Besluitenlijst B&W 1 juni 2021

1. Stand van zaken actieplan Gezondheid, Bewegen en Sport.

Besluit:
1. De raad middels een memo te informeren over de stand van zaken van het actieplan
    Gezondheid, Bewegen en Sport;
2. In te stemmen met de inhoud van de memo.

Samenvatting: 
In mei 2019 is door de gemeenteraad van Meppel ingestemd met de voorgestelde beleidsrichting uit het beleidsplan Gezondheid, Bewegen en Sport. Met dit beleidsplan wordt voor de komende jaren (2020-2023) een nieuwe benadering omtrent gezondheid, bewegen en sport gekozen. Bij de vaststelling van het actieplan is toegezegd om in het voorjaar van 2021 de raad te informeren over de stand van zaken van het Actieplan Gezondheid, Bewegen & Sport (GBS) (2020-2023) (hierna te noemen actieplan).
 

2. Subsidieverlening 2021, Inloopvoorziening Cosis.

Besluit:
Aan Cosis een subsidie te verlenen van € 67.533,89 voor de inloopvoorziening.

Samenvatting:
Cosis ontvangt al een aantal jaren een subsidie van de gemeente Meppel voor het organiseren en uitvoeren van een inloopvoorziening voor kwetsbare burgers met als doel deze burgers uit een sociale isolement te halen en maatschappelijke deelname te bevorderen. Voor het jaar 2021 vraagt Cosis wederom een subsidie aan. Conform de uitgangspunten herijking subsidiebeleid dient de toe te kennen subsidie afgestemd te zijn op de verstrekte subsidie 2020. Er is geen gemotiveerde reden om hiervan af te wijken en Cosis een hogere subsidie toe te kennen.

3. Subsidie Frisse Start.

Besluit:
1. Een éénmalige subsidie van € 500,00 toe te kennen aan alle sociale en culturele
    instellingen in Meppel die een aanvraag ‘Frisse start’ hebben ingediend;
2. Ter dekking van deze subsidies de provinciale “frisse start” subsidie ad € 50.000 in te
    zetten;
2.1. Hiervoor tevens vanuit het Taskforcebudget een aanvullend bedrag ad € 50.000
       beschikbaar te stellen.

Samenvatting:
Om een frisse start te kunnen maken zodra de coronamaatregelen dat toelaten, wordt aan organisaties die sociaal- culturele en maatschappelijke activiteiten uitvoeren en afhankelijk zijn van vrijwilligers, een eenmalige subsidie toegekend. De hoogte van de subsidie bedraagt € 500,00 per organisatie. Voor de financiering van deze eenmalige subsidie worden middelen ingezet vanuit de daarvoor beschikbaar gestelde "Frisse start subsidie" van de provincie Drenthe, aangevuld met middelen vanuit de Taskforce. Hierbij gaan we uit van 200 potentiele aanvragers.
 

4. Drentse samenwerking herstelplan na Corona.

Besluit:
1. In te stemmen met deelname, in VDG verband, aan ontwikkeling van het
    perspectief en herstelplan na corona, "van crisis naar herstel".
2. Zoveel mogelijk aan te sluiten bij bestaande lokale werkwijzen en structuren.

Samenwerking:
In Drenthe is intensief samengewerkt bij de bestrijding van corona. Nu het einde van de coronacrisis in zicht is, is gekozen voor ontwikkeling van een gezamenlijke bovengemeentelijke postcorona strategie en een perspectief- en herstelplan.