Besluitenlijst B&W 30 november 2021

1. Principeverzoek – Steenwijkerstraatweg 85 te Meppel

Besluit:

In principe en onder voorwaarden medewerking te verlenen aan een planologische procedure voor het wijzigen van de bestemming Bedrijf naar Wonen (1 woning) op het perceel Steenwijkerstraatweg 85 te Meppel.

Samenvatting:

In verband met de verkoop van het perceel Steenwijkerstraatweg 85 te Meppel heeft de huidige eigenaar een principeverzoek bij de gemeente ingediend. De eigenaar wil graag weten of de gemeente mee wil werken aan het wijzigen van de bestemming Bedrijf in de bestemming Wonen op het betreffende perceel.
     
2. Voortzetting korte termijn aanpak Taskforce

Besluit:

De periode van de korte termijn aanpak ‘Corona ondersteuning maatschappelijke organisaties en lokale voorzieningen’ te verlengen tot 1-1-2022.

Samenvatting:

Gemeente Meppel biedt ondersteuning aan maatschappelijke organisaties en voorzieningen om de coronacrisis te kunnen overleven. Deze ondersteuning bestaat uit 2 fases: de korte termijn aanpak tot 1 juli 2021 en de lange termijn aanpak (zie getekende Raadsvoorstel nr.1462806). De korte termijn aanpak richt zich op het overeind houden van alle partijen die dreigen om te vallen. De lange termijn aanpak doet hetzelfde maar richt zich hoofdzakelijk op de partijen die aantoonbaar bijdragen aan het realiseren van de maatschappelijke doelen van de gemeente Meppel. Nu blijkt dat de signalen van ‘omvallen’ pas later in beeld komen dan waar wij in eerste instantie rekening mee hebben gehouden, wordt de korte termijn aanpak verlengd tot 1-1-2022.

3. Voorlopige en definitieve gunning pleegzorg 2022 en verder

Besluit:

1. In te stemmen met de voorlopige gunning aan de vier aanbieders die zich hebben ingeschreven op de aanbesteding Pleegzorg 2022 e.v. en die voldoen aan de eisen zoals in deze aanbesteding gesteld;
2. De gemeente Assen over dit besluit te informeren, zodat de gemeente Assen als penvoerder de betreffende aanbieders hierover kan informeren;
3. Deze voorlopige gunning bij geen bezwaar binnen de bezwaartermijn, om te zetten in een definitieve gunning op 28 december 2021.

Samenvatting:

Het college heeft eerder in 2021 besloten om de aanbestedingsprocedure voor de inkoop van Pleegzorg voor 2022 en verder uit te voeren in Drents verband. Vier aanbieders hebben hierop ingeschreven. Zij voldoen aan de door ons gestelde eisen, waardoor wij kunnen overgaan tot voorlopige gunning van de opdracht per 1-1-2022. Voorgesteld wordt om de voorlopige gunning bij geen bezwaar automatisch om te zetten in een definitieve gunning, zodat de administratieve lasten voor de Drentse gemeenten worden beperkt.

4. Eenmalige verruiming winkeltijden kerst 2021 en nieuwjaar 2022 i.v.m. COVID-19

Besluit:

 1. Vrijstelling voor winkels in de levensmiddelenbranche te verlenen, op grond van artikel 2 lid 4 van de Verordening winkeltijden Meppel, van de in de Winkeltijdenwet genoemde verboden voor de volgende zon- en feestdagen:
 • Zondag 19 december 2021    12.00 t/m 22.00 uur
 • Zondag 26 december 2021    12.00 t/m 22.00 uur

2. Een openstelling van winkels in de levensmiddelenbranche, gevestigd binnen de gemeentegrenzen van Meppel, te gedogen op:

 • Zaterdag 25 december 2021    12.00 t/m 22.00 uur
 • Zaterdag 1 januari 2022    12.00 t/m 22.00 uur

Dit betekent dat op deze genoemde dagen en tijden niet zal worden gehandhaafd wegens een overtreding van de Winkeltijdenwet en de Verordening Winkeltijden Meppel.

Samenvatting:
Om deze spreiding te faciliteren verleent het college in verband met COVID-19 eenmalig vrijstelling van de in de Winkeltijdenwet genoemde verboden voor winkels in de levensmiddelenbranche voor een tweetal zon- en feestdagen in december 2021.
Openstelling van de levensmiddelenwinkels op 1e kerstdag en nieuwjaarsdag wordt gedoogd.

5. Raadsmemo – Wonen en Verstedelijking

Besluit:

De memo over wonen en verstedelijking te versturen naar de gemeenteraad.

Samenvatting:

De grote woningbouwopgave in Nederland heeft ook gevolgen voor Meppel. De gunstige ligging van Meppel maakt het een aantrekkelijke locatie om meer te bouwen dan nu gepland. De insteek van Meppel is dat extra groei kwaliteit moet toevoegen aan Meppel. Dat wil zeggen dat het bij moet dragen aan het vergroten van de kwaliteit van het leven en wonen in Meppel. Het college informeert de gemeenteraad met een memo over de actuele ontwikkelingen rondom wonen en verstedelijking.

6.  Inzet gemeentelijke middelen NPOnderwijs 2021-2023 in Meppel

Besluit:

 1. Akkoord te gaan met de voorgenomen inzet van het gemeentelijk NPOnderwijs-budget aan:De extra inzet jongeren- en schoolmaatschappelijk werk;
  1. Het opstellen en uitvoeren van een integraal activiteitenplan NPOnderwijs
  2. De versterking van de VSV-coach om voortijdig schoolverlaten te voorkomen. Een en ander zoals omschreven in bijgaande memo;
 2. Opdracht te verlenen om de activiteiten uit te voeren aan de partijen zoals genoemd in bijgaande memo.

Samenvatting:

Het college van B&W wordt voorgesteld akkoord te gaan met de voorgenomen inzet van het gemeentelijk NPOnderwijs-budget. Daarvoor verleent zij opdracht aan de genoemde partijen om de activiteiten uit te voeren. Het gaat hierbij om de extra inzet jongeren- en schoolmaatschappelijk werk, het opstellen en uitvoeren van een integraal activiteitenplan NPOnderwijs en de versterking van de VSV-coach om vroegtijdig schoolverlaten te voorkomen.

7. Ledenraadpleging CAO gemeenten 2021-2022

Besluit:

 1. In te stemmen met de gemaakte afspraken tussen de VNG en de vakbonden over de Cao Gemeenten 2021-2022;
 2. De gemeentesecretaris te laten reageren richting de VNG namens het college. (N.B. de gemeentesecretaris zal ook reageren namens de werkgeverscommissie van de gemeenteraad).

Samenvatting:

Na een periode van langdurig onderhandelen hebben bonden en werkgeversvereniging een principeakkoord gesloten over de CAO. De leden zijn gevraagd in te stemmen met dit akkoord. Het college en de werkgeverscommissie gemeente Meppel hebben ingestemd met dit akkoord.