Besluitenlijst B&W 9 november 2021

1. Raadsmemo participatie en inspraak bij bestemmingsplanprocedures

Besluit:
De raad te informeren over hoe participatie en inspraak gaat bj bestemmingsplanprocedures. 

Samenvatting:
Het college informeert de gemeenteraad over hoe participatie en inspraak gaat bij bestemmingsplanprocedures.       

2. Publicatie B&W besluitenlijst

Besluit:
1. Met ingang van 9 november 2021 de vastgestelde B&W-besluitenlijst te publiceren op website en te versturen naar gemeenteraad en media en te stoppen met publicatie van de concept-besluitenlijst;

2. Opdracht te geven voor het opstellen van een breder ambtelijk advies over transparantie bestuurlijke besluitvorming (Wet Open Overheid, perscontacten, publicatie besluitenlijst).

Samenvatting;
Na iedere vergadering van het College van Burgemeester en Wethouders wordt een concept-besluitenlijst opgemaakt. Dit concept wordt in de eerstvolgende vergadering definitief vastgesteld. Eventuele wijzigingen of aanpassingen worden nog verwerkt. Meppel publiceert  wekelijks de conceptversie van de besluitenlijst, met de kanttekening dat er nog wijzigingen op kunnen treden. Voorgesteld wordt om met ingang van heden uitsluitend nog de definitief vastgestelde besluitenlijst te publiceren.

3. Evaluatie Ondernemersfonds 2016-2021 en voorstel tot voortzetting 2022-2026

Besluit:
1. De evaluatie over het ondernemersfonds vast te stellen;
2. De raad voor te stellen;
2.1. Het ondernemersfonds ongewijzigd voort te zetten voor een periode van 5 jaar;
2.2. Het ondernemersfonds in 2026 opnieuw te evalueren;
3. Het Ondernemersfonds Meppel te informeren met bijgaande brief;
4. De subsidie-uitvoeringsovereenkomst 2022 – 2026 te tekenen na besluitvorming in de gemeenteraad.

Samenvatting:
Sinds 2011 wordt er in Meppel gewerkt met het ondernemersfonds. Deze wordt gerealiseerd door een OZB-opslag. Door het ondernemersfonds zijn er mooie initiatieven vanuit het bedrijfsleven en instellingen gerealiseerd die bijdragen aan de brede welvaart van de gemeente Meppel. Het ondernemersfonds wordt periodiek geëvalueerd. Op basis van deze evaluatie stelt het college de gemeenteraad voor het ondernemersfonds voor 5 jaar ongewijzigd voort te zetten.

4. Inzet extern bureau voor terugvorderen bedrijfskredieten Tozo

Besluit:
1. In te stemmen met de inzet van een extern bureau voor het terugvorderen van de TOZO bedrijfskredieten in 2022;
2. Via de jaarstukken 2021 een voorstel doen om de ontvangen compensaties beschikbaar te houden voor de uitvoering van de terugvordering van de TOZO bedrijfskredieten in 2022.

Samenvatting:
De gemeente voert de regeling Tozo uit. Onderdeel hiervan is het verstrekken van bedrijfskredieten aan ondernemers. Deze leningen moeten worden terugbetaald. Het terugvorderen is landelijk uitgesteld tot 1-1-2022. Om voldoende capaciteit en vakkennis te waarborgen voor het invorderingsproces is ingestemd met het inzetten van een extern bureau.
          
5. Geactualiseerde samenwerkingsovereenkomst Drents Energieloket.

Besluit:
1. De geactualiseerde samenwerkingsovereenkomst Drents Energieloket en bijbehorende Meerjarenperspectief voor de periode 2022-2025 met de deelnemende partijen aan te gaan;
2. Mandaat en volmacht verlenen aan de gemeente Hoogeveen, als penvoerder van het Drents Energieloket, voor de uitvoering van de Samenwerkingsovereenkomst, het Meerjarenperspectief en de door de Stuurgroep vastgestelde Plannen van Aanpak.

Samenvatting:
De samenwerking met partners binnen het Drents Energieloket (DEL) herbevestigen door middel van de ondertekening van de geactualiseerde Samenwerkingsovereenkomst (SOK) en bijbehorend Meerjarenperspectief 2022-2025.

6. Verlengen van de looptijd van het watertakenplan 2016-2021 met één jaar

Besluit:
De raad te adviseren de looptijd van het watertakenplan 2016-2021 met één jaar te verlengen.

Samenvatting:
Het college adviseert de gemeenteraad om de looptijd van het watertakenplan 2016-2021 met één jaar te verlengen. Het verlengen van de looptijd van het watertakenplan biedt de mogelijkheid om in het nieuw op te stellen plan middelen vrij te maken voor programma's voortkomend uit het klimaatdocument Regionale Adaptatie Strategie (RAS) welke eind 2021 wordt vastgesteld.