Besluitenlijst B&W 14 september 2021

1. Beleidsregels sluitingstijden horeca 2021

Besluit:

Kennis te nemen van de door de burgemeester vastgestelde beleidsregel sluitingstijden horeca 2021.

Samenvatting:

Het college heeft kennis genomen van de door de burgemeester vastgestelde beleidsregel sluitingstijden horecabedrijven. Deze regels gaan gelden voor nieuw aan te vragen horecavergunningen. De in bestaande horecavergunningen vastgelegde sluitingstijden veranderen door deze beleidsregel niet.

2. Voorontwerp bestemmingsplan ‘Nijeveen – de Hulsen’

Besluit:

1. In te stemmen met het voorontwerp bestemmingsplan 'Nijeveen – De Hulsen;
2. Het voorontwerp bestemmingsplan conform de Inspraakverordening voor een periode van zes weken ter inzage te leggen, het vooroverleg zoals bedoeld in artikel 3.1.1 Besluit ruimtelijke ordening (Bro) te starten en een vooraankondiging te doen zoals bedoeld in artikel 1.3.1 Bro.

Samenvatting:

Het college stemt in met het voorontwerp van het bestemmingsplan 'Nijeveen – De Hulsen' en start het vooroverleg met de overlegpartners. Ook wordt het plan voor inspraak ter inzage gelegd. Met het nieuwe bestemmingsplan wordt de bouw van twee vrijstaande woningen mogelijk gemaakt ten oosten van de bestaande woningen aan De Hulsen.

3. Vernieling boom in de Lucas van Leydenstraat

Besluit:

De brief in de bijlage te sturen aan de omwonenden van de opzettelijk beschadigde boom.

Samenvatting:

Het college heeft besloten een brief te sturen aan omwonenden van een opzettelijk beschadigde boom in de Lucas van Leydenstraat. Deze beschadiging is onacceptabel. Er is aangifte gedaan bij de politie. Indien de boom gekapt moet worden zal er een nieuwe boom geplant worden.

4. Informatie voor de raad en het college over de GKB

Besluit:

Kennis te nemen van de bijgaande informatiebrief over de GKB en deze met bijgaand memo aan de raadsleden toe te sturen.

Samenvatting:

Het college neemt kennis van bijgaande informatiebrief aangaande de GKB en stuurt deze met bijgaand memo ter informatie toe aan de raadsleden


5. Principeverzoek initiatief Hoofdstraat 105

Besluit:

1. In principe en onder voorwaarden mee te werken aan het initiatief voor Hoofdstraat 105 en een uitritconstructie door het openbaar groen;
2. De aanvragers door middel van de bijgevoegde brief op de hoogte te stellen van uw standpunt.

Samenvatting:

Het college heeft besloten om in principe en onder voorwaarden medewerking te verlenen aan het initiatief voor Hoofdstraat 105. Het initiatief bestaat uit het verkleuren van de bestaande winkel naar een appartement, het realiseren van een appartementengebouw op het achtererf en een uitritconstructie naar de Kromme Elleboog. De bestaande vier beukenbomen moeten duurzaam behouden blijven.
 

6. Onderzoek toekomst Bad & Klimpark Hesselingen (beheerplan sport)

Besluit:

1. In te stemmen met het voorbereiden, uitvoeren & vóór 1 februari 2022 afronden van het onderzoek 'toekomst bad en klimpark Hesselingen';
2. Voor dit onderzoek maximaal € 25.000 te beschikking te stellen;
3. Deze kosten te financieren uit mee- en tegenvallers binnen programma 7 in 2021.

Samenvatting:

Op 25 maart 2021 is het beheerplan sport vastgesteld (zaak 1446018) door de Raad. In navolging op het beheerplan sport heeft de Raad ingestemd met het uitvoeren van een aantal onderzoeken, waaronder de toekomst van Bad & Klimpark Hesselingen. In de begroting zijn hier op voorhand geen middelen voor gereserveerd. Het voorstel is het onderzoek ‘toekomst Bad & Klimpark Hesselingen’ te financieren uit mee- en tegenvallers binnen programma 7.