Besluitenlijst B&W 5 oktober 2021

1.     Principeverzoek Ruimte voor Ruimte – Nijeveense Bovenboer 13

Besluit:
1. In principe en onder voorwaarden medewerking te verlenen aan een    ruimte voor ruimteplan aan de Nijeveense Bovenboer 13 te Nijeveen;
2. Niet in te stemmen met de voorgestelde locatie voor de nieuwe woning.
    
Samenvatting:
Het college heeft besloten om in principe medewerking te verlenen aan de uitvoering van een ruimte voor ruimteplan. Dit houdt in dat het agrarisch bedrijf wordt beëindigd en
vrijkomende bedrijfsbebouwing wordt gesloopt. De huidige bedrijfswoning blijft ook behouden als reguliere woning. Ter compensatie wil men een nieuwe woning bouwen. De in het verzoek voorgestelde locatie voor de nieuwe woning is niet akkoord. Aan medewerking wordt daarom onder meer de voorwaarde verbonden dat de nieuwe woning wordt gebouwd die in overeenstemming is met de regeling ruimte voor ruimte en passend in het landschap.

2.     Voorontwerp bestemmingsplan ‘Meppel – Oosterboer herziening Oosterboerweg 2A’

Besluit:
1. In te stemmen met het voorontwerp bestemmingsplan 'Meppel Oosterboer herziening Oosterboerweg 2a';
2. Het voorontwerp bestemmingsplan conform de Inspraakverordening voor een periode van zes weken ter inzage te leggen, het vooroverleg zoals bedoeld in artikel 3.1.1 Besluit ruimtelijke ordening (Bro) te starten en een vooraankondiging te doen zoals bedoeld in artikel 1.3.1 Bro;
3. Een planschadeverhaalovereenkomst aan te gaan met de eigenaar van het perceel aan de Oosterboerweg 2a.

Samenvatting:
Het college stemt in met het voorontwerp van het bestemmingsplan 'Meppel – Oosterboer herziening Oosterboerweg 2a' en start het vooroverleg met de overlegpartners. Ook wordt het plan voor inspraak ter inzage gelegd. Volgens het geldende bestemmingsplan mag een huis vlak aan de Oosterboerweg gebouwd worden. Met het nieuwe bestemmingsplan wordt de bouw van een woning halverwege de kavel aan de Oosterboerweg 2a mogelijk gemaakt.

3.     Straatnaamgeving plan ‘Weideblick’ Meppel

Besluit:
Te benoemen tien straatnamen voor het plan Weideblick in Nieuwveense Landen:
•    Westergrift
•    Baggelaar
•    Bolsterturf
•    Scheepsjager
•    Legakker
•    Schutsluis
•    Baggerbeugel
•    Oostergrift
•    Bakkersturf
•    Kaapstander

Samenvatting:
Te benoemen tien straatnamen voor het plan ''Weideblick''.
Uit het besluit van 2012 met de thematisering voor straatnamen is destijds gekozen om het thema Turf en Griften toe te kennen aan het gebied.

4.     Actualiseren van nadere regels kwijtschelding gemeentelijke belastingen

Besluit:
De Raad voor te stellen om de geactualiseerde nadere regels kwijtschelding gemeentelijke belastingen vast te stellen.

Samenvatting:
Vanwege het invoeren van de Bedrijven Investeringszone worden de nadere regels kwijtschelding gemeentelijke belastingen geactualiseerd.

5.     Vaststelling Transitievisie Warmte

Besluit:
1. De inspraaknota 'Reactienota inspraak Ontwerp Transitievisie Warmte' vast te stellen;
2. Het participatieverslag 'Participatieverslag ontwerp transitievisie warmte Meppel' vast te stellen;
3. Aan de raad voor te stellen:
a. Kennis te nemen van de inspraaknota 'Reactienota inspraak Ontwerp Transitievisie Warmte' en het participatieverslag 'Participatieverslag ontwerp transitievisie warmte Meppel';
b. De Transitievisie Warmte vast te stellen.

Samenvatting:
In het klimaatakkoord is vastgelegd dat elke gemeente uiterlijk eind 2021 een Transitievisie Warmte vast stelt. Op 29 oktober 2020 heeft de gemeenteraad hiervoor de startnotitie vastgesteld. Op basis hiervan is het college aan de slag gegaan. 6 April 2021 heeft het college de Ontwerp Transitievisie Warmte vastgesteld. In de Transitievisie Warmte legt de gemeenteraad een tijdspad vast waarop wijken van het aardgas gaan. Voor wijken worden ook de voorkeursalternatieven benoemd. Het is nog geen definitieve keuze. Deze visie is vervolgens vrijgegeven voor inspraak. Van de uitgevoerde participatie is een verslag     gemaakt. De binnengekomen inspraakreacties zijn samengevat en voorzien van een gemeentelijke reactie in een inspraaknota. De participatie gaf geen aanleiding om het tijdspad en voorkeursalternatieven aan te passen. Wel heeft het college op basis van de participatie de Transitievisie Warmte op onderdelen gewijzigd. De gewijzigde Transitievisie warmte wordt door het college voorgelegd aan de gemeenteraad voor vaststelling.

6.     Tweede ronde SPUK IJZ 2021 – Stichting Zwembad Meppel

Besluit:
1. Akkoord gaan met de aanvraag voor de tweede aanvraag SPUK IJZ regeling 2021, voor Stichting Zwembad Meppel;
2. Stichting Zwembad Meppel een huurverlaging te verlenen van €38.015,= voor de eerste 6 maanden van 2021 op basis van gemiste omzet;
3. Stichting Zwembad Meppel een subsidie van € 282.806,= te verlenen ter compensatie van het tekort 2021, onder voorwaarde dat als de aanvraag SPUK-IJZ lager wordt toegekend de subsidie lager wordt vastgesteld;
4. De subsidie nog niet vast te stellen maar als voorschot uit te betalen.

Samenvatting:
De gemeente Meppel verleent een huurverlaging van €38.015,= over de eerste 6 maanden van 2021 en een subsidie van €282.806,= aan Stichting Zwembad Meppel ter compensatie van het resultaat van de eerste helft 2021 en vraagt hiervoor de SPUK IJZ 2021, ronde twee, aan. De SPUK IJZ is een uitkering voor gemeenten en exploitanten van ijsbanen en zwembaden die door corona in de financiële problemen zijn gekomen. Via de SPUK IJZ regeling kan steun worden verleend aan deze organisaties tot een budgetneutraal resultaat voor de eerste helft van 2021. De subsidie wordt verleend onder voorwaarde dat als de gemeente een lagere uitkering krijgt de subsidie ook lager wordt vastgesteld.

7.     Herstel en perspectief na corona in Drenthe

Besluit:
1. Kennis te nemen van deze verkenning;
1.1. In te stemmen met de impactanalyse;
2. VDG nogmaals te informeren dat Meppel de ontwikkelingen rondom herstel en perspectief na corona lokaal wenst op te pakken.

Samenvatting:
VDG heeft samen met ambtelijke organisaties, maatschappelijke partners en inwoners een verkenning uitgevoerd van een Drentse aanpak voor herstel en perspectief na de coronacrisis. De verkenning is, op initiatief van VDG, vertaald in een eindrapport. De impactanalyse is daarin opgenomen. CMO Stamm heeft ondersteuning verleend bij dit proces. De conclusie is dat de coronacrisis niet leidt tot specifieke nieuwe maatschappelijke opgaven. Het eindrapport beschrijft het huidige beleid en aanpak en geeft een opsomming van mogelijke extra aandachtspunten op het gebied van kwetsbare inwoners, economie, onderwijs, armoede en schulden en cultuur.Drentse gemeenten hebben aangegeven de bij hen bekende aandachtspunten nauwkeurig te monitoren en lokaal te willen oppakken.

8.     Vereniging van eigenaren parkeergarage Kromme Elleboog

Besluit:
1. De publiekrechtelijke rechtspersoon Gemeente Meppel kandidaat te stellen als bestuurder van de 'Vereniging van eigenaars De Kromme Elleboog Groenmarkt Parkeergarage Gebouw A';
2. De Regisseur Vastgoed volmacht te verlenen en te machtigen voor het vertegenwoordigen van de publiekrechtelijke rechtspersoon Gemeente Meppel bij ledenvergaderingen van de vve en als bestuurder van de vve.

Samenvatting:
Het college heeft besloten om de gemeente kandidaat te stellen als bestuurder voor de vereniging van eigenaren (vve) van de parkeergarage Kromme Elleboog. Naast de gemeentelijke parkeerplaatsen hebben een aantal appartement eigenaren een parkeerplaats en een berging in het gebouw in eigendom. Aangezien de gemeente verreweg de meeste parkeerplaatsen in eigendom heeft, ligt het kandidaatstellen c.q. optreden als bestuurder in de vve voor de hand. In de eerste ledenvergadering van de vve zullen de leden het bestuur kiezen.