Besluiten B&W 15 juni 2021

1. Subsidieverlening Sportkoepel Meppel t.b.v. de uitvoering van het Lokaal Akkoord Sport en Bewegen Meppel

Besluit:
In te stemmen met de subsidieverlening aan Sportkoepel Meppel t.b.v. de uitvoering van het Lokaal Akkoord Sport en Bewegen Meppel.

Samenvatting: 
Gemeente Meppel ontvangt vanuit het rijk middelen voor de uitvoering van het Lokaal Akkoord Sport & Bewegen Meppel. Voor 2021 betreft dit €20.000,-. Dit bedrag is vanwege de corona-pandemie eenmalig verdubbeld door het ministerie van VWS. Dit brengt het uitvoeringsbudget tot een totaal van € 40.000,-. De sturing en uitvoering van het akkoord is in handen gelegd van een stuurgroep en vier werkgroepen (vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties). In de stuurgroep van het Lokaal Akkoord Sport & Bewegen Meppel is vastgesteld dat de middelen worden beheerd door Stichting Sportkoepel Meppel.

2. Jaarcongres en Algemene Ledenvergadering Vereniging Nederlandse Gemeenten

Besluit:
1. Kennis te nemen van de agenda en stukken voor de Algemene Ledenvergadering 2021 en hierover een standpunt in te nemen dat wordt uitgedragen tijdens deze vergadering.
2. Wethouder Van der Haar te mandateren namens de gemeente op te treden en te stemmen tijdens het jaarcongres.

Samenvatting:
Tijdens de Algemene Ledenvergadering informeert de VNG haar leden over tal van onderwerpen. Onder meer worden de Kadernota 2022 en de Kadernota Gezamenlijke Gemeentelijke Uitvoering 2022 voorgelegd. Een contributievoorstel hoort hierbij. Hiermee wordt richting gegeven aan de opgaven voor de VNG. Ook wordt verantwoording afgelegd over de uitvoering van moties en het jaarverslag 2020.

3  Huisvestingsprogramma Voorziening Onderwijs 2021

Besluit:
Het Huisvestingsprogramma Voorzieningen Onderwijs 2021 vast te stellen

Samenvatting:
Jaarlijks kunnen schoolbesturen verzoeken indienen voor opname op het huisvestingsprogramma in het daaropvolgende kalenderjaar. De verzoeken voor 2021 betreffen o.a. uitbreiding van capaciteit met ingang van het schooljaar 2021-2022. Daarnaast vraagt het Voortgezet Onderwijs aanvullende capaciteit aan voor gebruik van een binnen- en buitensportaccommodatie. De verzoeken zijn beoordeeld op basis van de criteria van de Verordening Voorzieningen Huisvesting Onderwijs (Verordening VHO) gemeente Meppel. Toegekende voorzieningen worden geplaatst op het huisvestingsprogramma 2021.

4. Gemeentefonds meicirculaire 2021

Besluit:
1. De raad via bijgevoegde memo mee nemen in de uitkomsten van deze meicirculaire 2021;
2. De opgaves zoals opgenomen in de Perspectiefnota 2022-2025 laten staan en met een evenwichtig pakket aan voorstellen te komen bij de programmabegroting 2022-2025.

Samenvatting:
De meicirculaire 2021 informeert in hoofdzaak over de actuele ontwikkelingen op basis van de Voorjaarsnota van het rijk.