Besluiten B&W 22 juni 2021

1. Subsidieverlening Sport Drenthe, uitvoering Drenthe Samen Gezond en Beweegt

Besluit:
In te stemmen met de subsidieverlening (€ 8087,-) aan Sport Drenthe ten behoeve van de uitvoering van het programma Drenthe Samen Gezond en Beweegt.

Samenvatting: 
Met de 12 Drentse gemeenten en de provincie Drenthe is een programma opgesteld dat streeft naar een ervaren positieve gezondheid van alle inwoners in Drenthe. Dit wordt gedaan vanuit een integrale benadering. Op Drents niveau werken we samen om kennis te ontwikkelen en te delen en lokaal impact te realiseren. Om de financiering voor 2021 sluitend te krijgen wordt iedere gemeente gevraagd een subsidie te verstrekken om te komen tot een uitvoeringsprogramma van het programma Drenthe Samen Gezond en Beweegt.

2  VTH-uitvoeringsprogramma Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving 2021 Jaarverslag toezicht en handhaving Bouw en Milieu 2020

Besluit:
1. Het VTH-uitvoeringsprogramma Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving 2021 vast    te stellen.
2. Het Jaarverslag toezicht en handhaving Bouw en Milieu 2020 vast te stellen.
3. Het VTH-uitvoeringsprogramma 2021 en het jaarverslag 2020 ter kennisname naar de raad te sturen.
4. Het onderwerp ondermijning op te nemen in het VTH-uitvoeringsprogramma voor 2022.

Samenvatting:
Jaarlijks stelt de gemeente een uitvoeringsprogramma vast voor vergunningverlening, toezicht en handhaving met betrekking tot bouw en milieu. Ook wordt er een jaarverslag over het voorgaande jaar opgeleverd. Het college heeft deze stukken vastgesteld en ter kennisname aangeboden aan de gemeenteraad.

3. Zienswijze op zonnepark aan de Zomerdijk

Besluit:
In te stemmen met het versturen van de bijgevoegde zienswijze naar het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Steenwijkerland

Samenvatting:
Zonnepark ontwikkelaar PowerField heeft bij de gemeente Steenwijkerland een initiatief ingediend voor het realiseren van een zonnepark. Het is de bedoeling dat het park aan de Zomerdijk 4a komt te liggen, in de gemeente Steenwijkerland. De oostelijke grens van het plangebied loopt langs de Nieuwedijk. Dit initiatief ligt tegen de gemeentegrens Steenwijkerland – Meppel aan. Bij het opstellen van het plan is niet voldoende rekening gehouden met de inwoners en bedrijven van de gemeente Meppel. Daarom wordt voorstelt om de bijgevoegde zienswijze in te dienen bij de gemeente Steenwijkerland.

4. Fusie Stad & Esch en Dingstede

Besluit:
Het advies d.d. 3 september 2019 te bevestigen waarin u zich positief heeft uitgesproken inzake de voorgenomen bestuurlijke fusie tussen onderwijsgroep ZW-Drenthe, (Stad & Esch) en de Stichting voor P.C.V.O. voor Meppel en omgeving (Dingstede).

Samenvatting:
Het college van B&W bevestigt het positieve advies dat eerder is uitgebracht inzake de voorgenomen bestuurlijke fusie tussen onderwijsgroep ZW-Drenthe, (Stad & Esch) en de Stichting voor P.C.V.O. voor Meppel en omgeving (Dingstede).