Besluitenlijst B&W 23 november 2021

1. Openbare ruimte wijzigen ligging Melkstraatje

Besluit:
Te wijzigen ligging Melkstraatje.

Samenvatting:
In 2010 is het straatnamen plan vastgesteld voor Het Vledder. In dit plan is de ligging van het Melkstraatje één straat. Wij willen de ligging aanpassen en de straat verder doortrekken met de bocht mee naar de Mr. W. Doornbosstraat. Zodat de twee panden nu gevestigd aan de Dirk Jakobstraat 4, 4A en 6 na goedkeuring aan het Melkstraatje toebehoren.
     
2. Subsidie digitale winkelstraat.

Besluit:
Een eenmalige subsidie ad € 20.000 te verlenen aan de Meppeler Handelsvereniging (MHV) voor het project digitale winkelstraat.

Samenvatting:
Het college heeft besloten een eenmalige subsidie ad € 20.000 te verlenen aan de Meppeler Handelsvereniging voor het project digitale winkelstraat.


3. Wijzigingsverordening Fysieke Leefomgeving en Uitvoeringsbesluit Afvalstoffen

Besluit:
1. De raad voor te stellen de Wijzigingsverordening fysieke leefomgeving Meppel 2022 vast te stellen (bijlage 1);
2. Onder voorbehoud van vaststelling van de Wijzigingsverordening fysieke leefomgeving, het Uitvoeringsbesluit Afvalstoffen vast te stellen (bijlage 2).

Samenvatting:
De huidige Verordening fysieke leefomgeving is vastgesteld op 28 oktober 2021. De Afvalstoffenverordening gemeente Meppel 2018 is op dat moment ingetrokken en de bestaande bepalingen hieruit zijn verplaatst naar de Verordening fysieke leefomgeving. Het amendement van de raad d.d. 29 april 2021 over de invoering van het opt-in systeem (JA/JA-sticker) is hier nog niet in meegenomen. Ook is er een geactualiseerd model-afvalstoffenverordening van VNG. Tot slot is een nieuwe bepaling opgenomen over de gegevensverwerking bij afvalinzameling. Deze actualisaties worden nu in de Wijzigingsverordening fysieke leefomgeving opgenomen. Het uitvoeringsbesluit afvalstoffen wordt hier ook op aangepast.

4. Samenwerking tussen de provincie Drenthe en de Drentse gemeenten op het beleidsterrein Cultuur voor de periode 2022-2024.

Besluit:
1. In te stemmen met het ‘Convenant Cultuurbeleid 2022-2024 Drentse gemeenten en de provincie Drenthe’ en de notitie ‘Samen Drenthe Cultuur, 2022-2024’;
2. Wethouder Ten Hulscher te machtigen om tot ondertekening van het convenant over te gaan.

Samenvatting:
Het college stemt in met het ‘Convenant Cultuurbeleid 2022-2024 Drentse gemeenten en de provincie Drenthe’ en de notitie ‘Samen Drenthe Cultuur, 2022-2024’. Daarmee wordt de goede samenwerking tussen de Drentse gemeenten en de provincie op het beleidsterrein Cultuur onderschreven en wordt de intentie uitgesproken om deze samenwerking voort te zetten.

5. Ligplaatsvergunning voor noodopvang COA

Besluit:
De ligplaatsvergunning nr. 1564288 af te geven voor het schip River Allegro voor de periode 9 november 2021 tot 1 april 2022.

Samenvatting:
Na het raadsbesluit van 28 oktober 2021, waarin de gemeenteraad in afwijking van de havenverordening een ligplaats heeft aangewezen voor de noodopvang van asielzoekers op een schip, geven burgemeester en wethouders een ligplaatsvergunning af voor de periode 9 november 2021 tot 1 april 2021.

6.    Afhechting overdracht groen Reestmond naar gemeenten

Besluit:
1. In te stemmen met het in dienst nemen van maximaal 5 fte medewerkers Groen van Reestmond door de gemeente Meppel en tegelijk ook de uitvoering van het maaibestek terug te nemen;
2. De bijdrage aan Reestmond bij te stellen bij de behandeling van de herziene begroting 2022 Reestmond;
3. De raad te verzoeken voor begrotingsjaar 2022 een investeringskrediet beschikbaar te stellen van maximaal 100K voor de aanschaf van maaimachines;
4. De raad verzoeken de begroting op de volgende onderdelen te wijzigen:
a. De uitbestede groen werkzaamheden te verlagen met het bestek Reestmond € 127.600,= en het bedrag over te hevelen naar de P-begroting;
b. De p-begroting te verhogen met de lonen 2022 en verlofverplichtingen 2021/2022 van de medewerkers CAO SW afhankelijk van de overgekomen personeelsleden;
c. Het exploitatiebudget met € 75.000,= te verhogen in verband met kapitaal en exploitatielasten voor de nieuw aan te schaffen machines.
     
Bij de Berap 2022 indien nodig de raad te informeren over afwijkingen in de definitieve uitkomsten.

Samenvatting:
De gemeenten van de gemeenschappelijke regeling Reestmond hebben al in een eerder stadium met elkaar afgesproken dat de GR Reestmond haar groenactiviteiten vervreemd. Aan het laatste deel van deze vervreemding wordt nu gestalte gegeven. Voor de gemeente Meppel betekent dit dat zij in 2022 een aantal medewerkers van Reestmond in dienst neemt.