Besluitenlijst B&W 2 november 2021

1.         Beantwoording artikel 32 vragen van de VVD inzake Engelgaarde

Besluit:
Vragensteller te antwoorden conform het ingevulde format in de bijlage.
           
Samenvatting:
Het college beantwoordt vragen van de VVD-fractie in het kader van artikel 32 van het Reglement van Orde over Engelgaarde.

2.         Principeverzoek – Zuideinde 16-20

Besluit:
In principe medewerking te verlenen aan de voorgestelde herontwikkeling van de locatie Zuideinde 16-20 te Meppel.

Samenvatting:
Het college heeft besloten om in principe medewerking te verlenen aan een herontwikkeling van de locatie Zuideinde 16-20. Na sloop van de bestaande bebouwing worden hier in het voorgestelde plan 25 appartementen gerealiseerd. Het plan past niet in het geldende bestemmingsplan, waardoor een planologische procedure doorlopen moet worden.

3.         Principeverzoek – Zuideinde 51

Besluit:
In principe medewerking te verlenen aan het realiseren van appartementen in het bestaande pand aan het Zuideinde 51 te Meppel.

Samenvatting:
Het college heeft besloten om in principe medewerking te verlenen aan het realiseren van appartementen in het bestaande pand aan het Zuideinde 51. In het voorgestelde plan  worden 11 appartementen gerealiseerd in het pand. Het plan past niet in het geldende bestemmingsplan, waardoor een planologische procedure doorlopen moet worden. Ook moet bij de uitwerking rekening worden gehouden met de monumentale waarden van dit provinciaal monument.

4.         Ondertekening aanvraag uitvoeringsbudget 2022 van het Lokaal Sportakkoord –
            Sport en Bewegen Meppel


 Besluit:
 1. De intentieverklaring voor het aanvragen van het uitvoeringsbudget van de Regeling Lokale Sportakkoord te ondertekenen;
 2. De ondertekening van de intentieverklaring te mandateren aan de wethouder sport.

 Samenvatting:
 In maart 2019 heeft de gemeente Meppel ingetekend voor deelname aan de landelijke regeling Lokale Sportakkoorden. Onder leiding van een Sportformateur is samen met sportaanbieders, Meppel Actief & Gezond en maatschappelijke organisaties het Lokaal Akkoord Sport en Bewegen Meppel opgesteld. Met dit akkoord willen we aan de hand van vier thema’s inzetten op een gezonder/vitaler, beweegvriendelijker en gelukkiger Meppel.

Deze vier thema’s zijn:

- Jong Vaardig(kinderen)
- Inclusief Sporten (specifieke doelgroepen)
- Vitale sportaanbieders(toekomstbestendige sport -en beweegaanbieders)
- Gezondheidsbewustzijn (verbinding sport en gezondheid)

Het idee achter het Lokaal Akkoord Sport en Bewegen in Meppel is dat lokale initiatieven, die aansluiten bij ambities uit het akkoord, ondersteund worden in de uitvoering door o.a. financiering beschikbaar te stellen. Een stuurgroep bestaande uit bestuurders van sportverenigingen, Sportkoepel Meppel en de regisseur sport, gezondheid en bewegen, beslist over welke aanvragen gehonoreerd worden.

5.         Vaststelling subsidie Binnenstadmanagement aan de Meppeler Handelsvereniging
            2020 en toekennen subsidie voor de volgende periode


Besluit:
1. De bij subsidiebeschikking 243813 aan MHV verleende subsidie 2020 voor inhuur centrummanager in te trekken;
2. Aan MHV een subsidie te verlenen van € 15.000 voor inhuur centrummanager voor de periode juli 2020 tot met juni 2021 en deze direct vast te stellen;
3. Aan MHV een subsidie te verlenen van € 15.000 voor inhuur centrummanager voor de periode juli 2021 tot en met juni 2022.

Samenvatting:
Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten de verleende subsidie voor de cofinanciering van de centrummanager voor het jaar 2020 aan de Meppeler Handelsvereniging te wijzigen in een subsidie voor de periode juli 2020 tot en met juni 2021 en deze direct vast te stellen en de subsidie voor de periode juli 2021 tot en met juni 2022 toe te kennen.

6.         Openbaarheid onderzoek staatssteun MeppelEnergie

Besluit:
1. Een geanonimiseerde versie van het onderzoeksrapport steunmaatregelen MeppelEnergie vast te stellen zoals opgenomen in bijlage 1;
2. De gemeenteraad te informeren over de uitkomsten van het onderzoek door toezending van bijgevoegde aanbiedingsbrief (zoals opgenomen in bijlage 2) en het geanonimiseerde onderzoeksrapport (zoals opgenomen in bijlage 1);
3. Het geanonimiseerde onderzoeksrapport actief openbaar te maken;
4. Ter uitvoering van beslispunt 3 de bijgevoegde aanbiedingsbrief (bijlage 2) en het geanonimiseerde rapport (bijlage 1) te publiceren op www.meppel.nl/wob.

Samenvatting:
In maart 2021 heeft het college een extern en onafhankelijk onderzoek gelast naar de rechtmatigheid van besluiten en steunmaatregelen voor MeppelEnergie in het verleden. Medio september 2021 heeft het externe en onafhankelijke onderzoeksbureau Ecorys haar rapport opgeleverd. Uit het onderzoek is gebleken dat er geen onrechtmatigheden naar voren zijn gekomen. De vaststelling van dit onderzoeksrapport geeft ruimte om de financiële situatie van MeppelEnergie te adresseren. De raad zal over dit onderzoek worden geïnformeerd door toezending van het onderzoeksrapport. Het onderzoeksrapport zal openbaar gemaakt worden op www.meppel.nl/wob. Openbaarmaking zal plaats vinden met in achtneming van het bepaalde in de Wet openbaarheid van bestuur.

7.         Ter inzagelegging en bekrachtiging geheimhouding onderzoeksrapport

Besluit:
1. De niet geanonimiseerde versie van het onderzoeksrapport (bijlage 1) in de leeskamer van de gemeenteraad ter inzage te leggen voor raadsleden;
2. Geheimhouding ex. artikel 25 lid 2 Gemeentewet te leggen op het in beslispunt 1 genoemde onderzoeksrapport;
3. Op de ter inzage te leggen versie van het onderzoeksrapport op te tekenen dat de niet- openbare inhoud daarvan geheim is;
4. De raad voor te stellen de door het college opgelegde geheimhouding te bekrachtigen.

Samenvatting:
In het onderzoeksrapport zijn namen van (oud-)medewerkers en onderzoekers alsook bedrijfsgevoelige informatie opgenomen. Het college heeft op 12 oktober 2021 besloten een geanonimiseerde versie aan de raad toe te zullen sturen. Het college wil met dit besluit voorkomen dat de indruk ontstaat dat belangrijke informatie wordt achtergehouden en wil raadsleden daarom de mogelijkheid te bieden een niet-geanonimiseerde versie in te zien. Het opleggen van geheimhouding is noodzakelijk in verband met de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van betrokkenen en de bedrijfsgevoelige informatie.

8.         Ophogen omzetbegrenzing Accare t.b.v. aanpak wachtlijsten GGZ Jeugd

Besluit:
1. In te stemmen met een incidentele ophoging van de contractueel vastgelegde omzetbegrenzing voor de Jeugdhulpregio Drenthe van Accare voor 2021 ten behoeve van de aanpak wachtlijsten GGZ-jeugd;
2. Deze incidentele ophoging van de omzetbegrenzing voor Zuid Drenthe vast te stellen op een maximaal bedrag van €550.000,-.

Samenvatting:
De omzetbegrenzing van GGZ-zorgaanbieder Accare wordt incidenteel opgehoogd om daarmee de wachttijden terug te dringen.

9.         De raad informeren over klachtrecht en klachtbehandeling

Besluit:
De agendacommissie voor te stellen de raad te informeren over het klachtrecht en klachtbehandeling in de Ronde.

Samenvatting:
De portefeuillehouder heeft de raad toegezegd om in de Ronde met elkaar in gesprek te gaan over klachtrecht en klachtbehandeling.

10.      Beleidsregel Wet Bibob - gemeente Meppel

Besluit:
1. Om het toepassingsbereik van het bestaand Bibob-beleid uit te breiden tot vastgoedtransacties, overheidsopdrachten(aanbestedingen) en subsidies;
2. De Beleidsregel Wet Bibob gemeente Meppel 2021 vast te stellen;
3. Te bepalen dat de Beleidsregel Wet Bibob gemeente Meppel 2021 in werking treedt op de dag nadat deze op de voorgeschreven wijze bekendgemaakt is;
4. De Beleidslijn voor de toepassing van de Wet bevordering Integriteitsbeoordelingen door het Openbaar bestuur 2015 in te trekken, ingaande op de dag dat de Beleidsregel Wet Bibob gemeente Meppel 2021 in werking treedt;
5. De Beleidsregel Wet Bibob gemeente Meppel 2021 ter kennisname aan te bieden aan de raad.

Samenvatting:
De Beleidsregel Wet Bibob gemeente Meppel 2021 beschrijft het toepassingsbereik van de Bibob-toets zoals deze door de gemeente Meppel wordt uitgevoerd. Dit houdt in dat bij vergunningaanvragen, subsidieaanvragen, vastgoedtransacties, aanvragen omgevingsvergunning en aanbestedingen een Bibob-toets (kan) worden uitgevoerd. Het doel van de Wet Bibob is gelegen in het voorkomen dat de gemeente strafbare activiteiten faciliteert en/of onrechtmatig verkregen voordelen worden gebruikt.

11.      Principeverzoek – Commissaris de Vos van Steenwijklaan 2

Besluit:
In principe en onder voorwaarden medewerking te verlenen aan een planologische procedure voor herbestemming van de Commissaris de Vos van Steenwijklaan 2 te Meppel naar 4 wooneenheden.

Samenvatting:
Het college heeft besloten om in principe en onder voorwaarden medewerking te verlenen aan een planologische procedure voor herbestemming van de Commissaris de Vos van Steenwijklaan 2 te Meppel naar 4 wooneenheden.

12.      Huurovereenkomst Cosis ten behoeve van tijdelijke huisvesting Bremenbergweg

Besluit:
In te stemmen met de huurovereenkomst met Cosis ten behoeve van de tijdelijke huisvesting van cliënten van Cosis aan de Bremenbergweg, ten westen van het Leerwerkcentrum.

Samenvatting:
Het college van B&W besluit tot het aangaan van een huurovereenkomst met Cosis voor een stuk grond aan de Bremenbergweg. Cosis is een organisatie die kwetsbare mensen met een verstandelijke en/of psychische beperking ondersteunt om grip te krijgen op hun leven. Met het sluiten van de huurovereenkomst wordt invulling gegeven aan het verzoek van Cosis om grond beschikbaar te stellen voor de tijdelijke huisvesting van hun cliënten. Cosis zal op de grond een tijdelijke woonvoorziening realiseren.

13.      Verordening onroerendezaakbelastingen

Besluit:
De Raad voor te stellen de verordening onroerendezaakbelastingen (OZB) 2022 vast te stellen.

Samenvatting:
In de bijgevoegde belastingverordening onroerendezaakbelastingen staan de nieuwe OZB-tarieven voor het belastingjaar 2022. Het tarief is een percentage van de waarde die is vastgesteld op basis van de wet Waardering Onroerende Zaken (WOZ). De totale waarde van alle onroerende zaken bepaalt samen met de vast te stellen tarieven voor het belastingjaar 2022 de gemeentelijke opbrengst. In onze vastgestelde programmabegroting 2022 is een opbrengst geraamd van totaal € 9.690.000.

14.      Meerjarenperspectief grondexploitaties 2021

Besluit:
Aan de gemeenteraad van Meppel geheimhouding op te leggen ten aanzien van de stukken MPG 2021 behorend bij raadsvoorstel 1554260/1557234 (BBV_Raadsvoorstel MPG 2021):
            * bijlage 2 (Toelichting Grondexploitatie Nieuwveense Landen);
            * bijlage 3 (Risicoanalyse Ruimte en Projecten Meppel 2021), en;
            * bijlage 4 (Kasstromenoverzicht.

Samenvatting:
Het College legt geheimhouding op voor onderliggende stukken (bijlagen) waarin vertrouwelijke informatie is opgenomen die gelden als onderbouwing voor het MPG 2021.