeven wanneer we de
            documenten naar de raad sturen.

10.      Opdrachtvaststelling evaluatie P&C-cyclus

            Besluit:
            De opdracht evaluatie Planning & Control cyclus vast te stellen.

            Samenvatting:
            In het college-uitvoeringsprogramma 2018-2022 is afgesproken dat de Planning & Control
            cyclus (hierna: P&C-cyclus) geëvalueerd wordt. Deze evaluatie wordt ingezet om een  
            verdere kwaliteitsverbetering en integraliteit vorm te geven. Daarnaast is het wenselijk om
            meer gemak en rust in het proces te krijgen voor stellers en gebruikers. Ook wordt meer
            helderheid gecreëerd in verantwoordelijkheden.

11.      Project vindbaarheid openbare ruimte

            Besluit:
            In te stemmen met openbare ruimte Noorderkanaalweg.

            Samenvatting:
            Dit betreft openbare ruimte namen die al eerder zijn vastgesteld maar welke voor het
            afstemmen van het project ''Traject Vindbaarheid Openbare Ruimten'' in samenwerking
            met het Nationaal Wegen Bestand, Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) en
            Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG) middels een besluit vastgesteld dienen te
            worden. Door hier aan deel te nemen verbetert de kwaliteit van onze basisregistraties en
            kunnen hulpdiensten en andere afnemers van onze gegevens beter de locatie bepalen.

12.      Akkoord uitbetaling planschadevergoeding

            Besluit:
            1. In te stemmen met het door SAOZ uitgebrachte advies betreffende planschade;
            2. Over te gaan tot uitbetaling van de in het advies genoemde gelden wanneer de periode
                om in bezwaar te gaan is verstreken en dit niet heeft geleid tot een bezwaarschrift.

            Samenvatting:
            Er is een aanvraag tot tegemoetkoming in planschade als bedoeld in artikel 6.1 van de Wet
            ruimtelijke ordening (Wro) ingediend bij de gemeente Meppel. De gemeente Meppel heeft
            onafhankelijk adviesbureau Stichting Adviesbureau Onroerende Zaken (SAOZ) verzocht om
            advies uit te brengen over de aanvraag. SAOZ heeft het college van Meppel geadviseerd
            om over te gaan tot het uitkeren van een planschadevergoeding, omdat er sprake is van
            een nadeliger positie voor aanvrager. Het college van B&W stemt in met dit advies en gaat  
            na het verlopen van de termijn van bezwaar over tot het uitbetalen van het in het
            adviesrapport genoemde bedrag wanneer er geen sprake is van een ingediend
            bezwaarschrift.

13.      Stedenbouwkundig kader – Eendrachtstraat 28 te Meppel

            Besluit:
            Het ‘Stedenbouwkundig kader Eendachtstraat 28 Meppel’ vast te stellen.

            Samenvatting:
            Het Stedenbouwkundig kader geeft richting en inhoud aan initiatiefnemers in het geval van
            een herontwikkeling van de locatie van het voormalig politiebureau aan de Eendrachtstraat.
            In een ruimtelijk model is het gewenste en optimale bouwvolume onderzocht. Het resultaat
            is een envelop voor de bebouwing. Binnen deze envelop is veel ruimte voor initiatief. Aan
            initiatiefplannen die passen binnen het geschetste kader kan medewerking worden verleent
            als het om, naast de huidige bestemming ‘Maatschappelijk’, woningbouw gaat. Voor de
            aspecten is inhoudelijk zoveel mogelijk aansluiting gezocht bij het beleid voor het
            aanliggende Transformatiegebied Noordpoort. Ook hier is sprake van “uitnodigende
            stedenbouw”.

14.      Nadere regels schaarse vergunningsprocedure prostitutiebedrijven en reactienota

            Besluit:
            1. De nadere regels verdeling vergunningen prostitutiebedrijven gemeente Meppel (hierna:
                nadere regels)vast te stellen;
            2. De reactienota zienswijzen nadere regels vast te stellen.
           
            Samenvatting:
            In de vergadering van 28 oktober 2021 heeft de gemeenteraad kennis genomen van het
            door het college vastgestelde concept nadere regels en het concept reactienota.

            Het college stelt nu middels nadere regels een procedure vast voor de verdeling van
            schaarse vergunningen voor prostitutiebedrijven. Dit is nodig omdat jurisprudentie bepaalt
            dat initiatiefnemers gelijke kansen moeten hebben om in aanmerking te komen voor een
            vergunning waarvan er maar enkele beschikbaar zijn.

            De inhoud van de nadere regels is tot stand gekomen na consultatie van belanghebbenden
            (o.a. uitbaters prostitutiebedrijven en omwonenden van de huidige prostitutiebedrijven).
            Naar aanleiding van de zienswijzen zijn de nadere regels op een aantal punten aangepast.

15.      Beleidsregel bijplaatsen afval bij ondergrondse containers en dumpen afval

            Besluit:
            Beleidsregel betreffende regels omtrent toepassen spoedeisende bestuursdwang voor
            illegaal bijplaatsen van huishoudelijke afvalstoffen bij ondergrondse containers en dumpen
            van afval vast te stellen.

            Samenvatting:
            Met de introductie van deze beleidsregel wordt bij de aanpak van bijplaatsen afval bij
            ondergrondse containers en dumpen van afval overgegaan van het strafrechtelijke naar het
            bestuursrechtelijke spoor. Dit betekent dat in deze gevallen niet meer via het strafrecht
            maar via het bestuursrecht wordt gehandhaafd en dat gemaakte kosten voor het
            verwijderen van afvalstoffen indien mogelijk op de overtreder worden verhaald. Het college
            stelt een beleidsregel vast om op te optreden bij bijplaatsen afvalstoffen bij ondergrondse
            containers en dumpen van afval.