Anterieure overeenkomst 12 waterwoningen Prins Hendrikkade Meppel

Het college van burgemeester en wethouders van Meppel heeft een anterieure overeenkomst, zoals bedoeld in artikel 6.24 Wet ruimtelijke ordening (Wro), afgesloten met: WVG Ontwikkeling B.V., ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door Hegeman Holding B.V. te Meppel (de exploitant).

De exploitant is van plan om aan de Prins Hendrikkade te Meppel een bouwplan te ontwikkelen en te realiseren van in totaal 12 waterwoningen. De anterieure overeenkomst heeft betrekking op de percelen grond, kadastraal bekend gemeente Meppel, sectie A, nummers 8064 (geheel), 8764 (geheel) en 8765 (gedeeltelijk), totaal groot circa 2.045 m², plaatselijk bekend als Prins Hendrikkade te Meppel.

Vastleggen afspraken

In een anterieure overeenkomst legt de gemeente met een exploitant die een project wil ontwikkelen afspraken vast over de verdeling van kosten bij de uitvoering van een bestemmingsplan. In verband met het bouwplan van de voornoemde exploitant zal de procedure voor het vaststellen van het bestemmingsplan dat de realisatie van het bouwplan van de exploitant planologisch mogelijk moet maken worden opgestart. Na het vaststellen van het bestemmingsplan zal er een omgevingsvergunning voor het project worden aangevraagd. Het bestemmingsplan en omgevingsvergunning worden gepubliceerd en ter inzage gelegd, waarbij het mogelijk is om eventuele zienswijzen in te dienen.

Terinzagelegging

Conform artikel 6.2.12 van het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) ligt de zakelijke beschrijving van de inhoud van de anterieure overeenkomst vanaf 13 januari 2021 ter inzage bij de receptie van het Stadhuis van maandag tot en met vrijdag tussen 08.30 en 13.30 uur.