Besluiten B&W 14 december 2021

1. Deelname aan netwerken vanuit de Regio Zwolle

Besluit:

Na te gaan welke mogelijkheden Meppel heeft om na de gemeenteraadsverkiezingen bij te dragen aan netwerken vanuit Regio Zwolle.

Samenvatting:

Gemeenten en provincies binnen Regio Zwolle zijn bestuurlijk en ambtelijk actief binnen de netwerken van het IPO, de VNG, het G40 Stedennetwerk, de M50 en P10. Met deze deelname proberen we het profiel en de positie van Regio Zwolle nationaal en internationaal te versterken Het belang van deelname aan netwerken is de afgelopen jaren gegroeid. In opmaat naar de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2022 is de vraag hoe we Regio Zwolle beter in positie krijgen binnen deze netwerken en hoe we onze representatie in netwerken optimaal uitputten ten faveure van de hele regio. Een informatief memo is toegezonden vanuit Regio Zwolle. Vraag is: Wat kan Meppel aan de gestelde doelen bijdragen?
     
2. Evaluatie raad proces ‘Visie op fysieke leefomgeving’

Besluit:

In te stemmen met een evaluatie van het proces Visie op de fysieke leefomgeving met de raad, zoals weergegeven in het format voor De Ronde.

Samenvatting:

Van juni tot en met december 2021 is gewerkt aan het opstellen van de Visie op de fysieke leefomgeving. Dit is een stap op weg naar de Omgevingsvisie Meppel. Met medewerkers, het college en de raad wordt een evaluatie van dit proces uitgevoerd. Het college heeft ingestemd met de aanpak van de evaluatie met de raad.

3. Beleidsregels bijzondere bijstand en beleidsregels maatschappelijke ondersteuning

Besluit:
1. De Beleidsregels maatschappelijke ondersteuning vast te stellen;
2. De Beleidsregels maatschappelijke ondersteuning Meppel 2019 in te trekken;
3. De Beleidsregels bijzondere bijstand vast te stellen;
4. De Beleidsregels bijzondere bijstand 2015 in te trekken.

Samenvatting:

De beleidsregels voor de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en de bijzondere bijstand zijn geactualiseerd omwille van nieuwe landelijke regelgeving, juridische verbeteringen, aangenomen besluiten en ervaringen uit de praktijk.

4. Uitbreiding POH t.g.v. Corona pandemie

Besluit:
1. In te stemmen met extra inzet Praktijkondersteuner huisartsen ad 16 uur per week, met ingang van 1 januari 2022 tot en met 31 december 2022;
2. De kosten van extra inzet POH ad € 43.000 (voor 1 jaar) te dekken met middelen uit het budget compensatiemiddelen.

Samenvatting

Het college stemt in met 16 uur per week extra inzet POH-J bij de huisartsen in de gemeente Meppel en dit te bekostigen uit het budget compensatiemiddelen Corona van het Rijk.

5. Principeverzoek – Dorpsstraat 65-67 te Nijeveen

Besluit:

1. In principe en onder voorwaarden mee te werken aan een planologische procedure voor het wijzigen van de bestemming naar 'Wonen' aan de Dorpsstraat 65/67 te Nijeveen;
2. De aanvragers door middel van bijgevoegde brief op de hoogte te stellen van uw standpunt.

Samenvatting:

Het college heeft besloten om in principe en onder voorwaarden mee te werken aan het wijzigen van de bestemming 'Detail' naar 'Wonen' aan de Dorpsstraat 65/67 te Nijeveen. Daardoor wordt het planologisch gezien mogelijk om aan de Dorpsstraat 65/67 te wonen.

 6. Ruimtelijke procedures en de Omgevingswet

Besluit:

1. Per 1 januari 2022 geen aanvragen tot het herzien van bestemmingsplannen meer in behandeling te nemen in verband met de invoering van de omgevingswet;
2. Principeverzoeken tot aan de invoering van de Omgevingswet in behandeling te nemen;
3. Bijgevoegde memo voor de gemeenteraad te versturen naar de gemeenteraad.

Samenvatting:

Het college heeft besloten om vanaf 1 januari 2022 geen aanvragen meer in behandeling te nemen voor herziening bestemmingsplannen. Zij heeft daartoe besloten omdat op 1 juli 2022 de Omgevingswet wordt ingevoerd. De periode tussen 1 januari en 1 juli is te kort om een volledige procedure herziening bestemmingsplan te doorlopen. Voor 1 januari 2022 ingediende herzieningen bestemmingsplan worden nog wel in behandeling genomen. Deze initiatieven dienen voor 1 juli 2022 als ontwerpbestemmingsplan ter inzage te liggen.
     
7. Memo participatiebeleid Omgevingswet

Besluit:

De raad te informeren over de voortgang van het opstellen van participatiebeleid voor de Omgevingswet.

Samenvatting:

Het college informeert de gemeenteraad over de voortgang van het opstellen van participatiebeleid voor de Omgevingswet.

8. Reactie op het ongevraagde advies van de adviesraad Sociaal Domein ten aanzien van de verordening adviesraad Sociaal Domein

Besluit:

Te reageren op het ongevraagde advies van de Adviesraad Sociaal Domein met betrekking tot de verordening adviesraad Sociaal Domein 2022, conform bijgaande brief.

Samenvatting:

De huidige verordening van de adviesraad Sociaal Domein dateert uit 2016. Door veranderingen binnen het Sociaal Domein is het wenselijk de verordening van de adviesraad up to date te maken.

9. Prestatieafspraken 2022 met Woonconcept, Actium, huurdersvereniging Meppel en huurdersplatvorm MEVM

Besluit:
1. In te stemmen met de actualisatie van de prestatieafspraken voor 2022 met Woonconcept, Actium, huurdersvereniging Meppel en huurdersplatform MEVM;
2. De prestatieafspraken ter informatie aan de gemeenteraad aan te bieden.

Samenvatting:

In 2018 zijn voor de periode 2018 tot en met 2022 meerjarenprestatie-afspraken met Woonconcept, Actium, huurdersvereniging Meppel en huurdersplatform MEVM gemaakt. De prestatieafspraken 2022 vormen een oplegnotitie/aanhangsel op de overeengekomen meerjarenprestatie-afspraken. De raad zal over de prestatieafspraken worden geïnformeerd.

10. Nieuwe deelnemersovereenkomst SVn 2022

Besluit:

De deelnemersovereenkomst 2022 met het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten per 1 januari 2022 aan te gaan.

Samenvatting:

De inhoud van de huidige deelnemersovereenkomst is verouderd en sluit niet meer aan bij de huidige wet- en regelgeving. Daarnaast heeft het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten (hierna SVn) sinds haar oprichting in 1996 de beheervergoeding niet aangepast of geïndexeerd. Daarom dient een nieuwe deelnemersovereenkomst te worden aangegaan en wordt de beheersvergoeding aangepast.

11. Tarieven reisdocumenten en rijbewijzen

Besluit:

De wijzigingsverordening op de heffing en invordering van leges 2022 vast te stellen.

Samenvatting:

De maximale tarieven voor reisdocumenten en rijbewijzen die in 2022 zullen gelden zijn door het ministerie vastgesteld. Van het ministerie waren bij het opstellen van de Leges Verordening 2022 de tarieven voor reisdocumenten en rijbewijzen nog niet ontvangen. Het college wordt voorgesteld de tarieventabel aan te passen.

12. Jaarverslag leerplicht schooljaar 2020-2021

Besluit:

1. Het jaarverslag leerplicht schooljaar 2020-2021 van de gemeente Meppel vast te stellen;
2. De aanbevelingen uit het jaarverslag over te nemen voor schooljaar 2021-2022;
3. Het jaarverslag ter informatie aan te bieden aan de raad.

Samenvatting:

Het college van Burgemeester en Wethouders brengt verslag uit aan de gemeenteraad over de uitvoering van de leerplicht in de gemeente. Het jaarverslag is een verantwoording over het uitgevoerde beleid in het schooljaar 2020-2021 op het gebied van de leerplicht en kwalificatieplicht. In het jaarverslag zijn cijfers opgenomen over leerlingenaantallen, schoolverzuim en inzet. Op basis hiervan is een aantal aanbevelingen gedaan voor het schooljaar 2021-2022 namelijk:
- Het voortzetten van het project Leerplicht zorg en handhaving in het primair onderwijs.

Het borgen van de preventieve inzet van de leerplichtambtenaren na 2022 om zo schoolverzuim en zorgsignalen vroegtijdig in beeld te krijgen.Voorts zijn in het jaarverslag de belangrijkste ontwikkelingen op het gebied van leerplicht en kwalificatieplicht opgenomen.

13. Subsidieverlening voor het jaar 2022

Besluit:

1. Subsidies 2022 te verlenen aan de organisaties en instellingen conform bijlage;
2. Te besluiten dat MZ&PC De Reest geen accountantsverklaring hoeft te overleggen bij de verantwoording 2022;
3. Te besluiten dat Sport Drenthe geen accountantsverklaring hoeft te overleggen bij de verantwoording 2022.
     
Samenvatting:

Het college verleent voor 2022 subsidies aan diverse organisaties en instellingen.

14. Ontwerp bestemmingsplan Meppel – Mulo locatie

Besluit:

1. De anterieure exploitatieovereenkomst "MULO-locatie Burgemeester Knopperslaan" met Nijhuis Bouw BV aan te gaan;
2. In te stemmen met de verkoop van het perceel sectie B nummer 1893 dat onderdeel uitmaakt van het plangebied van de MULO-locatie;
3. In te stemmen met de reactie nota inspraak en overleg bestemmingsplan ‘Meppel – Mulo-locatie;
4. In te stemmen met het ontwerpbestemmingsplan ‘Meppel – Mulo-locatie';
5. Op grond van artikel 3.8 Wet ruimtelijke ordening en afdeling 3.4 Algemene wet bestuursrecht het ontwerpbestemmingsplan ‘Meppel – Mulo-locatie' na ondertekening van de anterieure overeenkomst voor zes weken ter inzage te leggen;
6. In te stemmen met het ontwerpbeeldkwaliteitsplan “Transformatie MULO-locatie Meppel”;
7. Het ontwerpbeeldkwaliteitsplan “Transformatie MULO-locatie Meppel” zes weken ter inzage te leggen;
8. Het ontwerpbesluit hogere grenswaarden geluid zes weken ter inzage te leggen;
9. Voor het project geen milieueffectrapportage (MER) op te stellen zoals bedoeld in artikel 7.19 Wet milieubeheer (Wm).

Samenvatting:

Het college heeft ingestemd met het ontwerp van het bestemmingsplan “Meppel – Mulo- locatie”. Het bestemmingsplan maakt de bouw van 75 sociale huurappartementen mogelijk met bijbehorende ontsluitingen, parkeergelegenheid en groen. Het plangebied ligt tussen de Burgemeester Knopperslaan, Het Vledder, de Meester W. Doornbosstraat en de Gasgracht. Daarnaast gaat de gemeente een anterieure overeenkomst aan met de ontwikkelaar waarin onder meer het kostenverhaal is geregeld. Na het aangaan van deze overeenkomst wordt het ontwerpbestemmingsplan voor een periode van zes weken ter inzage gelegd. Het (ontwerp) beeldkwaliteitsplan wordt het nieuwe toetsingskader waar de uiteindelijke vergunningaanvragen aan getoetst moeten worden. Dit beeldkwaliteitsplan is een aanvulling op de geldende welstandsnota. Het ontwerpbesluit hogere grenswaarden geluid maakt het mogelijk om een overschrijding toe te staan van de voorkeursgrenswaarden uit de Wet geluidhinder.

15.     Uitkomst haalbaarheidsstudie sociale woningbouw en Rechterenschool locatie

Besluit:
1. De locatie van de Rechterenschool niet beschikbaar te stellen voor de ontwikkeling van sociale woningbouw;
2. De gemeenteraad hierover te informeren via bijgaande memo.

Samenvatting:

Het college heeft besloten om de Rechterenschool locatie niet beschikbaar te stellen voor de ontwikkeling van sociale huurwoningen. Eerder wees het college deze locatie aan als mogelijke locatie hiervoor. Een onderzoek samen met Actium naar de haalbaarheid geeft echter aan dat de ontwikkeling van sociale huurwoningen op deze locatie niet kostendekkend zal zijn. Het college en woningcorporatie Actium zien er om die reden van af. Dit brengt met zich mee dat de Mensa het voormalige schoolgebouw voorlopig kan blijven gebruiken. Voor de langere termijn heeft het college nog geen plannen voor de locatie.

16. Stichting Welzijn MensenWerk aanstellen als penvoerder voor het lokaal preventie akkoord

Besluit:

1. Stichting Welzijn Mensenwerk als penvoerder aan te stellen ‘van het lokaal preventie akkoord’;
2. Stichting Welzijn Mensenwerk als coördinator van het uitvoeringsbudget aan te stellen;
3. Het uitvoeringsbudget ad € 20.000,- per jaar van 2021, 2022 en 2023 als subsidie over te maken naar stichting Welzijn Mensenwerk. Onder de voorwaarden dat:
a. dat we de SPUK voor die jaren ook ontvangen van het rijk;
b. de activiteiten waarvoor de uitkering is verleend zijn verricht.

Samenvatting:

Op 12 januari 2021 is het college van B&W akkoord gegaan met het opstellen van een lokaal preventie akkoord en het aanvragen van het uitvoeringsbudget. Het conceptplan lokaal preventie akkoord is in samenwerking van de Meppeler gemeenschap en lokale partners opgesteld. De focus ligt op het terugdringen van problematisch alcoholgebruik, roken, overgewicht en middelengebruik. In feite gaat het om het positief beïnvloeden van de leefstijl van de inwoner van Meppel. De VNG heeft het conceptplan lokaal preventie akkoord van Meppel goedgekeurd en het uitvoeringsbudget 2021 is in september 2021 als voorschot ontvangen. Stichting Welzijn Mensenwerk is één van de lokale partners die hebben meegeschreven aan het conceptplan. Zij vervullen binnen Meppel een belangrijke verbindende schakel tussen gemeente en de inwoners van Meppel.