Besluitenlijst B&W 26 oktober 2021

1. Derde verzameladvies vaststelling subsidies 2020 boven de € 5000,-
Besluit:
De verleende subsidies 2020 aan Welzijn Ouderen Nijeveen, Meppel Event Desk, Donderdag Meppeldag, Icare JGZ, GGD Drenthe, Stichting Welzijn MensenWerk, CCM De Plataan en Cosis conform bijlage vast te stellen.
           
Samenvatting:
Het college stelt een aantal verleende subsidies voor 2020 vast.

2. Wijzigingsverordening Sociaal Domein 2021
Besluit:
1. De regeling individuele studietoeslag voor studenten in gewijzigde vorm uit te voeren met terugwerkende kracht vanaf 1-1-2021;

De Raad voor te stellen:
2. De wijzigingen in de verordening Sociaal Domein Meppel vast te stellen met terugwerkende kracht vanaf 01-01-2021;
3. Kennis te nemen van het advies van de adviesraad Sociaal Domein en de reactie van B&W daarop.

Samenvatting:
Het college stelt de gemeenteraad voor de verordening Sociaal Domein te wijzigen wegen swetswijzigingen, gewijzigde tarieven en juridische verbeteringen.
 
3. Beheerovereenkomst Zwaluwwand Noord II
Besluit:
De beheerovereenkomst met betrekking tot de zwaluwwand Noord II aan te gaan met Stichting Vliegvlug.

Samenvatting:
Op 7 juli 2021 heeft het college van burgemeester en wethouders de omgevingsvergunning verleend aan Stichting Vliegvlug voor de aanleg van een zwaluwwand langs de waterplas op bedrijventerrein Noord II. De zwaluwwand komt op grond van de Gemeente en zal na r de Stichting aan de Gemeente geschonken worden. Over het eigendom, onderhoud van de wand, groenonderhoud en daarmee samenhangende kosten zijn afspraken gemaakt. Deze afspraken zijn vastgelegd in een beheerovereenkomst, zie bijlage 1. De Stichting bekostigt en verzorgt de aanleg van de wand met voornamelijk externe middelen en draagt zorg voor beheer en onderhoud, de Gemeente draagt de kosten voor onderhoud en mogelijk verwijderen van de wand. Uitgangspunt daarbij is dat de verwachte onderhoudskosten gering zullen zijn. Het college besluit de overeenkomst aan te gaan.

4. Beantwoording Artikel 32 vragen ten aanzien van eenzaamheid (GroenLinks)
Besluit:
In te stemmen met de voorgestelde beantwoording van de vragen ex. artikel 32 RvO over eenzaamheid.

Samenvatting:
Het college beantwoordt de schriftelijke vragen van GroenLinks ten aanzien van eenzaamheid.

5. Gemeentefonds septembercirculaire 2021
Besluit:
1. Kennis te nemen van bijgaande memo over de hoofdpunten uit de circulaire en de financiële gevolgen voor Meppel;

2. De uitkomsten voor 2021 mee te nemen in de jaarstukken 2021. De uitkomsten over devier komende jaren mee te nemen in het eerstvolgende P&C document over 2022-2025;
3. De raad met bijgaande memo te informeren over de septembercirculaire 2021 en de financiële gevolgen voor Meppel.

Samenvatting:
De septembercirculaire 2021 informeert in hoofdzaak over de gemeentefondsuitkeringen voor dit jaar en de komende jaren, gebaseerd op de Miljoenennota van het kabinet die op Prinsjesdag is verschenen.

6. Beheerplan openbare verlichting 2021-2025
Besluit:
1. Het beheerplan openbare verlichting 2021-2025 vast te stellen;
2. Variant A toe te passen bij het omvormen naar LED verlichting.

Samenvatting:
Het college stelt het beheerplan openbare verlichting 2021-2025 vast. Dit plan geeft inzicht in het beheer van de openbare verlichting en voorziet in een planning om gedurende de planperiode 2500 conventionele verlichtingsarmaturen om te vormen naar LED verlichting. Hiervoor is tot en met 2025 jaarlijks een investering van € 300.000 nodig. Het omvormen van conventionele armaturen naar LED armaturen zorgt voor een lager energieverbruik en lagere beheerkosten, daarnaast gaan LED lampen circa 5x zo lang mee als conventionele armaturen.

7. Meerjarenperspectief grondexploitaties 2021
Besluit:
De Raad voor te stellen om:
1. Het Meerjarenperspectief Grondexploitaties 2021 vast te stellen;
2. De nog te realiseren kosten en opbrengsten, zoals opgenomen in de jaarschijven 2021 en 2022, via bijgevoegde begrotingswijziging te autoriseren.

Samenvatting:
Het College informeert de Raad over de lopende grondexploitaties met het aanbieden van het Meerjarenperspectief Grondexploitaties 2021 (MPG 2021).

8. Vaststellen uitgangspunten vervolg Wijkaanpak Oosterboer
Besluit:
De raad voor te stellen om:
1. In te stemmen met de brochure Wijkaanpak Oosterboer; de wijk klaar voor de wereld van morgen (bijlage 1), waarin de uitgangspunten voor het vervolg van Wijkaanpak Oosterboer staan benoemd, en daarmee in te stemmen met:
a. De weergegeven ambitie voor een Compleet Oosterboer, Duurzaam Oosterboer en Sociaal Oosterboer;
b. Een meerjarige programmatische aanpak, waarbij wij samenwerken met bewoners en partijen uit de wijk;
c. De start van de volgende fase van de Wijkaanpak Oosterboer in 2022:
Opbouwen van het programma met de wijk;
Zelf oppakken van een aantal acties in 2022-2023: vervolg buurtgerichte aanpak, aanpak parkeerproblematiek, stimuleren maatschappelijke activiteiten Oosterboerschool en verbinden van de warmtetransitie aan de wijkaanpak.
d. De randvoorwaarden voor de Wijkaanpak:
- De ruimtelijke randvoorwaarden: de ruimtelijke begrenzing en ontwikkelingsruimte nader uit te werken;
- De financiële randvoorwaarden: in 2022-2023 geen grote investeringen, maar wel een budget voor proces en kleinere acties.
e. Het bewust leren van deze nieuwe aanpak en het borgen van de resultaten in de organisatie.
Samenvatting:
In 2018 is de gemeente gestart met een verkenning in het kader van de Wijkaanpak Oosterboer. Dit om de opgaven in beeld te krijgen. De gemeente heeft onder meer data verzameld en in een meedenkperiode hebben bewoners en maatschappelijke partijen aangegeven wat er speelt en leeft. Het college vraagt nu aan de raad om in te stemmen met de uitgangspunten voor het vervolg van de Wijkaanpak Oosterboer. De gemeente wil in samenwerking met bewoners en partijen aan de slag om de wijk toekomstbestendig te maken. In de vorm van een brochure wordt de aanpak toegelicht.