Besluitenlijst B&W 29 juni 2021

1  Verzameladvies vaststelling subsidies 2020.

Besluit:
De verleende subsidie aan Lokale Omroep Meppel, Drukkerijmuseum Meppel, Biblionet Drenthe, CMV De Bazuin en Scala voor 2020 conform bijlage vast te stellen.

Samenvatting: 
Het college stelt een aantal verleende subsidies voor 2020 vast.

2  Aanbieden definitieve Gebiedsvisie Stationsgebied aan gemeenteraad.

Besluit:
De raad voor te stellen om:
1. de Gebiedsvisie Stationsgebied (bijlage 1) vast te stellen;
2. nog geen definitieve keuze te maken voor de uitvoeringsvorm en locatie voor de fietsverbinding Ezinge – Meppel Zuid.

Samenvatting:
Het college heeft de Gebiedsvisie Stationsgebied aangeboden aan de gemeenteraad voor definitieve vaststelling. In deze visie schetst het college de contouren en bijbehorende uitgangspunten en kaders voor toekomstige ontwikkelingen in de stationsomgeving. Het gaat om het gebied langs het spoor tussen de Hoogeveense Vaart en de Reest.
In de visie omschrijft het colleges onder andere het gewenste beeld van het stationsplein zelf, de upgrade van de openbare ruimte rondom de wegen tot lommerrijke lanen en schetst zij een beeld van de mogelijke aanpassingen aan en rondom de Bekinkbaan. Daarnaast legt het college in de visie een aantal kaders vast voor ontwikkellocaties zoals het Kraton, de Koelhuislocatie en de spoorkavels. Vorig jaar legde het college een drietal varianten voor aan de raad. De raad koos daarbij voor de variant met de naam 'organische ontwikkeling'. De inhoud van de huidige gebiedsvisie is een uitwerking van deze variant.

3. Principeverzoek Schiphorsterweg 5-7

Besluit:
1. In principe en onder voorwaarden mee te werken aan het planologisch mogelijk maken van het bouwen van een compensatiewoning in het kader van de Ruimte voor Ruimteregeling aan de Schiphorsterweg 5-7 en aan het mogelijk maken van twee wooneenheden in de bestaande woonboerderij op dezelfde locatie;
2. De aanvragers door middel van de bijgevoegde brief op de hoogte te stellen van uw standpunt.

Samenvatting:
Het college heeft besloten om in principe en onder voorwaarden medewerking te verlenen aan het planologisch mogelijk maken van het bouwen van een compensatiewoning in het kader van de Ruimte voor Ruimteregeling aan de Schiphorsterweg 5-7. En aan het mogelijk maken van twee wooneenheden in de bestaande woonboerderij op dezelfde locatie.

4. CCM de Plataan: ‘richting – verrichting – inrichting’

Besluit:.
1. Een visie te ontwikkelen op het beheer van CCM De Plataan;
2. De subsidierelatie met de beheerstichting CCM De Plataan te beëindigen per 1 februari 2022;
3. De bestemmingsreserve van Stichting CCM De Plataan (stand op 31-12-2021) terug te vragen;
4. De mogelijkheden te onderzoeken om CCM De Plataan tijdelijk in eigen beheer te nemen vanaf 1 februari 2022.

Samenvatting:
Het college heeft besloten voor het beheer van CCM De Plataan een visie te ontwikkelen in samenspraak met de gebruikers en de huidige beheerstichting. Tevens heeft het college besloten om de subsidie-uitvoeringsovereenkomst (beheerovereenkomst) per 1 februari 2022 op te zeggen. Ondertussen gaat de gemeente onderzoeken naar mogelijkheden om CCM De Plataan tijdelijk zelf te gaan beheren met ingang van 1 februari 2022 in afwachting van een nieuwe beheerconstruct.

5. Uitvoeringsplan Kansrijke Start Meppel.

Besluit:
Het college wordt voorgesteld;
1. Elk kind in de gemeente Meppel een gelijke kans op een goede start te geven door de beoogde samenwerking Kansrijke Start Meppel te onderschrijven zoals beschreven in de uitvoeringsplan Kansrijke Start Meppel;
2. Het uitvoeringsplan Kansrijke Start Meppel ter kennisname te sturen naar de gemeenteraad.

Samenvatting:
In het uitvoeringsplan Kansrijke Start wordt beschreven hoe professionals in gemeente Meppel samenwerken om (aanstaande) ouders goed voor te bereiden op het realiseren van een kinderwens, de zwangerschap en de geboorte tot het kindje 2 jaar is. Het doel is om elk kind in de gemeente Meppel een gelijke kans op een goede start te geven.

6. Subsidieaanvraag Regiostedenfonds

Besluit:
1. In te stemmen met de subsidieaanvraag Regiostedenfonds;
2. De raad te informeren via bijgevoegde memo.

Samenvatting:
Het college dient bij de provincie Drenthe een subsidieaanvraag in het kader van het regiostedenfonds in. De Provincie Drenthe heeft in haar Investeringsagenda PLUS 2020-2023 middelen beschikbaar gesteld voor het Regiostedenfonds. Voor de gemeente Meppel is een bedrag van € 2,65 miljoen beschikbaar. De subsidie heeft als doel het tot stand brengen van sterke, toekomstbestendige en compacte binnensteden, met een optimaal aanbod van voorzieningen en een aantrekkelijke openbare ruimtelijke kwaliteit die aansluit bij het regionale verzorgingsgebied.

7. Nieuwe achtervangovereenkomst Gemeente – Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW)

Besluit:
1. In te stemmen met het aangaan van nieuwe achtervangovereenkomst met ingang van 1 augustus 2021;
2. Kennis te nemen van de aankondiging van WSW dat er enkele wijzigingen in bestaande achtervangovereenkomsten worden voorbereid. Deze worden later dit jaar ter besluitvorming aan uw college voorgelegd.

Samenvatting:
Het college heeft op basis van een ledenraadpleging door het VNG op 30 juni 2020 ingestemd met het voorstel van de VNG over de wijziging in de achtervang bij het WSW. Het WSW heeft de voorstellen van het VNG verwerkt in een nieuwe standaardovereenkomst. De VNG heeft een bijdrage geleverd aan de totstandkoming van de overeenkomst en hieraan haar goedkeuring verleend. De nieuwe overeenkomst is ter ondertekening aangeboden. Daarnaast wordt door WSW een wijzigingsovereenkomst voorbereid voor aanpassingen in bestaande achtervangovereenkomsten. Deze wijzigingsovereenkomst wordt later dit jaar door WSW voorgelegd.

8. Akkoord uitbetaling planschadevergoeding

Besluit:
1. Akkoord te gaan met het door SAOZ uitgebrachte advies betreffende planschade;
2. Over te gaan tot uitbetaling van de in het advies genoemde gelden wanneer de periode om in bezwaar te gaan is verstreken en dit niet heeft geleid tot een bezwaarschrift.

Samenvatting:
Er is een aanvraag tot tegemoetkoming in planschade als bedoeld in artikel 6.1 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) ingediend bij de gemeente Meppel. De gemeente Meppel heeft onafhankelijk adviesbureau Stichting Adviesbureau Onroerende Zaken (SAOZ) verzocht om advies uit te brengen over de aanvraag. In de aanvraag wordt gesteld, dat schade in de vorm van waardevermindering is geleden door het bestemmingsplan 'Meppel – Nieuwveense Landen, deelplan 1'.
SAOZ heeft het college van Meppel geadviseerd om over te gaan tot het uitkeren van een planschadevergoeding, omdat er sprake is van een nadeliger positie voor aanvrager.
Het college van B&W neemt dit advies over en gaat na het verlopen van de termijn van bezwaar over tot het uitbetalen van het in het adviesrapport genoemde bedrag wanneer er geen sprake is van een ingediend bezwaarschrift.

9. Verzamelwet hersteloperatie toeslagen

Besluit:
Het "Besluit om te anticiperen op de Verzamelwet hersteloperatie toeslagen" vast te stellen.

Samenvatting:
De Verzamelwet hersteloperatie toeslagen biedt een grondslag voor het kwijtschelden van publieke schulden. Deze wettelijke grondslag zal op 1 juli 2021 nog niet gerealiseerd zal zijn, indiening van het wetsvoorstel in de Tweede kamer is voorzien in september 2021. Gezien het spoedeisend belang dat met kwijtschelding gemoeid is, kan niet gewacht worden tot het wetsvoorstel formeel is bekrachtigd. Het wetsvoorstel voorziet in het met terugwerkende kracht codificeren van beleid in het kader van de hersteloperatie kinderopvangtoeslag. Met dit besluit wordt op deze toekomstige wet geanticipeerd.

10. Interbestuurlijk toezicht archiefbeheer 2020/2021

Besluit:
1. Het verslag over het beheer van de nog niet naar de archiefbewaarplaats overgebrachte archieven en het gevoerde beheer van de gemeentelijke archiefbewaarplaats over 2020 vast te stellen;
2. Het plan van aanpak risicoanalyse archiefbeheer 2021 van de gemeente Meppel vast te stellen;
3. De Raad te informeren met bijgaande memo;
4. Het verslag 2020 en het plan van aanpak risicoanalyse archiefbeheer 2021 ter     kennisgeving aan Gedeputeerde Staten van Drenthe te sturen.

Samenvatting:
Burgemeester en wethouders hebben een Verslag vastgesteld over het beheer van de archiefbewaarplaats en de nog niet naar de archiefbewaarplaats overgebrachte archieven in 2020. Er is ook een risicoanalyse gemaakt waarbij een Plan van aanpak is vastgesteld om risico’s te verminderen. De gemeenteraad wordt over het Verslag en het Plan van Aanpak geïnformeerd en worden naar de toezichthouder, provincie Drenthe toegestuurd.

11. Meppeler Akkoord Onderwijs en Zorg voor de Jeugd

Besluit:
1. Het door de LEA stuurgroep opgestelde "Meppeler Akkoord Onderwijs en Zorg voor de Jeugd" vast te stellen;
2. Het "Meppeler Akkoord Onderwijs en Zorg voor de Jeugd" ter kennisgeving aan te bieden aan de gemeenteraad en de adviesraad sociaal domein;
3. De LEA stuurgroep de opdracht te geven om uitvoering te geven aan het "Meppeler Akkoord Onderwijs en Zorg voor de Jeugd".

Besluitvorming:
Het College van B&W heeft ingestemd met het "Meppeler Akkoord Onderwijs en Zorg voor de Jeugd". De LEA Stuurgroep heeft de opdracht gekregen om uitvoering te geven aan het "Meppeler Akkoord Onderwijs en Zorg voor de Jeugd" conform de beschreven missie en visie. De partijen binnen de LEA hebben zich gecommitteerd aan het gezamenlijk uitvoering geven aan het "Meppeler Akkoord Onderwijs en Zorg voor de Jeugd".

12. Subsidievaststelling 2018 en 2019 en subsidieovereenkomst 2020-2021 Stichting Meppel Zwembad

Besluit:
1. De verleende subsidies 2018 en 2019 voor Zwembad Meppel conform bijlage vast te stellen;
2. Een subsidie uitvoeringsovereenkomst voor 2020-2021 aan te gaan met Zwembad Meppel;
3. In de subsidie uitvoeringsovereenkomst de maximale hoogte van de reservevorming voor de periode 2020 – 2021 vast te stellen op € 800.000,-.

Samenvatting:
De subsidies 2018 en 2019 voor Stichting Zwembad Meppel zijn vanwege inhoudelijke vragen over reservevorming en onderhoud, personele wisselingen en de gevolgen van COVID-19 nog niet vastgesteld. De ontbrekende informatie en COVID-19 zijn ook van invloed geweest voor het opstellen van de subsidie uitvoeringsovereenkomst 2020 en 2021. Met dit college advies stelt het college de subsidie 2018 en 2019 voor Stichting Zwembad Meppel vast en besluit het college een subsidie uitvoeringsovereenkomst voor 2020 – 2021 aan te gaan met het zwembad.

13. Vaststelling bestemmingsplan Meppel – Centrumschil, herziening Prins Hendrikkade

Besluit:
1. In te stemmen met de reactienota zienswijzen ‘Meppel - Centrumschil, herziening Prins Hendrikkade’;
2. Te besluiten hogere grenswaarden van 55 dB(A) vanwege een industrieterrein, vast te stellen voor 12 woningen verdeeld over 3 bouwblokken aan de Prins Hendrikkade te Meppel, kadastraal bekend gemeente Meppel sectie A, nummer 8064, 8764 en 8765;
3. De raad voor te stellen:
     a. In te stemmen met de reactienota zienswijzen ‘Meppel - Centrumschil, herziening
     Prins Hendrikkade’, voor zover het de zienswijzen tegen het bestemmingsplan betreft;
     b. Het bestemmingsplan ‘Meppel - Centrumschil, herziening Prins Hendrikkade’ met
     planidentificatie NL.IMRO.0119.PrinsHendrikkade-BPC1 gewijzigd vast te stellen;
     c. Geen exploitatieplan ex artikel 6.12 lid 2 Wet ruimtelijke ordening vast te stellen.

Samenvatting:
Het college stelt de gemeenteraad voor in te stemmen met de reactienota zienswijzen en het bestemmingsplan ‘Meppel - Centrumschil, herziening Prins Hendrikkade’ gewijzigd vast te stellen. Deze wijzigingen houden in dat de plantoelichting wordt aangevuld op de onderdelen milieuzonering en verkeer en dat hierbij geactualiseerde versies van een stikstofonderzoek en bezonningsstudie worden opgenomen. Ook wordt aan de planregels van de bestemming ‘Tuin’ expliciet benoemd dat hierbinnen parkeren is toegestaan, wordt een binnenplanse afwijkingsbevoegdheid aangescherpt en vindt er een aanpassing plaats aan de bijlage m.b.t. dove gevels. Daarbij stelt het college de raad voor om geen exploitatieplan op te stellen.

Tevens besluit het college om hogere waarden vast te stellen op grond van de Wet geluidhinder. Een daartegen ingediende zienswijze geeft geen aanleiding tot wijzigingen ten opzichte van het ontwerpbesluit.

14. Vaststelling bestemmingsplan Meppel – Zuideinde 28

Besluit:
De raad voor te stellen:
1. In te stemmen met de reactienota zienswijzen ‘Meppel – Zuideinde 28’;
2. Het bestemmingsplan ‘Meppel – Zuideinde 28’ met planidentificatie NL.IMRO.0119. BPZuideinde282019-BPC1 gewijzigd vast te stellen;
3. Geen exploitatieplan ex artikel 6.12 lid 2 Wet ruimtelijke ordening vast te stellen.

Samenvatting:
Het college stelt de gemeenteraad voor in te stemmen met de reactienota zienswijzen en het bestemmingsplan ‘Meppel Zuideinde 28’ gewijzigd vast te stellen. Deze wijzigingen houden in dat de plantoelichting wordt geactualiseerd ten aanzien van het voorgenomen bouwplan en impressies. Ook wordt de omvang van het aanduidingsvlak, waarvoor een grotere bouwhoogte van 13 meter geldt, wordt beperkt. Daarbij stelt het college de raad voor om geen exploitatieplan op te stellen.

15. Voortgangsbericht uitwerking amendement programma Duurzaam Meppel

Besluit:
De raad van Meppel middels deze memo te informeren over de voortgang met betrekking tot de uitwerking van het amendement op het programma Duurzaamheid (d.d. 17 december 2020).

Samenvatting:
Op 17 december 2020 heeft de raad van Meppel het programma Duurzaamheid Meppel 2021-2023 vastgesteld. Bij de vaststelling heeft de raad tevens een amendement aangenomen om vóór 1 juni 2021 een bij het programma passend afwegings- en toetsingskader ter besluitvorming voorgelegd te krijgen. Middels de memo "Voortgang uitwerking amendement Afwegings- en toetsingscriteria programma duurzaamheid" stelt u als college de raad op de hoogte van de voortgang en kaders met betrekking tot de uitwerking het afwegings- en toetsingskader.

16. Beantwoording artikel 32 vragen van CU inzake initiatief Small Villa’s

Besluit:
In te stemmen met de voorgestelde beantwoording.

Samenvatting:
De fractie van de ChristenUnie heeft vragen gesteld over de onrust die is ontstaan onder bewoners van het plan Danninge Erve Zuid II te Nijeveen ten aanzien van het initiatief voor small villa's. De vragen hebben betrekking op de participatie, de rol van de dorpsbouwmeester en het college. De reactie van het college is opgenomen in de bijlage.
 

17. Subsidieverlening 2021, Buurtkamer het Kerspel Noorderboog

Besluit:
Aan Noorderboog een subsidie te verlenen van € 34.608,12 voor de Buurtkamer in het Kerspel te Nijeveen.

Samenvatting:
Noorderboog ontvangt sinds 2015 een subsidie van de gemeente Meppel voor het organiseren en uitvoeren van de Buurtkamer in het Kerspel in Nijeveen. De Buurtkamer is een voorliggende voorziening voor ouderen in Nijeveen en omgeving. Het is een dagbesteding/-opvang wat voor de oudere inwoners van Nijeveen toegankelijk is. Voor het jaar 2021 vraagt Noorderboog wederom een subsidie aan. Conform de uitgangspunten herijking subsidiebeleid dient de toe te kennen subsidie afgestemd te zijn op de verstrekte subsidie 2020. Er is geen gemotiveerde reden om hiervan af te wijken en Noorderboog een hogere subsidie toe te kennen.
 

18. Update Binnenstadfonds

Besluit:
De raad te informeren via bijgevoegde memo over de stand van zaken met betrekking tot het Binnenstadfonds.

Samenvatting:
Het college informeert de raad via een memo over de stand van zaken met betrekking tot het Binnenstadfonds. In deze memo wordt de voortgang van de diverse projecten uit het Binnenstadplan geschetst en wordt ingegaan op de looptijd van het Binnenstadfonds.
 

19. Ontwikkelingen rondom Port of Zwolle

Besluit:
1. De gemeenteraad met bijgevoegde memo te informeren over de actuele ontwikkelingen rondom Port of Zwolle;
2. De gemeenteraad voor te stellen in september in De Ronde aandacht te besteden aan het onderzoek over Port of Zwolle.

Samenvatting:
De gemeente Meppel neemt deel aan de Regiodeal Port of Zwolle, logistieke hub voor circulaire bedrijvigheid. Onderdeel van deze Regiodeal is een regionaal onderzoek naar de circulaire havenontwikkelingen in Meppel en Kampen. Met dit onderzoek worden de kansen, mogelijkheden en bedreigingen in beeld gebracht. De input van de gemeenteraad daarin is van groot belang. Daarom wordt voorgesteld om in september in De Ronde hier aandacht aan te besteden. Daarnaast wordt de gemeenteraad met een memo geïnformeerd over de andere actuele ontwikkelingen rondom de Port of Zwolle, van digitalisering van de havengeldinning tot het opstellen van een investerings- en ontwikkelagenda door de Regio Zwolle”.

20. Afwijzing dwangsom

Besluit:
1. Vast te stellen dat de gemeente geen dwangsom verschuldigd is aan dhr. A.A. Wenke en mw. J.I.S. van der Wal;
2. Het in beslispunt 1 genoemde besluit bekend te maken aan betrokkenen door toezending van de in de bijlage.

Samenvatting:
De gemeenteraad heeft het college van burgemeester en wethouders gemandateerd om een besluit te nemen over de verschuldigdheid en hoogte van dwangsommen. Met dit besluit wordt uitvoering gegeven aan deze gemandateerde bevoegdheid.

21. Artikel 32 vragen van GroenLinks inzake bomen

Besluit:
In te stemmen met de beantwoording van vragen van Groen Links over bomen in het kader van artikel 32 van het Reglement van Orde.

Samenvatting:
Het college beantwoordt vragen van Groen Links over bomen in het kader van artikel 32 van het Reglement van Orde.