Anterieure overeenkomst 11 grondgebonden woningen, gelegen nabij de Ds. Van Halsemastraat 14 te Nijeveen

Het college van burgemeester en wethouders van Meppel heeft een anterieure overeenkomst, zoals bedoeld in artikel 6.24 Wet ruimtelijke ordening (Wro), afgesloten met: Zwanenburg Projecten B.V., statutair gevestigd te Heerenveen en kantoorhoudende aan de Marktweg 75 te 8444 AC Heerenveen (hierna te noemen: de exploitant).

De exploitant is van plan om nabij de Ds. Van Halsemastraat 14 te Nijeveen een bouwplan te ontwikkelen en te realiseren van in totaal 11 grondgebonden woningen. De anterieure overeenkomst heeft betrekking op de percelen grond, kadastraal bekend gemeente Nijeveen, sectie I, nummer 863 (geheel), groot 2.630 m2, plaatselijk bekend als Ds. Van Halsemastraat 14 te Nijeveen.

Vastleggen afspraken

In een anterieure overeenkomst legt de gemeente met een exploitant die een project wil ontwikkelen afspraken vast over de verdeling van kosten bij de uitvoering van een bestemmingsplan. In verband met het bouwplan van de voornoemde exploitant zal de procedure voor het vaststellen van het bestemmingsplan dat de realisatie van het bouwplan van de exploitant planologisch mogelijk moet maken worden opgestart. Na het vaststellen van het bestemmingsplan zal er een omgevingsvergunning voor het project worden aangevraagd. Het bestemmingsplan en omgevingsvergunning worden gepubliceerd en ter inzage gelegd, waarbij het mogelijk is om eventuele zienswijzen in te dienen.

Terinzagelegging

Conform artikel 6.2.12 van het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) ligt de zakelijke beschrijving van de inhoud van de anterieure overeenkomst vanaf 10 februari 2021, ter inzage bij de receptie van het Stadhuis van maandag tot en met vrijdag tussen 08.30 en 13.30 uur.