Besluit tot aanwijzing van percelen waarop de artikelen 10 tot en met 15, 24 en 26 Wet voorkeursrecht gemeenten van toepassing zijn.

Burgemeester en Wethouders van de gemeente Meppel maken op grond van artikel 7, lid 1 van de Wet voorkeursrecht gemeenten ('Wvg') bekend dat zij, op basis van het bepaalde in artikel 6 Wvg op 7 juli 2020 hebben besloten om percelen aan te wijzen waarop de artikelen 10 tot en met 15, 24 en 26 Wvg van toepassing zijn.

De betreffende percelen zijn gelegen binnen het gebied 'Noord IV', ten noordoosten van de kern van Meppel. Meer specifiek is dit gebied gelegen te Meppel in de oksel van de A32 en de N371 tot aan de Arendsweg en de grens met de gemeente Westerveld.
De locatie is aangeduid als toekomstig gebied bestemd voor bedrijventerrein, energielandschap, recreatie, natuur en water met bijbehorende voorzieningen, alle niet-agrarisch en nader uit te werken.
Deze percelen zijn nader aangegeven op de bij het besluit behorende kadastrale tekeningen met nummers TK-30432945-01a en TK-30432945-01b en de daarbij behorende lijst van eigenaren en beperkt gerechtigden, één en ander naar de stand van de openbare registers van het Kadaster per 11, 12 en 15 mei 2020.

Ter inzage

Om te voldoen aan artikel 7, lid 1 Wvg ligt het besluit met bijbehorende stukken, daaronder mede begrepen de perceelsgewijze registratie, met ingang van 9 juli 2020 voor een ieder kosteloos ter inzage op het stadhuis Grote Oever 26, 7941 BJ Meppel. U kunt de stukken alleen op afspraak inzien. Bel voor een afspraak met telefoonnummer 14 0522. De eigenaren en beperkt gerechtigden met betrekking tot deze percelen zijn met een afzonderlijke kennisgeving geïnformeerd.

Nadat het besluit van Burgemeester en Wethouders in werking is getreden, moeten eigenaren en beperkt gerechtigden van de in het besluit begrepen percelen, wanneer zij hun percelen dan wel de daarop gevestigde beperkte rechten wensen te vervreemden, deze eerst aan de gemeente Meppel te koop aanbieden.

Zienswijzen

Binnen drie maanden dient de gemeenteraad de aanwijzing van percelen te bestendigen. In het kader van een zorgvuldige voorbereiding van het door de raad te nemen besluit tot aanwijzing van percelen, worden belanghebbenden, gelet op artikel 4:8 van de Algemene wet bestuursrecht ('Awb'), in de gelegenheid gesteld gedurende een termijn van vier weken, ingaande op 9 juli 2020, hun zienswijzen over het raadsvoorstel schriftelijk, dan wel mondeling naar voren te brengen.

Schriftelijke zienswijzen kunnen worden gericht aan de raad van de gemeente Meppel, postbus 501, 7940 AM Meppel. Indien belanghebbenden hun zienswijze aan de raad mondeling kenbaar wensen te maken, kunnen zij hiervoor telefonisch een afspraak maken via 14 0522

Bezwaar

De voorlopige aanwijzing van Burgemeester en Wethouders wordt aangemerkt als een besluit, zodat tegen dit besluit van Burgemeester en Wethouders tot aanwijzing van gemelde percelen tot gebied waarop de Wvg van toepassing is, ingevolge de Awb het indienen van een bezwaarschrift mogelijk is.Ingevolge de Awb kunnen belanghebbenden gedurende een termijn van zes weken, ingaande op 9 juli 2020 tot en met 19 augustus 2020, een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders van de gemeente Meppel, postbus 501, 7940 AM Meppel.

Het bezwaarschrift dient te worden ondertekend en dient ten minste te bevatten:

  1. de naam en het adres van de indiener;
  2. de dagtekening;
  3. een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;
  4. de gronden van het bezwaar.

Degene die een bezwaarschrift indient kan, indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist, op grond van artikel 8:81 Awb tevens een verzoek om voorlopige voorziening vragen bij de voorzieningenrechter van de Afdeling Bestuursrecht van de rechtbank Noord-Nederland, postbus 150, 9700 AD Groningen.

Let u erop dat de rechtbank voor uw verzoek om een voorlopige voorziening kosten in rekening brengt.