Gewijzigde vaststelling ‘Structuurvisie Meppel – 2030, Duurzaam Verbinden’

Burgemeester en wethouders van Meppel maken bekend dat de gemeenteraad op 31 oktober 2013 en 7 november 2013 de &lsquo;Structuurvisie Meppel 2030, Duurzaam Verbinden gewijzigd heeft vastgesteld. De structuurvisie met de plannaam Structuurvisie Meppel 2030, Duurzaam Verbinden en planidentificatie NL.IMRO.0119.Structuurvisie2030-SVC heeft betrekking op de gehele gemeente en bevat een ruimtelijk-maatschappelijke visie voor een periode tot 2030.<

Wijzigingen

Ten aanzien van het ontwerp van de structuurvisie zijn er enkele wijzigingen doorgevoerd. Naar aanleiding van de ingediende zienswijzen is de structuurvisie kleine schaal aangepast. Deze aanpassingen hebben niet geleid tot een andere koers van de structuurvisie en hebben geen invloed op de uitvoering ervan.
De Commissie m.e.r. heeft geadviseerd op het PlanMER. Dit PlanMER maakt deel uit van de structuurvisie. Naar aanleiding van het advies van de Commissie m.e.r. is het ecologisch onderzoek van de PlanMER verder uitgewerkt en omgezet in een Passende beoordeling. Verder zijn enkele onderdelen van de structuurvisie naar aanleiding van dit advies duidelijker omschreven. Deze aanpassingen hebben niet geleid tot een andere koers van de structuurvisie en hebben geen invloed op de uitvoering ervan.
Tijdens de raadsbehandeling heeft de raad 4 amendementen aangenomen voor wijziging van de tekst van de structuurvisie.

Het betreft de volgende wijzigingen:

  • het toevoegen van de herinrichtingsopgave voor de oostelijke stadsentree aan de projectentabel;
  • het toevoegen van extra een passage in paragraaf 3.1, over het belang van de fiets voor de interne toegankelijkheid van de stad;
  • het toevoegen van de opgave voor een langzaam verkeer verbinding met Zwolle voortkomend uit de “nota Fiets”;
  • het zoekgebied voor de fietstunnel Ezinge, zoals beschreven in paragraaf 5.5.5.2, te definiëren lopende van het stationsgebied Meppel tot en met de Reestlaan.

Deze amendementen hebben niet geleid tot een andere koers van de structuurvisie en hebben slechts beperkt invloed op de uitvoering ervan.
Voor een overzicht van alle wijzigingen wordt verwezen naar de ‘Reactienota’ en het raadsbesluit, inclusief de amendementen die onderdeel uitmaken van de structuurvisie.

Waar kunt u de structuurvisie inzien?

De gewijzigd vastgestelde structuurvisie ligt met ingang van 12 december 2013 permanent voor een ieder ter inzage in het Stadhuis, Grote Oever 26 te Meppel.U kunt de vastgestelde structuurvisie ook inzien op www.ruimtelijkeplannen.nl Op deze website selecteert u het tabblad ‘Structuurvisies’, en vervolgens kunt u de structuurvisie oproepen op het scherm door bijvoorbeeld uw adres in te typen of in te zoomen op de kaart.

Inwerkingtreding

De structuurvisie treedt de dag na de bekendmaking in werking. Tegen de vaststelling van de ‘Structuurvisie Meppel 2030, Duurzaam Verbinden’ staat geen mogelijkheid van bezwaar of beroep open.