Besluitenlijst B&W 16 november 2021

1. Beantwoording artikel 32 vragen inz. eind aan de overlast veroorzaakt door de biomassacentrale

Besluit:
In te stemmen met de voorgestelde beantwoording van de vragen ex. artikel 32 Reglement van Orde met als onderwerp: Eind aan de overlast veroorzaakt door de biomassacentrale

Samenvatting:
Het college beantwoordt de schriftelijke vragen van alle fracties van de gemeente Meppel met als onderwerp: Eind aan de overlast veroorzaakt door de biomassacentrale.

2. Plan van aanpak ontwerpfase project vernieuwbouw Schouwburg Ogterop

Besluit:
Het bijgevoegde ‘Plan van Aanpak Ontwerpfase vernieuwbouw schouwburg Ogterop’ vast te stellen.

Samenvatting:
De gemeenteraad heeft in juni 2021 besloten opdracht te geven tot nadere uitwerking van de plannen ten behoeve voor vernieuwbouw van schouwburg Ogterop. In het bijgevoegde document wordt de aanpak voor de komende fase tot najaar 2022 aangegeven.

3. Sociaal Statuut gemeente Meppel en reglement Lokaal Overleg

Besluit:

1. In te stemmen met het concept Sociaal Statuut;
2. In te stemmen met het reglement Lokaal Overleg.

Samenvatting:
Sinds 1-1-2020 kent gemeente Meppel geen Sociaal Statuut omdat het oude van rechtswege is vervallen door de inwerkingtreding van de WNRA. Dit vormt de aanleiding om een nieuw Sociaal Statuut vast te stellen dat past in de huidige tijd en in de huidige regelgeving. Daarnaast is vanuit de CAO-gemeenten het noodzakelijk om een reglement Lokaal Overleg vast te stellen. In de formele Lokaal Overleg vergadering van 26 oktober 2021 zijn beide zaken besproken en akkoord bevonden. Ook het college heeft ingestemd met het Sociaal Statuut en het reglement Lokaal Overleg.

4. Cliëntervaringsonderzoek Jeugd 2019 en 2020

Besluit:
Kennis te nemen van de uitkomsten van het cliëntervaringsonderzoek (CEO) Jeugd 2019 en2020.

Samenvatting:
Het college heeft kennis genomen van de uitkomsten van het cliëntervaringsonderzoek (CEO) Jeugd 2019 en 2020.

5. Reglement burgerlijke stand 2021

Besluit:
Het reglement burgerlijke stand vast te stellen.

Samenvatting:
Veel is wettelijk vastgesteld, maar bij een aantal onderwerpen moet de gemeente een reglement vaststellen, zoals over de openingstijden van het bureau van de burgerlijke stand.

De grondslag om het reglement burgerlijke stand vast te stellen ligt in het Burgerlijk Wetboek artikel 16c boek 1 en in de artikelen 1 tot en met 5 besluit burgerlijke stand.

6. Concept RMP 1.0.

Besluit:
1. In te stemmen met het concept Regionaal Mobiliteitsplan Drenthe 1.0, in aanloop naar RMP 2.0, inclusief het bijbehorende communicatieplan en de Staten- en Radenbrief;
2. Na de gezamenlijke Raden- en Statenbijeenkomst(en) het definitief RMP 1.0 ter vaststelling te agenderen in het college, waarna het vanuit alle colleges in de Mobiliteitsraad in het voorjaar 2022 terugkomt als regionale vaststelling.

Samenvatting:
Met het Klimaatakkoord 2019 geeft Nederland invulling aan het verminderen van CO₂-uitstoot in de lucht. Eén van de afspraken uit het Klimaatakkoord is dat er een Regionale Energiestrategie (RES) en Regionaal Mobiliteitsplan (RMP) per regio worden opgesteld. Drenthe is één van die regio’s. Afgelopen jaar is door de 13 regionale overheden van Drenthe gezamenlijk gewerkt aan een concept RMP waarin Drenthe laat zien waar zij staat en wat de integrale transitie naar duurzame mobiliteit – conform het Klimaatakkoord 2019 betekent. Het concept RMP is het resultaat van dit proces. Het concept RMP is in samenwerking met de trekkers van de besproken thema’s, verkeer- en vervoersambtenaren bij de provincie en van de 12 gemeenten tot stand is gekomen. Het college van B&W heeft besloten in te stemmen het concept Regionaal Mobiliteitsplan Drenthe 1.0, in aanloop naar RMP 2.0, inclusief het bijbehorende communicatieplan en de Staten- en Radenbrief. De Staten en Raden zullen daarnaast ook nog geïnformeerd worden middels één of meerdere gezamenlijke inhoudelijke Staten- en Radenbijeenkomst(en).

7. Aanpassing mandaatregister 2021

Besluit:
1. Het mandaatregister 2021-1 in te trekken en mandaatregister 2021-2 vast te stellen;
2. Kennis te nemen van de memo bevoegdheden heffingsambtenaar.

Samenvatting:
Het college stelt een nieuw mandaatregister vast. Er zijn wijzigingen en verbeteringen doorgevoerd om het register goed te laten aansluiten op de toegepaste werkwijzen en veranderende regelgeving.

8. Samenwerkingsovereenkomst EC Duurzaam Nijeveen

Besluit:

1. In te stemmen met het aangaan van de samenwerkingsovereenkomst met EC Duurzaam Nijeveen;
2. Wethouder Van der Haar te machtigen de samenwerkingsovereenkomst namens de gemeente Meppel te ondertekenen.

Samenvatting:
De algemene samenwerking met EC Duurzaam Nijeveen vast te leggen door middel van de ondertekening van een samenwerkingsovereenkomst (SOK).

9. Motie SP ‘rookvrije speelplaatsen’

Besluit:

1. De uitwerking van de motie rookvrije speelplaatsen op te nemen als actiepunt in het lokaal preventie akkoord;
2. De motie rookvrije speelplaatsen door een memo te beantwoorden aan de raad.

Samenvatting:
In de door de raad aangenomen motie van 26 november 2020 is gevraagd om de raad uiterlijk 1 juni 2021 een raadsvoorstel voor te leggen, waarmee het roken in en om speelplaatsen in Meppel (verder) wordt verboden dan wel wordt beperkt en waarin de onderwerpen uit de toelichting zijn verwerkt. Uit de eerste inventariseringen is gebleken dat er geen meldingen bekend zijn over het roken in speeltuinen. Om die reden is er geen reden om een verbod binnen de APV te onderzoeken. De uitwerking van de motie zal als actiepunt opgenomen worden in het nog te ontwikkelen lokaal preventie akkoord. De raad zal door middel van een memo hierover worden geïnformeerd.

10. Omgevingsvisie Meppel – Visie op de fysieke leefomgeving

Besluit:

De raad voor te stellen om:
1. De visie op de fysieke leefomgeving 'Samen bouwen aan kwaliteit' vast te stellen als basis voor het vervolgproces van de Omgevingsvisie;
2. Het college de opdracht te geven om 'Samen bouwen aan kwaliteit' in het vervolgproces nader uit te werken, te toetsen en aan te scherpen.

Samenvatting:
In juni 2021 stelde de raad de Nota van Uitgangspunten 2021 en het Procesvoorstel voor de Omgevingsvisie vast. Als vervolgstap is nu voor de raad een visie op de fysieke leefomgeving uitgewerkt, een eerste hoofdstuk van de Omgevingsvisie. Het voorstel 'Samen bouwen aan kwaliteit' gaat in op onze identiteit en positie in de regio, schetst een toekomstbeeld voor Meppel en enkele belangrijke principes daarin. Het college heeft ingestemd met 'Samen bouwen aan kwaliteit', waarmee het nu voorligt aan de raad.