Besluitenlijst B&W 21 september 2021

1. Adviesrecht en participatieplicht bij buitenplanse omgevingsplanactiviteiten

Besluit:

De raad voor te stellen:
Het document "Adviesrecht en participatieplicht bij buitenplanse omgevingsplanactiviteiten" vast te stellen en van toepassing te verklaren voor de in dit document benoemde categorieën waarvoor participatie verplicht is en/of advies recht nodig is van de raad bij het afwijken van het omgevingsplan.

Samenvatting:

Het college heeft besloten om de raad voor te stellen om het document "Adviesrecht en participatieplicht bij buitenplanse omgevingsplanactiviteiten" vast te stellen. Met dit document wijst de gemeenteraad categorieën van activiteiten aan waarin het college niet zomaar mag afwijken van het bestemmingsplan. In deze gevallen is een binnen advies van de raad nodig. Ook wijst de raad in dit document de activiteiten aan waarvoor een participatieplicht geldt.

2. Verstrekken persoonsgegevens inwoners gemeente Meppel

Besluit:

 1. Persoonsgegevens van 5.000 inwoners uit de gemeente Meppel ten behoeve van het Drents Panel aan de Provinciale Staten van Drenthe te verstrekken;
 2. Inwoners met een verstrekkingsbeperking niet in de steekproef mee te nemen.

Samenvatting:

Het Drents Panel is een kwalitatief onderzoeksinstrument waarmee de ervaringen en meningen van inwoners van de provincie Drenthe in beeld worden gebracht. De Provinciale Staten van Drenthe wil in samenwerking met het Trendbureau Drenthe het Drents Panel door ontwikkelen. Daarvoor is het nodig dat het huidige panel wordt uitgebreid van 1.600 naar 9.000 leden in de provincie Drenthe. Enerzijds om de betrouwbaarheid van het panel te vergroten en anderzijds om op gemeenteniveau onderzoek te doen naar ontwikkelingen en vraagstukken.

3. Verordening fysieke leefomgeving Meppel 2022

Besluit:

De raad voor te stellen:

 1. De Verordening fysieke leefomgeving Meppel 2022 vast te stellen;
 2. De Algemene plaatselijke verordening gemeente Meppel aan te passen;
 3. De Bouwverordening Meppel 2005 aan te passen;
 4. De Erfgoedverordening Meppel 2017 aan te passen;
 5. De Afvalstoffenverordening gemeente Meppel 2018 in te trekken;
 6. De Marktverordening gemeente Meppel in te trekken;
 7. De Telecommunicatieverordening gemeente Meppel in te trekken;
 8. Bovengenoemde besluiten 1/m 7 op 1 januari 2022 in werking te laten treden.

Samenvatting:

Als voorbereiding voor het overzetten van regels uit de gemeentelijke verordeningen naar het omgevingsplan, wordt voorgesteld om een Verordening fysieke leefomgeving vast te stellen. In de Verordening fysieke leefomgeving komen alle bepalingen uit gemeentelijke verordeningen die gaan over de fysieke leefomgeving. Dit betekent dat de betreffende gemeentelijke verordeningen aangepast moeten worden. Voor enkele verordeningen geldt dat een aantal bepalingen overgezet worden, voor andere verordeningen geldt dat deze geheel overgezet worden naar de Verordening fysieke leefomgeving. Dit laatste houdt in dat de verordening ingetrokken wordt.

4. Wijzigingsverordening Sociaal Domein 2021

Besluit:

Gevraagd advies adviesraad sociaal domein ten aanzien van de wijzigingsverordening Sociaal Domein 2021.

Samenvatting:
Te reageren op het gevraagde advies van de Adviesraad Sociaal Domein met betrekking tot de wijzigingsverordening Sociaal Domein 2021, conform bijgaande brief.

5. Beleidsregel verdeling vergunningen prostitutiebedrijven 2021

Besluit:

 1. De raad voor te stellen de wijzigingsverordening Algemene Plaatselijke Verordening Meppel (hierna: APV) vast te stellen;
 2.  
  1. Het concept nadere regels verdeling vergunningen prostitutiebedrijven gemeente Meppel 2021 vast te stellen;
  2. Het concept reactienota zienswijzen concept nadere regels verdeling schaarse vergunningen prostitutiebedrijven gemeente Meppel vast te stellen;
  3. Beide concepten onder a. en b. ter informatie te zenden naar de raad.

Samenvatting:

Het college stelt een procedure vast voor het op een eerlijke manier kunnen verdelen van een vergunning voor een prostitutiebedrijf. Dit is nodig omdat jurisprudentie bepaalt dat initiatiefnemers gelijke kansen moeten hebben om in aanmerking te komen voor een vergunning waarvan er maar enkele beschikbaar zijn. In Meppel zijn op dit moment maximaal 4 prostitutiebedrijven toegestaan. Dit maakt dat deze vergunningen volgens jurisprudentie schaarse vergunningen zijn. De inhoud van de procedure is tot stand gekomen na consultatie van belanghebbenden (o.a. uitbaters prostitutiebedrijven en omwonenden van de huidige prostitutiebedrijven). De reacties van belanghebbenden en de overwegingen van het college daarop is te lezen in de reactienota (bijlage 6). Naar aanleiding van de zienswijzen is in het concept-beleid een aantal aanpassingen doorgevoerd.

Daarnaast stelt het college de raad een technische wijziging van de APV voor. Namelijk het aantal toegestane prostitutiebedrijven te verminderen van 4 naar 3. Hiermee trekken we de juridische mogelijkheden gelijk met de op dit moment feitelijke situatie in de gemeente Meppel.

6 Stolpboerderij de Kikkerije

Besluit:

 1. De procedure voor mogelijke aanwijzing tot gemeentelijk monument op te starten voor de stolpboerderij De Kikkerije aan de Gedeputeerde Dekkerweg 6a te Meppel. Hiervoor de Erfgoednota “Meppeler erfgoed nu” als kader te gebruiken;
 2. Een waardenstellingsonderzoek voor dit pand te laten uitvoeren.

Samenvatting:

Het college besluit, naar aanleiding van het verzoek, om de procedure te starten voor een mogelijke aanwijzing van het boerderij tot gemeentelijk monument. Onderdeel van de procedure is het uitvoeren van een waardenstellingsonderzoek.

7. Voormalig Stadsziekenhuis, Havenstraat 1

Besluit:

 1. De procedure voor mogelijke aanwijzing tot gemeentelijk monument op te starten voor het voormalige stadsziekenhuis, gelegen aan de Havenstraat 1 Meppel. Hiervoor de Erfgoednota “Meppeler erfgoed nu” als kader te gebruiken;
 2. Een waardenstellingsonderzoek voor dit pand te laten uitvoeren.

Samenvatting:

Het college besluit, naar aanleiding van het verzoek, om de procedure te starten voor een mogelijke aanwijzing van het voormalige Stadsziekenhuis tot gemeentelijk monument. Onderdeel van de procedure is het uitvoeren van een waardenstellingsonderzoek.

8.  Instemmen fusie Stad & Esch en Dingstede

Besluit:

 1. De gemeenteraad voor te stellen om per 1 januari 2022 goedkeuring te verlenen aan het besluit tot fusie van Stichting P.C.V.O. voor Meppel en omgeving en Stichting Onderwijsgroep ZW Drenthe tot Stichting Voortgezet Onderwijs Meppel e.o.
 2. De gemeenteraad voor te stellen om goedkeuring te verlenen aan de statutenwijziging
 3. De gemeenteraad voor te stellen in te stemmen met de benoeming van de nieuwe leden van de Raad van Toezicht van de nieuwe Stichting Voortgezet Onderwijs Meppel e.o. voor een periode van 4 jaar met ingang van 1 januari 2022 te weten
  1. mevrouw W.M.J.M. Bloemen-Bekx
  2. mevrouw J.W. Gerritsen
  3. mevrouw M.S. Grotens-Pleyte
  4. de heer J.W. Kromdijk
  5. de heer B.G.A. Smelt
  6. de heer W. Toering
  7. de heer H.W. van Veldhuizen
  8. de heer H.J.G. de Wit
  9. de heer J. Wolters.

Samenvatting:

Stichting Onderwijsgroep ZW Drenthe (Stad & Esch) betreft openbaar onderwijs waar de gemeenteraad conform de statuten en de Wet op het voortgezet onderwijs (hierna: WVO) een toezichthoudende taak heeft. Conform deze statuten dient de gemeenteraad goedkeuring te verlenen aan de fusie van Stichting P.C.V.O. voor Meppel en omgeving (Dingstede) en Stichting Onderwijsgroep ZW Drenthe (Stad & Esch) tot Stichting Voortgezet Onderwijs Meppel e.o. met ingang va 1-1-2022 en de daarbij behorende statutenwijziging.Stichting Onderwijsgroep ZW Drenthe zal bij deze fusie de verkrijgende rechtspersoon zijn. Stichting P.C.V.O. voor Meppel en omgeving is de verdwijnende rechtspersoon. Daarnaast moet de gemeenteraad instemmen met de benoeming van de nieuwe leden van de Raad            van Toezicht. Het betreft hier een bestuurlijke fusie waarbij zowel Stad & Esch als Dingstede als separate scholen blijven bestaan.