Besluitenlijst B&W 24 augustus 2021

1. Subsidieverlening Stichting Welzijn MensenWerk Meppel t.b.v. de uitvoering van het project ‘Meppel Jong Geluk’

Besluit:

Subsidieverlening Stichting Welzijn Mensenwerk Meppel t.b.v. de uitvoering van het project ‘Meppel Jong Geluk’.

Samenvatting:

Gemeente Meppel heeft samen met Stichting Welzijn Mensen Werk Meppel en Sport Drenthe toegewerkt naar een project ‘Meppel Jong Geluk’. Voor dit project heeft de gemeente subsidie aangevraagd bij ZonMW om bij te dragen aan het programma ‘Perspectief voor jongeren na corona’. De gemeente heeft te horen gekregen dat de subsidie (€ 25.000) voor het bereiken én betrekken van 50 jongeren toegekend is. De regie en uitvoering van het project is in handen van Stichting Welzijn Mensenwerk Meppel. Voor de uitvoering van het project Meppel Jong Geluk komt €25.000,- beschikbaar als subsidie. De aangevraagde middelen met de daarbij behorende begroting is leidend voor de wijze waarop de subsidie door Stichting Welzijn Mensenwerk wordt uitgevoerd. Voorwaardelijk is de samenwerking met minimaal vier andere maatschappelijke organisaties (o.a. Cement, Weerbaar Meppel, Meppel Actief & Gezond (Sport Drenthe), Scala).

2. Aanbesteding pleegzorg

Besluit:

  1. De aanbestedingsprocedure voor inkoop van Pleegzorg gezamenlijk met de twaalf Drentse gemeenten uit te voeren;
  2. Het aanbestedingsdocument “Inkoop Pleegzorg 2022 e.v.” vast te stellen, en het aanbestedingsdocument vrij te geven voor publicatie;
  3. Het college van de gemeente Assen te machtigen om de aanbesteding te coördineren, te publiceren op Tenderned, de communicatie hieromtrent te verzorgen en de eventuele juridische procedures die hieruit voortvloeien uit te voeren.

Samenvatting:

De huidige raamovereenkomsten voor Pleegzorg lopen aan het einde van dit jaar af. Er zijn geen mogelijkheden meer voor verlenging. Dat betekent dat er dit jaar opnieuw moet worden aanbesteed, resulterend in nieuwe contracten per 1-1-2022. De vorige         aanbesteding hebben we vanuit de Jeugdhulpregio in Drents verband opgepakt. Voorgesteld wordt om de inkoop van Pleegzorg 2022 e.v. eveneens in Drents verband op te    pakken.

3. Flexibilisering asielketen Drenthe

Besluit:

In te stemmen met het “Provinciaal plan Drenthe: Uitvoeringsagenda Flexibilisering Asielketen”, mei 2021.

Samenvatting:

Het “Provinciaal plan Drenthe: Uitvoeringsagenda Flexibilisering Asielketen” schetst hoe in Drenthe invulling gegeven wordt aan de landelijke agenda over de flexibilisering van de         asielopvang. Het voorliggende plan gaat behalve over de opvang van asielzoekers ook over de huisvesting van statushouders, want hierin hebben gemeenten eveneens een taak. Voor de komende periode wordt de opzet van een (tussen)voorziening, waarin statushouders tijdelijk kunnen worden gehuisvest, nader uitgewerkt. Hetzelfde geldt voor de uitwerking van flexibele woonvormen, waarin niet alleen statushouders, maar ook andere spoedzoekers (tijdelijk) kunnen worden gehuisvest. Successievelijk worden in het plan de bestuurlijke en maatschappelijke context, de regionale samenwerking, de regionale invulling van de opvangbehoefte, de flexibiliseringsmogelijkheden in opvangvormen, opties bij afwijking van de verwachte benodigde capaciteit, de transitie naar flexibilisering, het tijdspad en enkele aanvullende zaken behandeld

4. Subsidieaanvraag samenwerkingsverband PO2203 voor schooljaar 2021-2022

Besluit:

Samenwerkingsverband PO2203 een subsidie te verlenen van € 34.098 voor het schooljaar 2021-2022 voor de uitvoering van opvoed- en opgroeiondersteuning binnen het OPDC.

Samenvatting:

Het college verleent subsidie van € 34.098 aan het Samenwerkingsverband PO2203 t.b.v. het schooljaar 2021-2022 voor het uitvoeren van opvoed- en opgroeiondersteuning binnen het OPDC-Wijszo. Hiermee bevorderen we dat kinderen, die in het reguliere onderwijs uitvallen vanwege gedragsproblematiek, zo spoedig en zo veel mogelijk terugkeren naar het regulier onderwijs. Daarbij wordt de opvoedsituatie en ontwikkeling van het kind gestabiliseerd en ondersteund.

5. Opheffing betaald parkeren aan de Prinses Marijkestraat te Meppel

Besluit:

In te stemmen met het "Intrekkingsbesluit betaald parkeren Prinses Marijkestraat te Meppel (nr. 1526447).

Samenvatting:

Op 17 juni is de "Parkeervisie Zuideinde e.o. (nr. 1500776)" ter kennisgeving voorgelegd aan de gemeenteraad van Meppel. Een van de "quick wins" die in dit stuk wordt beschreven om de parkeerdruk in nabij het Zuideinde te verminderen is het opheffen van het betaald parkeren aan de Prinses Marijkestraat. Dit intrekkingsbesluit geeft uitvoering aan deze "quick win" uit deze visie.   Zoals in de visie beschreven wordt door het opheffen van het betaald parkeren in deze straat de parkeerdruk in de omgeving verminderd, de parkeerplaatsen beter benut en hebben hierdoor de toekomstige ontwikkelingen minder effect op de parkeerdruk in de omgeving.

6. Tussenevaluatie project leerplicht, zorg- en handhaving in het primair onderwijs

Besluit:

De tussenevaluatie voor kennisgeving aannemen.

Samenvatting:

De tussenevaluatie is tot stand gekomen in samenwerking met de projectgroep. Tijdens de looptijd van het project vinden er 3 evaluatiemomenten plaats. De periode van deze tussenevaluatie betreft mei 2020 t/m januari 2021. De evaluatie bestaat uit de uitkomsten van vragenlijsten die zijn ingevuld door het Primair Onderwijs, bevindingen van de projectgroep en verzuimcijfers van de leerplichtambtenaren. Op basis daarvan zijn conclusies en aanbevelingen gedaan over het verloop van het project.

7.  Bijdrage voor het aanleggen van een wandelknooppuntennetwerk in Nijeveen

 Besluit:

  1. Het Recreatieschap Drenthe vragen het wandelknooppuntennetwerk in Nijeveen aan te leggen;
  2. Een financiële bijdrage te doen van € 15.000,00 voor het aanleggen van een wandelknooppuntennetwerk in Nijeveen;
  3. Opbrengst verkoop gronden Pottendijk ad € 10.000,00 ook in te zetten voor de aanleg van dit wandelknooppuntennetwerk. Dit is een eenmalige bijdrage van het Recreatieschap uit de verkoop van gronden.

Samenvatting:

Het college heeft besloten om een financiële bijdrage te doen van € 25.000,00 voor het aanleggen van een wandelknooppuntennetwerk in Nijeveen. Tevens is ook besloten door het college om de opbrengst van de verkoop van Pottendijk in te zetten voor deze aanleg.

8. Ledenraadpleging VNG over de CAO SW 2021-2025

Besluit

  1. In te stemmen met het onderhandelaarsakkoord Cao SW 2021-2025, omdat het zorgt voor rust in de sector en koopkrachtbehoud van de SW-Werknemers;
  2. De VNG via de opmerking mee te geven dat: Ondanks de gemaakte afspraken de financiële onzekerheid van de dekking voor de SW verplichtingen voor de gemeente blijft bestaan.

Samenvatting:

De VNG en de vertegenwoordigers van de werknemersorganisaties FNV Overheid en CNV Overheid hebben op 17 mei 2021 een onderhandelaarsakkoord bereikt over een nieuwe cao voor de sociale werkvoorziening. Voordat het akkoord definitief wordt, kunnen de VNG-leden hun mening geven via een digitale stemming. Het college stemt in met het akkoord. Vooral omdat het een akkoord is dat zorgt voor rust in de sector en koopkrachtbehoud van de SW-werknemers Daarnaast stelt het college van Meppel nogmaals via deze weg de financiële onzekerheid van de dekking voor de langere termijn voor de SW verplichting aan  de orde bij de VNG.

9. Nationaal programma onderwijs

Besluit:

Kennis nemen van de procesaanpak Nationaal Programma Onderwijs.

Samenvatting:

Elk kind heeft recht op onderwijs, want leren en ontwikkelen zijn een grondrecht. Daarom zijn we blij dat we met onze partners hieraan werken via het Meppeler akkoord Onderwijs en Zorg. Alle kinderen/jeugdigen in de gemeente Meppel krijgen de kans zich optimaal te ontwikkelen binnen een leer- en leefklimaat waarbij opvang, onderwijs en zorg afgestemd zijn. De middelen die hiervoor beschikbaar zijn worden nu tijdelijk uitgebreid.

10. Leidraad invordering actualiseren

Besluit:

De geactualiseerde leidraad invordering gemeentelijke belastingen vast te stellen.

Samenvatting:

De leidraad invordering wordt zodanig aangepast dat hij zoveel mogelijk aansluit met het beleid van de invordering op belastingen Rijksoverheid.

11. Besluit op bezwaar handhavingsverzoek Vereeniging III

 Besluit:
1. Het ingediende bezwaar overeenkomstig het advies van de commissie bezwaarschriften ongegrond te verklaren;
2. Het bestreden besluit in stand te laten onder toevoeging van een nadere motivering;
3. Af te wijken van het advies van de commissie bezwaarschriften voor zover het de uitleg van het Havenreglement historische vaartuigen gemeente Meppel over de begrenzing van de ligplaats betreft.

Samenvatting:
Op verzoek van de gemeenteraad is in 2018 voor het stoombeurtschip ‘De Vereeniging III’ een ligplaats gecreëerd voor het restaurant ‘Sukade’. Nadat dit schip daar ligplaats heeft ingenomen is een handhavingsverzoek binnengekomen. Het schip zou niet op de juiste plaats liggen. In het bestreden besluit is geoordeeld dat geen sprake is van een overtreding en is de eerder opgelegde last onder bestuursdwang ingetrokken. Met het voorgestelde besluit wordt het bestreden besluit voorzien van een nadere motivering.

12.     Aanwijzingen accountantscontrole 2021

Besluit:

De aanwijzingen accountantscontrole jaarrekening 2021 gemeente Meppel en de bijbehorende bijlage (lokaal normenkader) vast te stellen.

Samenvatting:

Voor de controle 2021 geldt de standaard, wettelijke ‘goedkeuringstolerantie’ van 1% van de totale begrote jaarlasten (115,9 miljoen) en het aangeleverde – lokale – normenkader.