Anterieure overeenkomst 16 woningen, gelegen nabij de Raadhuislaan – Het Weeme te Nijeveen

Het college van burgemeester en wethouders van Meppel heeft een anterieure overeenkomst, zoals bedoeld in artikel 6.24 Wet ruimtelijke ordening (Wro), afgesloten met: Keur en Kroes Vastgoed V.O.F., statutair gevestigd te Meppel en kantoorhoudende aan de Nijverheidsweg 10 te 7948 NE Nijeveen (hierna te noemen: de exploitant).

De exploitant is van plan om nabij de Raadhuislaan – Het Weeme te Nijeveen een bouwplan te ontwikkelen en te realiseren van in totaal 16 woningen. De anterieure overeenkomst heeft betrekking op de percelen grond, kadastraal bekend gemeente Nijeveen, sectie H, nummer 939 (geheel), groot 5.482 m², plaatselijk bekend als Raadhuislaan – Het Weeme te Nijeveen.

In een anterieure overeenkomst legt de gemeente met een exploitant die een project wil ontwikkelen afspraken vast over de verdeling van kosten bij de uitvoering van een bestemmingsplan. In verband met het bouwplan van de voornoemde exploitant zal de procedure voor het vaststellen van het bestemmingsplan dat de realisatie van het bouwplan van de exploitant planologisch mogelijk moet maken worden opgestart. Na het vaststellen van het bestemmingsplan zal er een omgevingsvergunning voor het project worden aangevraagd. Het bestemmingsplan en omgevingsvergunning worden gepubliceerd en ter inzage gelegd, waarbij het mogelijk is om eventuele zienswijzen in te dienen.

Terinzagelegging

Conform artikel 6.2.12 van het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) ligt de zakelijke beschrijving van de inhoud van de anterieure overeenkomst vanaf 10 maart 2021, ter inzage in het gemeentehuis van Meppel, Grote Oever 26.