Besluitenlijst B&W 28 september 2021

1. Nadere regels ‘subsidieregeling evenementen gemeente Meppel’

Besluit:

  1. De nadere regels "Subsidieregeling evenementen gemeente Meppel" (bijlage 1) vast te stellen;
  2. De beleidsregel “Normbedragen evenementensubsidies” behorende bij artikel 7 van deze nadere regels vast te stellen (bijlage 2);
  3. De nadere regels subsidiëring evenementen zoals laatstelijk gewijzigd op 12 november 2019 in te trekken;
  4. De beleidsregel “afbouwregeling oude evenementensubsidies” behorende bij artikel 8 lid a onder 4 vast te stellen (bijlage 3).

Samenvatting:

Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten nieuwe nadere regels "Subsidieregeling evenementen gemeente Meppel" (bijlage 1) vast te stellen, evenals de beleidsregels behorende bij artikel 7 en artikel 8 lid a onder 4 van deze nadere regels. De nadere regels subsidiëring evenementen zoals laatstelijk vastgesteld op 12 november 2019 worden ingetrokken.

2. Verzoek tot opschorten realisatiedatum Binnenstadfonds

Besluit:

Verzoek tot opschorten realisatiedatum Binnenstadfonds in te dienen bij Gedeputeerde Staten van Provincie Drenthe.

Samenvatting:

Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten een verzoek tot opschorten realisatiedatum Binnenstadfonds in te dienen bij Gedeputeerde Staten van Provincie Drenthe.

3. Wijziging leden hoofdstembureau per 1 oktober 2021

Besluit:

  1. Per 1 oktober 2021 het volgende lid te ontslaan: - dhr. T. van Leussen;
  2. Per 1 oktober 2021 het volgende lid te benoemen: - dhr. H. Veldman.

Samenvatting:

Op grond van de Kieswet stelt het college eens per vier kalenderjaren een hoofdstembureau in. Het hoofdstembureau treedt bij de gemeenteraadsverkiezingen ook op als centraal stembureau. Het hoofdstembureau bestaat uit vijf leden van wie er één voorzitter is en één plaatsvervangend voorzitter. Daarnaast worden drie plaatsvervangende leden aangesteld. De burgemeester is op basis van de Kieswet voorzitter van het hoofdstembureau.

4.  Aanbesteding huishoudelijke hulp 2022

Besluit:

  1. Het inkoopdocument HO vast te stellen met bijbehorende bijlagen;
  2. Het tarief voor de dienst HO met ingang van 1 januari 2022 vast te stellen op €30,00 per uur;
  3. Vaststellen dat m.i.v. 1 januari 2022 geïndiceerd wordt vanuit het HHYM normenkader;
  4. Opdracht geven voor onderzoek naar een nieuw beleid om in de toekomst ‘open-house- inkoop’ te vermijden.

Samenvatting:

De huidige contracten HO lopen af per 31 december 2021. Per 1 januari 2022 gaan de nieuwe contracten voor HO in. Het heeft de voorkeur om 1 tarief te hanteren voor de nieuwe contracten zodat nieuwe beschikkingen (indicaties) worden afgegeven volgens het HHM normenkader.