Besluitenlijst B&W 7 september 2021

1. Beantwoording artikel 32 vragen D66 Meppel - Cosis

Besluit: In te stemmen met de voorgestelde beantwoording van de vragen ex. artikel 32 RvO - Cosis

Samenvatting: Het college beantwoordt de schriftelijke vragen van D66 over een voorgenomen tijdelijke woonvoorziening van Cosis. 2.

2. Beantwoording artikel 32 vragen PvdA m.b.t. beëindiging subsidierelatie beheerstichting CCM de Plataan

Besluit: De vragen van PvdA met betrekking tot de beëindiging subsidierelatie met beheerstichting CCM De Plataan conform bijgaande brief te beantwoorden.

Samenvatting: Het college beantwoordt de vragen van de fractie van PvdA die op grond van artikel 32 RvO gesteld zijn met betrekking tot de beëindiging van subsidierelatie van CCM De Plataan.

3. Subsidie verlening huisvestingslasten 2021 voor de gezamenlijke kantoorruimtes in het Palet van Icare en GGD

Besluit:
1.Een subsidie van maximaal € 11.788,18 te verlenen aan zowel Icare als de GGD ter compensatie in de huisvestingslasten van het Palet in 2021;
2. De hardheidsclausule van de ASV toe te passen en de aanvragen in behandeling te nemen.

Samenvatting: Voor de gezamenlijke uitvoering van de opvoed- en opgroeiondersteuning interventieniveau 1 t/m 3 in Meppel worden de kernpartners Icare, GGD en WMW gecompenseerd voor de huisvestinglasten in het Palet in 2021. De subsidie aan WMW maakt sinds 2016 onderdeel uit van het BCF-contract. Hierover is al een besluit genomen door het college in december 2015.

4. Projectplan nieuwbouw onderwijshuisvesting Nieuwveenselanden

Besluit: Kennis te nemen van bijgaande memo en projectplan.

Samenvatting: Het college neemt kennis van het projectplan en de vervolgstappen conform bijgaande memo.

5. Benoeming leden Raad van Toezicht en kennis nemen van jaarverslag 2020 van Stichting Promes

Besluit:
1. De gemeenteraad voor te stellen heer Oosterbaan en mevrouw Kruidhof met ingang van 15 augustus 2021 te benoemen voor een periode van 4 jaar als lid van de Raad van Toezicht van Stichting Promes;
2. De gemeenteraad voor te stellen kennis te nemen van het jaarverslag.

Samenvatting: Het college van B&W stelt de gemeenteraad voor om de heer Oosterbaan en mevrouw Kruidhof met ingang van 15 augustus 2021 te benoemen als lid van de Raad van Toezicht van Stichting Promes voor een periode van 4 jaar. Tevens wordt conform de statuten van Stichting Promes het jaarverslag 2020 voor kennisgeving aangeboden aan de gemeenteraad.

6. Jaarverslag Regionale Meld en Coördinatie functie voortijdig schoolverlaten (hierna RMC) Zuidwest Drenthe 2019-2020

Besluit:
1. Het college van Burgemeester en wethouders kennis te laten nemen van het jaarverslag;
2. Het jaarverslag RMC 2019-2020 met memo ter kennisneming toe te sturen aan de gemeenteraad. S

Samenvatting: Het RMC Zuidwest Drenthe begeleidt jongeren van 16-23 jaar zonder startkwalificatie richting school of werk. Dit wordt gedaan voor de gemeenten De Wolden, Hoogeveen, Meppel en Westerveld. Het RMC deelt het jaarverslag 2019 - 2020 met de deelnemende gemeenten.

7. Advies ontwikkeling Gemeenschappelijk Regeling (GR) Regionale Uitvoeringsdienst (RUD) Drenthe

Besluit:
1. Kennis te nemen van de ingediende ontwerpbegroting 2022 RUD Drenthe en de voorjaarsrapportage RUD Drenthe over de eerste vier maanden van 2021;
2. Kennis te nemen van het rapport van de evaluatie GR RUD Drenthe en het plan van aanpak van de aanbevelingen;
3. Aan de hand van de najaar rapportage 2021 RUD Drenthe en de begrotingswijziging 2022 RUD Drenthe te bezien in hoeverre bijstelling nodig is;
4. De raad voor te stellen de zienswijze op de ontwerpbegroting 2022 RUD Drenthe, zoals in concept verwoord in de bijgevoegde brief, in te dienen.

Samenvatting: De gemeente Meppel kan als deelnemer in de GR RUD Drenthe zienswijzen indienen bij het bestuur van deze gemeenschappelijke regeling ten aanzien van de begroting. Het college stelt de raad voor een zienswijze in te dienen.

8. Vaststelling subsidie onderwijs achterstanden beleid OAB 2020

Besluit:
1. De OAB subsidie 2020 vast te stellen conform "overzicht vaststelling OAB subsidies 2020" (nr. 1511003);
2. Beschikkingen te verzenden aan Stichting Welzijn Mensenwerk, Biblionet Drenthe en de kinderopvangorganisaties die een VVE-specialist inzetten;
3. Het teveel betaalde voorschot van Kleurrijk terug te vorderen.

Samenvatting: Het college van B&W stelt de verleende OAB subsidie 2020 vast. Deze subsidie wordt in het kader van het Onderwijs Achterstanden Beleid ingezet om activiteiten te ontplooien. De kinderopvang organisaties gebruiken de subsidie om een specialist in te zetten voor de kinderen met een VVE-beschikking (vroeg en voorschoolse educatie)