Vaststelling Beeldkwaliteitplannen Nieuwveense Landen

Op 27 mei jl. heeft de gemeenteraad ongewijzigd vastgesteld:
• Het Beeldkwaliteitplan ‘Nieuwveense Landen’
• Het Beeldkwaliteitplan ‘Weideblick - Nieuwveense Landen’

Plangebied

Globaal wordt het plangebied van Nieuwveense Landen begrensd door de N375 aan de zuidkant, de Bremenbergplas aan de westkant, de Steenwijkerstraatweg (N371) aan de oostkant en de gronden ten zuiden van de Gedeputeerde Dekkerweg en de Matenweg aan de noordkant.

Beeldkwaliteitplan ‘Nieuwveense Landen’

Dit plan is een overkoepelend inspiratiedocument. Hierin wordtde gewenste beeldkwaliteit van de verschillende woon- en leefmilieus voor het totale plangebied van Nieuwveense Landen op hoofdlijnen geschetst. Het biedt een inspirerend kader waarmee de verdere planuitwerking naar het niveau van een verkavelingsplan of inrichtingsplan kan plaatsvinden. Voor ieder deelgebied zal bij de verdere planontwikkeling nog een specifiek beeldkwaliteitplan worden vastgesteld.

Download beeldkwaliteitsplan Nieuwveense Landen (PDF, 30 MB)

Beeldkwaliteitsplan ‘Weideblick - Nieuwveense Landen’

Dit plan gaat over het  het eerstvolgende deelgebied dat ontwikkeld wordt aan de noordkant van de eerste woonbuurten van Nieuwveense Landen. In het Stedenbouwkundig Plan (2017) is dit deelgebied nog aangeduid als Broeklanden 2 en 5. Dit beeldkwaliteitplan is tot stand gekomen in samenspraak met grondeigenaren en deskundigen. In dit plan is de gewenste beeldkwaliteit, verschijningsvorm en architectuur in relatie tot de omgeving vastgelegd. Dit beeldkwaliteitplan wordt door het kwaliteitsteam Nieuwveense Landen als toetsingskader gebruikt bij de beoordeling van bouwplannen in dit deelgebied.

Download beeldkwaliteitsplan Weideblick (PDF, 28 MB)

Waar kunt u de stukken inzien?

Als u de beeldkwaliteitplannen wilt inzien kunt u ze digitaal raadplegen via www.meppel.nl/welstand. Lukt dit niet of heeft u nog vragen dan kunt u een mail sturen aan postbus@meppel.nl. Geef duidelijk aan om welke documenten of procedure dit gaat.
Heeft u geen digitale mogelijkheden dan kunt u de stukken inzien bij de receptie van het Stadhuis van maandag tot en met vrijdag tussen 08.30 en 13.30 uur.  

Beroep

Tegen het raadsbesluit tot vaststelling van de beeldkwaliteitsplannen is geen bezwaar en beroep mogelijk.