Besluiten B&W 8 juni 2021

1 Artikel 32 vragen D66 over rookoverlast biomassacentrale

Besluit In te stemmen met de beantwoording van de artikel 32 vragen van D66. Samenvatting D66 heeft artikel 32 vragen gesteld over rookoverlast van de biomassacentrale in de Nieuwveense Landen. Aanleiding was de uitruk van brandweer en politie, nadat als gevolg van rookoverlast een brandmelding is gedaan. Behalve vragen met betrekking tot rookoverlast, informeert de fractie van D66 naar het functioneren van de regionale uitvoeringsdienst Drenthe. De vragen worden schriftelijk beantwoord.

2 Artikel 32 vragen PvdA Meppel - Biomassacentrale en MeppelEnergie

Besluit In te stemmen met de voorgestelde beantwoording van de artikel 32 vragen Biomassacentrale en MeppelEnergie. Samenvatting Het college beantwoordt de schriftelijke vragen van de PvdA over de biomassacentrale en MeppelEnergie.

3. Vaststelling jaarverantwoording Wet Kinderopvang 2020

Besluit
1. De jaarverantwoording Wet kinderopvang 2020 vast te stellen;
2. De raad te informeren via een memo.

Samenvatting Het college heeft de jaarverantwoording Wet kinderopvang 2020 vastgesteld en stelt de raad in kennis. Dit is een verslag over de toezicht- en handhavingstaken bij kinderopvangvoorzieningen in 2020. Op grond van de Wet kinderopvang (Wko) is het college hiertoe jaarlijks verplicht.

4. Digitale toegankelijkheidsverklaring meppel.nl Besluit
1. In te stemmen met invullen digitale toegankellijkheidsverklaring meppel.nl
2. Publiceren verklaring en jaarplan op meppel.nl

Samenvatting

Met het invullen van de digitale toegankelijkheidsverklaring voldoen we aan de wettelijke verplichting inzicht te geven in welke mate onze website www.meppel.nl voldoet aan het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

5. Verordening fysieke leefomgeving.

Besluit Opdracht te geven voor het opstellen van een Verordening fysieke leefomgeving.

Samenvatting: De regels over de fysieke leefomgeving, die nu in verschillende verordeningen staan, moeten overgezet worden naar het omgevingsplan. Hiervoor heeft de gemeenteraad tot 2029 de tijd. Aangezien de bepalingen nu in verschillende verordeningen staan (bijvoorbeeld APV, Afvalstoffenverordening, Marktverordening) is het onoverzichtelijk om hoeveel en om welke bepalingen het precies gaat. Voor een geleidelijke overgang van de bepalingen naar het omgevingsplan is een tussenstap mogelijk, namelijk het opstellen en vaststellen van een Verordening fysieke leefomgeving (hierna: VFL). Dit betekent dat de bepalingen, vanuit de verschillende verordeningen, in de VFL worden gezet. De bepalingen wijzigen inhoudelijk niet, ze worden alleen verplaatst. Ook worden er geen bevoegdheden gewijzigd (alleen de grondslag wijzigt van bijvoorbeeld APV naar VFL). Deze tussenstap is geen vereiste, maar maakt de overgang wel eenvoudiger. Alle bepalingen over de fysieke leefomgeving worden namelijk in 1 verordening gezet, van waaruit de bepalingen stapsgewijs overgezet kunnen worden naar het omgevingsplan. Dit zijn dus in feite de bepalingen die uiteindelijk in het omgevingsplan horen.

6. Omgevingsvergunning tijdelijke studentenunits Blankenstein 540

Besluit Een omgevingsvergunning te verlenen voor 76 studentenunits bij Blankenstein 540, voor een periode van maximaal 10 jaar.

Samenvatting: Vanwege de groei van het aantal (internationale) studenten van de opleiding ITEps (lerarenopleiding voor internationale basisscholen) in Meppel stijgt de vraag naar studentenkamers in Meppel. Als Campus Meppel zijn al 80 studentenkamers en diverse onderwijsruimten gerealiseerd in het voormalige waterschapsgebouw. Nu ligt er een plan om op het parkeerterrein bij dit gebouw units te plaatsen met in totaal 76 studentenkamers. Omdat dit afwijkt van het principeverzoek waar het college op 8 december mee heeft ingestemd is een nieuw besluit genomen. Het college is blij met de aanwezigheid van deze bijzondere hogeschool in Meppel die met haar internationale studentenpopulatie bijdraagt aan de levendigheid en internationalisering van Meppel.