Besluitenlijst B&W 12 oktober 2021

1. Beantwoording artikel 32 vragen van ChristenUnie over de Geweldige Wijk

Besluit:
In te stemmen met de voorgestelde beantwoording van de vragen ex. artikel 32 RvO over de Geweldige Wijk.
           
Samenvatting:
Het college beantwoordt de schriftelijke vragen van de ChristenUnie over de Geweldige Wijk.

2. Beantwoording artikel 32 vragen van de VVD over de financiering nieuw hockeyveld

Besluit:
In te stemmen met de voorgestelde beantwoording van de vragen ex. artikel 32 RvO inzake financiering nieuw hockeyveld.

Samenvatting:
Op 30 augustus heeft de heer M. Verstraaten namens de VVD schriftelijke vragen ex. art.  32 rvo in zake financiering nieuw hockeyveld ingediend. Het college beantwoordt de schriftelijke vragen van de VVD.

3. Beantwoording artikel 32 vragen van de CDA over de wandelroutes Nijeveen

Besluit:
In te stemmen met de voorgestelde beantwoording van de vragen ex. artikel 32 RvO over wandelroutes Nijeveen.

Samenvatting:
Het college beantwoordt de schriftelijke vragen van de CDA over wandelroutes Nijeveen

4. Riolering Reestlaan

Besluit:
De raad voor te stellen een investeringskrediet van € 550.000 beschikbaar te stellen voor het deels vervangen en deels relinen van de riolering in de Reestlaan.

Samenvatting:
Het college stelt de raad voor € 550.000 beschikbaar te stellen voor het gedeeltelijk vervangen en gedeeltelijk relinen van de riolering in de Reestlaan. Een deel van het riool heeft het op 9 juli 2021 begeven waardoor er een 'sinkhole' ontstond en de Reestlaan moest worden afgesloten. De calamiteit is destijds met een tijdelijke maatregel weggenomen. Om te voorkomen dat een dergelijke situatie zich in de nabije toekomst nogmaals voordoet moet een deel van de riolering vervangen worden en een deel worden gerelined. Relinen houdt in dat er een 'kous' aan de binnenzijde van de rioolbuis wordt aangebracht, waarmee als het ware een nieuwe binnenwand wordt gecreëerd.

5. Terugkoppeling op amendement parkeren voormalig HBS

Besluit:
Bijgaande memo ter informatie naar de raad te sturen

Samenvatting:
Het college heeft met ontwikkelaar Schavast gesproken over de (groen)inrichting aan het voorplein van de voormalige HBS. Het doel hiervan was om de toegestane parkeerplaatsen aan de voorzijde van het pand zoveel aan het zicht te onttrekken. Via een memo informeert het college de raad over het (groen)ontwerp.

6. Convenant ‘herziening inrichting subsidierelatie’ met Scala en deelnemende gemeenten

Besluit:
1. Het convenant “Herziening inrichting subsidierelatie” met Stichting Scala-Centrum voor de kunsten en de deelnemende gemeenten (Hoogeveen, Westerveld, De Wolden en Steenwijkerland) aan te gaan;
2. De subsidie op het vrijetijds- of buitenschools aanbod in 3,5 jaar en in 3 gelijke stappen af te bouwen, met uitzondering van huisvesting en af te spreken subsidie voor lessen voor muziekverenigingen. Start met ingang van het seizoen 2022/2023 (start 1 september 2022) en doorlopend tot en met het seizoen 2024/2025 (stopt 1 september 2025);
3. De vrijkomende middelen door de afbouw subsidie op het vrijetijds- of buitenschools aanbod in te zetten voor het innoveren c.q. opzetten van nieuw aanbod, passend binnen de gemeentelijk gestelde beleidskaders;
4. Het Cultuur op School aanbod (binnenschoolse cultuureducatie van Scala) te blijven subsidiëren met de mogelijkheid om zich binnen de huidige financiële kaders verder te ontwikkelen.

Samenvatting:
Het college heeft besloten het convenant “Herziening inrichting subsidierelatie” met Stichting Scala-Centrum voor de kunsten en de deelnemende gemeenten (Hoogeveen, Westerveld, De Wolden en Steenwijkerland) aan te gaan.

7.  Beheer en exploitatie van CCM de Plataan onderbrengen bij stichting Welzijn MensenWerk

Besluit:
1. Een nieuwe subsidierelatie met stichting Welzijn Mensenwerk uit te werken voor het beheer en de exploitatie van CCM De Plataan per 1-2-2022;
2. Het te besparen budget te laten blijven in programma 6 (Kunst en cultuur).

Samenvatting:
Het college heeft besloten in gesprek te gaan met stichting Welzijn Mensenwerk over een nieuwe subsidierelatie voor het beheer en de exploitatie van CCM De Plataan per 1-2-2022.

8. Inzet op audit WPG

Besluit:
1. Kennis te nemen van de verplichting die Gemeente Meppel heeft om te voldoen aan de Wet Politiegegevens (Wpg);
2. In 2022 € 30.000 beschikbaar te stellen voor de coördinatie, aansturing en omschrijving van werkprocessen aangaande de Wpg en dit te verantwoorden in de bestuursrapportage 2022;
3. In de Perspectiefnota 2023-2026 een bedrag van € 20.000 eens per 4 jaar op te nemen ter dekking van de 4 jaarlijkse audit.

Samenvatting:
Voor 31 december 2021 moeten gemeenten een verplichte interne en externe audit voor naleving van de Wet politiegegevens (Wpg) uitvoeren. Een eerste inventarisatie geeft weer dat er veel verbeterslagen gemaakt moeten worden om te voldoen aan de richtlijnen van de WPG. Een eerste aanzet voor de verbeterslagen wordt gemaakt in 2021. Met als doel in 2022 volledig te voldoen aan de gestelde richtlijnen van de Wpg. De hoofdmoot voor deze verbeterslagen ligt bij het team Informatie & Interne dienstverlening en het team Leefbaarheid & Wijkregie.

9. Belastingverordeningen 2022

Besluit:
De Raad voor te stellen:
1. De verordening Marktgelden 2022 vast te stellen;
2. De verordening Rioolheffing 2022 vast te stellen;
3. De verordening Reinigingsheffingen 2022 vast te stellen;
4. De verordening Leges 2022 vast te stellen;
5. De verordening Precariobelasting 2022 vast te stellen;
6. De verordening Lijkbezorgingsrechten 2022 vast te stellen;
7. De verordening Parkeerbelastingen 2022 vast te stellen;

Samenvatting:
In de bijgevoegde belastingverordeningen zijn de financiële uitgangspunten van de begroting 2022 verwerkt. De tarieven zijn verhoogd met de inflatiecorrectie van 1,5%.  Daar boven op zijn de geraamde opbrengsten precariobelasting, huwelijken,
lijkbezorgingsrechten, marktgelden en de parkeervergunningen extra verhoogd volgens de  begroting 2022. De overige wijzigingen in de verordeningen zijn opgenomen in de bijlage “overzicht wijzigingen belastingverordeningen 2022”.

10.  Project ‘bespreekbaar maken van een kinderwens’

Besluit:
Maximaal een subsidie te verlenen van € 13.000 aan Stichting Icare Jeugdgezondheidszorg 0-4 jaar voor uitvoering van het project ‘Bespreekbaar maken van een kinderwens’ conform bijgevoegd projectplan.

Samenvatting:
In juni dit jaar heeft het college ingestemd om elk kind in de gemeente Meppel een gelijke kans op een goede start te geven. Het college heeft de beoogde samenwerking Kansrijke Start Meppel onderschreven zoals beschreven staat in de uitvoeringsplan Kansrijke Start Meppel. Eén van de projecten die daaronder valt, is het project ‘Bespreekbaar maken van een kinderwens’. Het project draagt bij aan het bespreekbaar maken van een kinderwens bij vrouwen in kwetsbare situaties. Kinderen die uiteindelijke wel geboren worden krijgen een goede start doordat het realiseren van de kinderwens vroegtijdig ondersteund wordt. Door subsidie te verlenen aan Icare wordt gestart met het project ‘Bespreekbaar maken van een kinderwens’.