Besluiten 25 mei 2021

1. Woningmarktonderzoek Zuidwest- en Midden Drenthe.

Besluit:

1. Kennis te nemen van de uitvoering van het woningmarktonderzoek Zuidwest- en Midden Drenthe;
2  De gemeenteraad hierover met een memo te informeren.

Samenvatting:

In maart 2020 hebben de gemeenten in de regio Zuidwest en Midden Drenthe de woningbehoefteraming laten actualiseren. Het onderzoek uit 2020 betreft vooral een kwantitatief onderzoek. Nu wordt een verdiepend kwalitatief regionaal woningmarktonderzoek uitgevoerd, waarbij ook gekeken wordt naar nieuwe ontwikkelingen op de woningmarkt, zoals de gevolgen van Corona en de ontwikkelingen rond de regio Zwolle en het Deltaplan van en voor het Noorden. De uitkomsten van dit woningmarktonderzoek bieden input voor het nieuwe woonbeleid van de gemeente Meppel.
 

2. Aansluiting informatieknooppunt zorgfraude (IKZ).

Besluit:

1. Aan te sluiten bij het informatieknooppunt zorgfraude (IKZ);
2. De daarbij horende verwerkersovereenkomst te tekenen en in te laten gaan vanaf 1 juni 2021.

Samenvatting:

Om fraude in de zorg op te sporen, te onderzoeken en waar nodig te bestraffen hebben toezichthouders, opsporingsdiensten, gemeenten en uitvoeringsorganisaties de krachten gebundeld in het IKZ. Door aan te sluiten bij dit samenwerkingsverband is het mogelijk om meer informatie te delen waarmee effectiever opgetreden kan worden tegen zorgfraude.

Het IKZ is een publiekrechtelijk samenwerkingsverband tussen de volgende convenantpartners:
- Nederlandse Zorgautoriteit (NZa);
- Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ);
- Directie Opsporing van de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (Inspectie SZW);
- Fiscale Inlichtingen en Opsporingsdienst (FIOD);
- Belastingdienst (BD).

De overige convenantpartners, die geen deel uitmaken van het publiekrechtelijk samenwerkingsverband, zijn:
- Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ);
- Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG);
- Zorgverzekeraars Nederland (ZN);
- Informatie-officier van het Openbaar Ministerie (OM).

3. De presentatie voor de ronde van 3 juni 2021 over adviesrecht van de raad onder de omgevingswet.

Besluit:

Kennis te nemen van de presentatie voor de ronde van 3 juni 2021 en deze vooraf naar de gemeenteraad te sturen.

Samenvatting:

Het college stuurt ter voorbereiding op de ronde van 3 juni alvast de presentatie naar de raad. Deze presentatie dient ter informatie over de omgevingswet en het advies van de raad onder deze wet bij buitenplanse omgevingsplan activiteiten.

4. Toekomst Schouwburg Ogterop.

Besluit:

De raad voor te stellen:
1. Te kiezen voor behoud en optimalisering van de schouwburgfunctie in Meppel als één van de belangrijke voorzieningen van Meppel in het kader van de brede ambities.
2. In te stemmen met de noodzakelijke vernieuwbouw van schouwburg Ogterop op basis van de in deze adviesnota beschreven financiële uitgangspunten en vervolgstappen, hetgeen inhoudt:
a. Als uitgangspunt een taakstellend investeringsbedrag voor de vernieuwbouw te hanteren van € 18,0 mlj, excl. BTW, prijspeil 2021, inclusief een stelpost van € 1,0 mlj voor circulair bouwen.
b. Als uitgangspunt te hanteren dat een gezamenlijke investeringsbijdrage wordt opgebracht van € 5,0 mlj, bestaande uit € 3,5 mlj bijdragen van derden en € 1,5 mlj bijdrage Schouwburg Ogterop.
c. Als uitgangspunt te nemen dat het boekjaar 2026 het eerste volledige exploitatiejaar is van de vernieuwde schouwburg.
d. Het college opdracht te geven om in 2022 met voorstellen te komen voor de structurele financiële dekking voor de vernieuwde exploitatie van Ogterop.
3. Kennis te nemen van het Manifest van de klankbordgroep, en het college opdracht te geven de daarin vermelde suggesties deels over te nemen en deels verder te willen bezien.
4. In te stemmen met de uitvoering van de Ontwerpfase van het project en hiervoor als onderdeel van de totale investering vernieuwbouw Ogterop een voorbereidingskrediet van € 250.000 beschikbaar te stellen.
5. De exploitatielast, de omslagrente, van het onder punt 4 genoemde voorbereidingskrediet in 2022 ten laste van de exploitatie Ogterop te brengen.

Samenwerking:

In juni 2020 heeft de gemeenteraad gesproken over de toekomst van schouwburg Ogterop, naar aanleiding van de verkregen informatie over de ontoereikende huisvesting. Conform besluit van de raad brengt het college nu een voorstel naar de raad met betrekking tot de mogelijke financiering en vervolgstappen.

5. Parkeervisie Zuideinde e.o.

Besluit:

In te stemmen met: Parkeervisie Zuideinde e.o en deze ter kennisname aan de Raad aan te bieden.

Samenvatting:

De gemeenteraad heeft op 28 januari 2021 een motie aangenomen waarin het college wordt opgeroepen om een visie op stellen met betrekking tot het parkeren rondom schouwburg Ogterop en ter besluitvorming voor te leggen. Deze Parkeervisie geeft antwoord op de aangenomen motie.

6. Eerste verzameladvies vaststelling subsidies 2020 boven de € 5.000,-.

Besluit:

De verleende subsidies aan het Drents Poppenfestival en MZPC De Reest voor 2020 conform bijlage vast te stellen.

Samenvatting:

Het college stelt een aantal verleende subsidies voor 2020 vast.
 

7. Compensatie resultaat 2020 Stichting Zwembad Meppel.

Besluit:

1. Akkoord gaan met de aanvraag voor de SPUK IJZ regeling 2020 voor Stichting Zwembad Meppel;
2. Stichting Zwembad Meppel over 2020 een huurverlaging te verlenen van € 46.150 op basis van gemiste omzet;
3. Stichting Zwembad Meppel een subsidie van € 407.716,= te verlenen ter compensatie van het tekort 2020, onder voorwaarde dat als de aanvraag SPUK-IJZ lager wordt toegekend de subsidie lager wordt vastgesteld;
4. De subsidie nog niet vast te stellen maar als voorschot uit te betalen;
5. De raad in de Berap voorstellen een bedrag van € 407.716,= als inkomst en uitgave op te nemen in de begroting 2021.

Samenvatting:

De gemeente Meppel verleent een huurverlaging van € 46.150,= en een subsidie van € 407.716,= aan Stichting Zwembad Meppel ter compensatie van het resultaat 2020 en vraagt hiervoor de SPUK IJZ 2020 aan. De SPUK IJZ is een uitkering voor gemeenten en exploitanten van ijsbanen en zwembaden die door corona in de financiële problemen zijn gekomen. Via de SPUK IJZ regeling kan steun worden verleend aan deze organisaties tot een budgetneutraal resultaat voor 2020. De subsidie wordt verleend onder voorwaarde dat als de gemeente een lagere uitkering krijgt de subsidie ook lager wordt vastgesteld.

8. Opleggen geheimhouding aan gemeenteraad voor onderliggende stukken Grondexploitaties.

Besluit:

1. De gemeenteraad van Meppel geheimhouding op te leggen ten aanzien van bijlage 2 (Grondexploitatie met toelichting) en bijlage 3 (Risico-analyse Noord III-IV) behorend bij het raadsvoorstel met nummer 1446729 (Noord III/IV); en
2. De gemeenteraad van Meppel geheimhouding op te leggen ten aanzien van bijlage 2
(Grondexploitatie-opzet met toelichting) en bijlage 3 (Risico-analyse) behorend bij het
raadsvoorstel met nummer 1446484 (Kop van Noordpoort).

Samenvatting:

Het college legt geheimhouding op voor onderliggende stukken (bijlagen) waarin vertrouwelijke informatie is opgenomen over de grondexploitaties voor Noord III/IV en de kop van Noordpoort.

9. Tijdelijke huurverlaging in verband met omzetverlies door de coronamaatregelen.

Besluit:

1. Op basis van goed verhuurderschap, in te stemmen met tijdelijke huurverlaging van gemeentelijk vastgoed aan commerciële huurders, die in verband met coronamaatregelen problemen hebben met de betaling van de huur;
2. Voor de bepaling van de hoogte en duur van de huurverlaging de maatstaf te hanteren, die in jurisprudentie is vastgelegd;
3. De stelpost compensatiemiddelen corona voor een bedrag van € 37.000 in te zetten ter dekking van de mindere huuropbrengsten en hierover verantwoording af te leggen via reguliere P&C documenten en voortgangsrapportages;
4. Kennis te nemen van het feit dat niet commerciële huurders van vastgoed van de gemeente, voor de problematische kosten van huur, een beroep kunnen doen op de daarvoor ingestelde subsidieregeling.

Samenvatting:

Gemeente Meppel geeft commerciële huurders van gemeentelijk vastgoed huuraanpassing in verband met de coronacrisis. Als goed verhuurder van het vastgoed wordt tegemoet gekomen aan ondernemers die door corona omzetverlies hebben en de huur niet meer of met moeite kunnen betalen. Er is jurisprudentie over de wijze waarop de huuraanpassing moet plaatsvinden. Voorwaarde is dat ondernemers kunnen aantonen dat ze omzetverlies hebben geleden ten opzichte van 2019 en als gevolg van de coronamaatregelen de huur niet meer, of moeilijk kunnen betalen. De huurder moet zelf schriftelijk tijdelijke huurverlaging aanvragen bij de verhuurder. Niet commerciële partijen kunnen een beroep doen op de subsidieregeling compensatiemiddelen.

10.      Bestuursrapportage 2021.

Besluit:

1.In te stemmen met de bestuursrapportage 2021;
2.De raad voor te stellen:
a. De financiële afwijkingen per programma vast te stellen en de begroting 2021 daarop te wijzigen conform de tabel zoals opgenomen in de bijlage van de bestuursrapportage;
b. De gewijzigde investeringskredieten te autoriseren zoals opgenomen in de bestuursrapportage bij het onderdeel investeringen per beleidsprogramma.
c. Het uiteindelijke resultaat te bepalen bij de jaarstukken 2021 inclusief een eventuele
    resultaatbestemming.

Samenvatting:
De bestuursrapportage 2021 geeft een beeld van de ontwikkeling van de exploitatie, de investeringen en de beleidsrealisatie per programma. In deze tussenrapportage wordt ook specifiek ingegaan op de gevolgen van corona. We verwachten voor dit jaar een nadelig resultaat van € 1,7 miljoen. De primaire begroting 2021 is in november 2020 door de raad vastgesteld met een positief saldo van € 4.000. In de bestuursrapportage is extra aandacht besteed aan de uitvoeringsplanning, dit mede gezien de invloed van de maatregelen als gevolg van het coronavirus op het begrotingsjaar.

11.      Perspectiefnota 2022-2025.

Besluit:

1. In te stemmen met de concept-perspectiefnota 2022-2025;
2. De portefeuillehouder financiën machtigen tot het doen van (eventuele) aanpassingen voordat de perspectiefnota wordt verzonden naar de raad;
3. De raad voor te stellen de perspectiefnota 2022-2025 vast te stellen.

Samenvatting:

In deze nota, de laatste van dit college, geeft het college hun visie weer op waar we als gemeente staan en wat de komende jaren nodig is. Het is het financiële kader van de programmabegroting voor de eerstkomende vier jaren.