Aanjaagbudget maatschappelijke initiatieven

De inzendtermijn voor 2018 is gesloten.

Vooralsnog was 2018 het laatste jaar dat het aanjaagbudget maatschappelijke initiatieven werd gewerkt. Of het aanjaagbudget in de komende collegeperiode ook een vervolg krijgt is een keuze voor het nieuwe college.

Wat is het doel?

Sinds 2015 werkt het college voor vier jaar met een aanjaagbudget voor maatschappelijke initiatieven. Met dit budget wil het college iedereen (inwoners, ondernemers, en/of instellingen) stimuleren om met initiatieven te komen die op de één of andere manier een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van de gemeente Meppel.

 • In 2015 hebben 8 initiatieven gezamenlijk in totaal bijna € 75.000,- ontvangen.
 • In 2016 heeft de gemeente 52 initiatieven ontvangen. Een bedrag van € 180.640,- is verdeeld over 21 initiatieven.
 • In 2017 heeft het college € 169.850 verdeeld over 16 initiatieven.
 • In 2018 kregen 25 initiatieven een deel van het aanjaagbudget. In totaal is er € 188.899,- verdeeld.

Wie mag een initiatief indienen?

Inwoners, maatschappelijke partners, maatschappelijke instellingen, ondernemers/bedrijven.

Wie beoordeelt de initiatieven?

Een onafhankelijke groep mensen uit onze samenleving beoordeelt de initiatieven. Zij beoordelen de binnengekomen aanvragen aan de hand van opgestelde criteria en brengen vervolgens een advies uit aan het college. Het college kiest er bewust voor om de verdeling van het budget niet zelf ter hand te nemen. Ze vindt het belangrijk dat het initiatief in de samenleving ontstaat.

Welke criteria zijn van belang?

Een belangrijke voorwaarde om in aanmerking te komen voor een bijdrage uit het aanjaagbudget is dat een initiatief een bijdrage levert aan één of meer thema’s uit het College- en Uitvoeringsprogramma. Het gaat hier dan om de volgende thema’s:

 • creëren van meer werk;
 • organiseren van een betrokken samenleving;
 • realiseren van vitale wijken;
 • organiseren van multifunctioneel gebruik van vastgoed;
 • versterken van de aantrekkelijkheid van de binnenstad (levendige binnenstad);
 • realiseren van een gastvrije en mooie noordelijke stadsentree (oftewel de Noordpoort).

  Andere belangrijke randvoorwaarden gaan over het leveren van een actieve bijdrage, het aanvragen van een eenmalige bijdrage, realiseren van voldoende draagvlak, onderzoeken van mogelijkheden tot cofinanciering. Daarnaast mag er geen sprake zijn van uitsluitend eigen belang en mag er geen strijdigheid zijn met lokaal beleid. In de door het College vastgestelde nadere regels wordt nog dieper ingegaan op deze criteria.

Aanmelden initiatieven tot 1 december 2017

Initiatieven voor het jaar 2018 konden tot 1 december 2017 ingediend worden. De voorstellen gaan ter beoordeling en advisering naar de aanjaagcommissie. Zij brengen vervolgens advies uit aan het college. Het streven is om alle initiatiefnemers uiterlijk in april 2018 te informeren over de uitkomsten.

Inspiratiebijeenkomst 7 november

De gemeente organiseerde samen met de onafhankelijke aanjaagcommissie een aanjaagbijeenkomst op dinsdag 7 november. Om ideeën uit te wisselen, inspiratie op te doen en vragen te stellen.

Laatste jaar aanjaagbudget?

Het aanjaagbudget is een actiepunt uit het collegeprogramma van het huidige college. Of er volgend jaar ook met een dergelijk budget wordt gewerkt hangt van het nieuwe college af, dat na de verkiezingen van maart 2018 wordt geformeerd.

Overige informatie

Vragen?

Heeft u vragen? U kunt  bellen met met de gemeente via 14 0522 of via postbus@meppel.nl uw vraag stellen.