Ter inzagelegging ontwerp-Warmtetransitievisie Meppel

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Meppel maken bekend dat de ‘ontwerp-Warmtetransitievisie’ ter inzage ligt met ingang van 17 mei 2021 tot en met 02 juli 2021.

Download de ontwerp-Warmtetransitievisie (PDF)

Heeft u geen digitale mogelijkheden dan kunt u de stukken inzien bij de receptie van het Stadhuis van maandag tot en met vrijdag tussen 08.30 en 13.30 uur. Zienswijze indienen U kunt van 17 mei tot en met 2 juli 2021 een zienswijze indienen bij Burgemeester & Wethouders, Postbus 501, 7940 AM Meppel. Tevens bestaat de mogelijkheid een mondelinge zienswijze in te dienen. Neem hiervoor contact op met de gemeente via 14 0522.

Indienen van een inspraakreactie kan door inwoners van de gemeente Meppel en andere belanghebbenden. Op deze inspraakprocedure is de procedure van afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht van toepassing.

Routekaart

In 2040 moeten alle gebouwen in de gemeente Meppel van het aardgas af zijn. Die ambitie staat in de ontwerp-transitievisie warmte die B&W hebben vastgesteld. Voor iedere wijk, dorp en bedrijventerrein is in kaart gebracht welke technieken mogelijk zijn om woningen en gebouwen duurzaam te verwarmen. Ook is een routekaart gemaakt wanneer een wijk van start gaat. De ontwerpvisie is tot stand gekomen met inwoners, ondernemers, netbeheerders, woningcorporaties en andere deskundigen. Per wijk, bedrijventerrein, dorp en buitengebied is onderzocht hoe de bebouwing eruit ziet. Hoe oud zijn woningen en gebouwen, staan ze dicht op elkaar of juist ver van elkaar af? Hoe worden panden nu verwarmd en welke technieken zijn in de toekomst het meest geschikt? Ook is gekeken of er slim kan worden aangesloten bij geplande ontwikkelingen in een gebied.  De gemeente legt de ontwerpvisie nu eerst voor aan inwoners en ondernemers. Om te horen wat men van de visie vindt en van de plek die hun dorp of wijk inneemt op de routekaart.

Participatie

Parallel aan de inspraakmogelijkheid organiseert de gemeente een afzonderlijk participatietraject. De inbreng vanuit dit participatietraject wordt eveneens gebruikt om de visie verder aan te scherpen. De bijeenkomsten hierover staan gepland in mei en juni. Nadere informatie hierover volgt via de gemeentelijke website. De definitieve visie wordt dit jaar ter besluitvorming aangeboden aan de gemeenteraad.

Inspraakverslag

Ter afronding van de inspraak maakt het college een eindverslag op zoals is omschreven in artikel 5 van de Inspraakverordening van de gemeente Meppel. Dit verslag bevat een weergave van de zienswijzen die tijdens de inspraakperiode schriftelijk en mondeling zijn binnengekomen. In het verslag staat een reactie op deze zienswijzen en hierbij zal worden aangegeven op welke punten al dan niet tot aanpassing van de visie wordt overgegaan.