Besluiten B&W 7 december 2021

1. Beantwoording artikel 32 vragen van de ChristenUnie over de MUG/stadsbus

Besluit:

In te stemmen met de voorgestelde beantwoording van de vragen ex. Artikel 32 over de MUG.

Samenvatting:

Het college beantwoordt de schriftelijke vragen van de ChristenUnie (CU) Over de MUG.

2. Beantwoording artikel 32 vragen van de CDA over de vrijstelling giften uitkeringsgerechtigden

Besluit

In te stemmen met de voorgestelde beantwoording van de vragen artikel 32 over de vrijstelling giften uitkeringsgerechtigden.

Samenvatting:

Het college beantwoordt de schriftelijke vragen van het CDA over de vrijstelling giften uitkeringsgerechtigden.

3. Keuze subsidie en onderhoud Engelgaarde

Besluit:

1. Een principebesluit te nemen dat bij een subsidieaanvraag van Stichting Engelgaarde, voor het beheer van het gebied Engelgaarde ten behoeve van de natuur- en recreatieve waarden:

A. Een eenmalige subsidie wordt verleend voor maximaal 4 jaar, ten bedrage van jaarlijks € 15.000, onder de voorwaarden dat:

1. De gemeenteraad bij vaststelling van zijn begroting voldoende middelen hiertoe ter beschikking stelt;
2. Stichting Engelgaarde zich inspant voor het vinden van een externe partij die zowel financieel als qua vaktechnisch beheer een dermate bijdrage levert dat er een sluitende exploitatie ontstaat voor het beheer van het gebied Engelgaarde;
3. Er een jaarlijks voortgangsoverleg met de gemeente plaatsvindt in het najaar waarvan een verslag wordt vastgelegd;
4. De subsidieverlening wordt heroverwogen indien binnen de subsidieperiode een externe partij als bedoeld onder ii) is gevonden, met als uitkomst dat de subsidie voor de resterende jaren in gelijke delen of ineens wordt afgebouwd naar € 0.

B. Stichting Engelgaarde de aanvraag voor 2022 kan indienen tot uiterlijk 15 februari 2022;
C.  Het college de Stichting Engelgaarde in dit geval aanwijst als subsidieontvanger waarvoor vaststelling direct plaatsvindt en de subsidie ook direct vaststelt;
D. Jaarlijks een voorschot wordt verstrekt per februari ter grootte van € 15.000.

2. Dit besluit aan Stichting Engelgaarde kenbaar te maken via de brief in bijlage 2, waarbij wordt aangevuld dat er, ter beoordeling van het college, een optie is voor een verlenging van minimaal 1 jaar en maximaal 4 jaren, waarin de subsidie wordt afgebouwd naar € 0;

3. Het door de gemeente tot dusverre uitgevoerde onderhoud te stoppen per 15 maart 2022 en dit kenbaar te maken aan Stichting Engelgaarde, eveneens via de brief in bijlage 2.

Samenvatting:

Het college heeft een besluit genomen over een mogelijke subsidie aan Stichting Engelgaarde voor het beheer van het terrein Engelgaarde ten behoeve van de recreatieve en natuurwaarden van dat gebied. De Stichting kan aanspraak maken op €15.000 voor maximaal 4 jaar onder bepaalde voorwaarden.

4. Het vaststellen van de definitieve subsidie voor het ondernemersfonds over het jaar 2020 en toekennen van het voorschot voor de subsidie voorondernemersfonds over 2021

Besluit:

  1. De subsidie voor het Ondernemersfonds Meppel over het jaar 2020 vast te stellen op € 219.102,-;
  2. Een subsidie aan de Stichting Ondernemersfonds Meppel te verlenen van € 221.826 voor 2021;
  3. Te bepalen dat deze subsidie moet worden verantwoord middels de getekende subsidie uitvoeringsovereenkomst;
  4. Een voorschot op de subsidie 2021 te verlenen van € 200.000,-.

Samenvatting:

Het college van burgemeester en wethouders is tevreden over de resultaten van hetondernemersfonds en heeft de subsidie aan het ondernemersfonds met betrekking tot 2020 definitief vastgesteld en de subsidie voor 2021 verleend

5. Eenmalige ontheffing verlenen voor de precariobelasting terrassen 2021

Besluit:

Voor de precariobelasting terrassen over het jaar 2021 eenmalig ontheffing te verlenen.

Samenvatting:

Het college van burgemeester en wethouders besluit om eenmalig ontheffing te verlenen voor de precariobelasting voor de terrassen over het jaar 2021.

6. Regionale Adaptie Strategie Fluvius 2022-2027

Besluit:

  1. In te stemmen met de Regionale Adaptatie Strategie en Uitvoeringsagenda 2022-2027 (RAS en RUA) van werkregio Fluvius;
  2. De RAS en RUA (bijlage bij deze nota) ter informatie aan de raad aan te bieden;
  3. Kennis te nemen van:

a. De ondersteuningsverklaring m.b.t. de eerste aanvraag voor Impulsgelden van het Rijk voor de Fluvius-regio;
b. Het persbericht, dat -na vaststelling van de RAS bij alle Fluvius organisaties-uitgestuurd zal worden;
c. De nieuwste VNG position paper "Klimaat adaptieve gemeenten".

Samenvatting:

Met de vaststelling van de Regionale Adaptatie Strategie en Uitvoeringsagenda 2022-2027 (RAS en RUA) zet het college van Meppel, met haar regionale partners in samenwerkingsverband Fluvius, een belangrijke stap om in gezamenlijkheid de regionale klimaatknelpunten vóór 2050 het hoofd te bieden. De RAS biedt tevens een goed uitgangspunt om met een lokale aanpassingsstrategie voor de gemeente Meppel aan de slag te gaan.

7. Subsidieaanvraag ‘Leefstijl op recept’ op basis van positieve gezondheid en de zelfregie van de inwoners van Meppel’

Besluit:

1. Een eenmalige subsidie ad. €16.000,- te verlenen aan de Apotheek van het Spectrum Medisch Centrum voor de uitvoering van het project ‘leefstijl op recept’;

2. Het bedrag ad. € 16.000,- te dekken uit het maatwerkbudgetpositieve gezondheid.

Samenvatting:

De Apotheek van het Spectrum Medisch Centrum biedt op basis van positieve gezondheid een laagdrempelige zorgvoorziening aan in de gemeente Meppel. De apotheek heeft een projectplan opgesteld voor het project ‘leefstijl op recept’. Het project richt zich op het behalen van gezondheidswinst door middel van het aanpassen van de leefstijl. Hulp bij het nemen van zelfregie en aansluiten bij al bestaande interventies en initiatieven staan hierin centraal. De apotheek neemt de regie in de samenwerking tussen de verschillende zorgdisciplines binnen Meppel en registreert de behaalde gezondheidswinst.