Besluitenlijst B&W 31 augustus 2021

1. Wijziging havenregels in verband met samenwerking Port of Zwolle

Besluit:
1. De Raad voor te stellen:
I De Havenverordening vast te stellen;
II De Havengeldverordening vast te stellen;
III De Havenverordening zoals laatstelijk gewijzigd op 30 mei 2013, nr 183718 in te trekken;
IV De Havengeldverordening zoals laatstelijk gewijzigd op 12 november 2020, nr 1426781 in te trekken.
2. Het Havenreglement gemeente Meppel gewijzigd vast te stellen;
3. Het reglement wachthaven gemeente Meppel gewijzigd vast te stellen.

Samenvatting:
In het kader van de regionale havensamenwerking Port of Zwolle stelt het college de Raad voor om nieuwe verordeningen vast te stellen. De tekst van deze verordeningen is afgestemd met de andere deelnemende gemeenten in de havensamenwerking; Kampen en Zwolle. Zo krijgt de Port of Zwolle in het hele werkgebied dezelfde regels.

2. Ontwerp bestemmingsplan ‘Meppel – Vioolstraat 1’

Besluit:
1. In te stemmen met het ontwerp van het bestemmingsplan 'Meppel – Violenstraat 1';
2. Op grond van artikel 3.8 Wet ruimtelijke ordening en afdeling 3.4 Algemene wet bestuursrecht het ontwerpbestemmingsplan 'Meppel – Violenstraat 1' voor zes weken ter inzage te leggen.

Samenvatting:
Het college stemt in met het ontwerp van het bestemmingsplan 'Meppel –Violenstraat 1'. Met het nieuwe bestemmingsplan wordt de bouw van een woning mogelijk gemaakt in het verlengde van het bestaande woonblok. Het ontwerpbestemmingsplan wordt voor een periode van zes weken ter inzage gelegd.

3. Wijziging GR VRD ten behoeve van deelname WVSV

Besluit:
1. Het algemeen bestuur van Veiligheidsregio Drenthe de bevoegdheid geven tot het deelnemen aan onder andere verenigingen en hiervoor artikel 7 lid 3 en 4 van de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Drenthe te wijzigen;
2. De raad voor te stellen: Het college toestemming te verlenen tot wijziging van artikel 7 lid 3 en 4 van de gemeenschappelijke regeling VRD, zodat het algemeen bestuur van Veiligheidsregio Drenthe de bevoegdheid heeft tot het deelnemen aan onder andere verenigingen (bijlage 3 en 3b).

Samenvatting:
Het college vraagt de gemeenteraad toestemming om de GR -VRD te wijzigen,
zodat de GR-VRD lid kan worden van een werkgeversvereniging. Hierdoor kan de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren ook door de VRD goed uitgevoerd worden.

4. Derde verzameladvies vaststelling subsidies 2020 boven de € 5000,-

Besluit:
De verleende subsidies, conform bijlage, vast te stellen.

Samenvatting:
Het college stelt een aantal verleende subsidies voor 2020 vast

5. Convenant implementatie woonplaatsbeginsel
Besluit:
1. Het convenant implementatie woonplaatsbeginsel met andere gemeenten te sluiten;
2. Wethouder Ten Hulscher machtigen om het convenant te ondertekenen namens de gemeente Meppel.

Samenvatting:
Het woonplaatsbeginsel in de Jeugdwet regelt welke gemeente financieel verantwoordelijk is voor de jeugdhulp. Op 1 januari 2022 treedt de Wet wijziging woonplaatsbeginsel in werking. Vanaf dat moment is niet langer de gezagsrelatie van belang bij de bepaling van het woonplaatsbeginsel (zoals in het huidige woonplaatsbeginsel), maar het woonadres van de jeugdige. Dit geldt niet alleen voor de nieuwe instroom; ook de zittende populatie moet op basis van de nieuwe criteria herbeoordeeld worden. Middels het convenant maken de gemeenten onderling afspraken over dit migratieproces.

6. Carrousel Sociaal Domein tijdens de Rond van 7 oktober 2021

Besluit:
De agendacommissie voor te stellen de Carrousel Sociaal Domein te agenderen voor de Ronde van 7 oktober 2021

Samenvatting:
De Ronde is zeer geschikt om de raad te informeren over ontwikkelingen binnen het Sociaal Domein. Tijdens de carrousel worden verschillende actuele (beleid-)onderwerpen uitgelicht met als doel aanwezigen (raad- en adviesraadsleden) te informeren en in gesprek te gaan over de ontwikkelingen binnen het Sociaal Domein.

7. Herziening beslissing op bezwaar milieuvergunning Hesselterlandweg 69

Besluit:
1. Kennis te nemen van het advies van de commissie bezwaarschriften (bijlage 1);
2. Het besluit van 16 december 2020 waarbij het bezwaar van [naam] tegen de wijzing van de tenaamstelling van de milieuvergunning voor de Hesselterlandweg 69 te Meppel niet-ontvankelijk is verklaard te herroepen (bijlage 2);
3. In afwijking van het in beslispunt 1 genoemde advies en ter vervanging van het in beslispunt 2 genoemde besluit het bezwaar van [naam] ongegrond te verklaren;
4. Het onder beslispunt 3 genoemde besluit aan bezwaarde en de vergunninghouder c.q. eigenaar van het perceel Hesselterlandweg 69 te Meppel bekend te maken door toezending van de in bijlage 3 en 4 opgenomen beschikking aan bezwaarde en derde-belanghebbende;

Samenvatting:
Het in beslispunt 3 genoemde besluit vervangt het in beslispunt 2 genoemde besluit en beoogt te voorkomen dat het beroep van bezwaarde tegen het in beslispunt 2 genoemde besluit gegrond verklaard zal worden.

8. Aanmelding project Hoogeveenseweg 38 e.o. Meppel als experiment Crisis- en herstelwet

Besluit:
1. Het project Hoogeveenseweg 38 e.o. (herontwikkeling bestaand ziekenhuisterrein Meppel) aan te melden als innovatief experiment in het kader van de Crisis- en herstelwet (Chw) bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) voor:
a. Het opstellen van een "bestemmingsplan met verbrede reikwijdte" op basis van artikel 7c van het Besluit uitvoering Chw;
b. Het "experiment planschade", het verleggen en vaststellen van schade op basis van artikel 7w van het Besluit uitvoering Chw;
c. Een nieuw systeem van kostenverhaal, het "systeem zonder tijdvak", op basis van artikel 7ah van het Besluit uitvoering Chw.

Samenvatting:
Het college heeft besloten het project Hoogeveenseweg 38 e.o. (herontwikkeling bestaand ziekenhuisterrein) aan te melden als innovatief experiment in het kader van de Crisis- en herstelwet (Chw). Op deze manier kan de gemeente de herontwikkeling van het bestaand ziekenhuisterrein faciliteren passend bij de organische gebiedsontwikkeling die wordt verwacht. Bestaande wetgeving is op dit punt nog ontoereikend, maar de Chw biedt de mogelijkheid om daarvan af te wijken. Het gaat specifiek om aanmelding als "bestemmingsplan verbrede reikwijdte", "experiment planschade" en "systeem zonder tijdvak" (kostenverhaal).

9. Format en gespreksnotitie voor de Ronde op 7 oktober 2021: Omgevingsvisie – Visie op de fysieke leefomgeving

Besluit:
1. In te stemmen met het aanvragen van De Ronde van 7 oktober voor de Omgevingsvisie-Visie op de fysieke leefomgeving, conform het format in bijlage 1;
2. In te stemmen met de Gespreksnotitie Visie op de leefomgeving (bijlage 3) voor De Ronde;
3. In te stemmen met het participatieproces tot eind 2021 en de raad hiervan in kennis te stellen, zoals toegelicht in bijlage 2.

Samenvatting:
In juni 2021 heeft de raad de Nota van Uitgangspunten Omgevingsvisie 2021 en een procesvoorstel voor het vervolg vastgesteld. Volgende stap in het proces is het opstellen van een Visie op de fysieke leefomgeving. Op verzoek van de raad komt deze nog in 2021 terug bij de raad, zodat zij richting kunnen kiezen. Dit najaar vindt hiervoor participatie plaats en een consultatie van de raad. Het
college heeft ingestemd met het participatieproces en wil in De Ronde van oktober in gesprek met de raad.

10. Inkoopbeleid en toelichting inkoopbeleid

Besluit:
1. Vaststellen van het Inkoopbeleid;
2. Kennis te nemen van het document ‘Toelichting Inkoopbeleid’.

Samenvatting:
De accountsverklaringen van 2019 en 2020 hebben aanleiding gegeven om (verdere) stappen te zetten om het risico op onrechtmatige inkoop verder te mitigeren. Hier is opvolging aan gegeven in de tweede helft van 2020 na uitsluitsel over de formatie uitbreiding binnen het cluster Inkoop.

11. Integratie Contract- en Leveranciersmanagement en stand van zaken inzake rechtmatigheidsverbruik

Besluit:
1. Kennis te nemen van de laatste StaVaZa rondom Rechtmatigheid en de Integratie van Contract- en Leveranciersmanagement;
2. Kennis te nemen van de notitie integratie CLM en Stand van zaken inzake rechtmatigheidsvraagstuk.

Samenvatting:
Het Directie Team is akkoord gegaan met de acties die Inkoop heeft ingezet inzake het rechtmatigheidsvraagstuk. Er wordt een projectleider/kwartiermaker aangesteld om Contract- en Leveranciers Management (CLM) in te richten en te implementeren in de organisatie. De verwachte startdatum van de externe projectleider is 01 september 2021. Het resultaat betreft CLM voor alle domeinen op minimaal niveau twee1. Nadien zal een herinventarisatie van de ambities en benodigde capaciteit plaatsvinden opdat CLM langdurig geborgd kan worden in de organisatie. Tot slot heeft het Directie Team ingestemd het nieuwe Digitale Startformulier en het bijbehorende ondertekenproces verplicht te stellen voor alle inkopen tot aan het einde van 2021. Hoewel de overige routes niet verwijderd worden, zijn collega’s verplicht om van deze route gebruik te maken ingeval een overeenkomst ondertekend dient te worden.