Wet algemene bepalingen omgevingsrecht uitgebreide procedure Matenweg 7 (verleend)

Burgemeester en wethouders van Meppel maken bekend dat zij de volgende omgevingsvergunning hebben verleend:
Locatie: Matenweg 7 te Nijeveen

Betreft: bouwen stal en melksilo buiten het bouwvlak Identificatienummer: NL.IMRO.0119.Matenweg7-OVC1 Het besluit is niet gewijzigd ten opzichte van het ontwerp besluit.

Inzage

Het besluit en de bijbehorende stukken liggen ter inzage vanaf 18 juni 2020 gedurende zes weken (tot en met 29 juli 2020). De stukken zijn digitaal te raadplegen via onze viewer. Het plan is ook in te zien op de website www.ruimtelijkeplannen.nl.

Lukt dit niet of heeft u nog vragen, dan kunt u een mail sturen aan postbus@meppel.nl. Geef duidelijk aan om welke documenten of procedure uw vraag gaat. Heeft u geen digitale mogelijkheden, dan kunt u op afspraak stukken inzien op het stadhuis. Bel voor een afspraak met 14 0522.

Beroep en voorlopige voorziening

Tijdens de periode van ter inzage legging kunnen belanghebbenden een gemotiveerd beroepsschrift tegen het besluit indienen. Het beroepschrift richt u aan de sector Bestuursrecht van de Rechtbank Noord-Nederland, afdeling bestuursrecht, postbus 150, 9700 AE te GRONINGEN).

Beroep kan alleen worden ingesteld door degene die tijdig zienswijzen heeft ingebracht tegen het ontwerp besluit. Op deze regel bestaan twee uitzonderingen:

a. Het beroep beperkt zich tot de eventuele wijzigingen in de beschikking die afwijken van het gepubliceerde ontwerp.
b. Belanghebbende kan redelijkerwijs niet worden verweten geen zienswijze over de ontwerp beschikking te hebben ingediend.

Tegelijk met het beroep kunnen belanghebbenden een verzoek indienen tot het treffen van een voorlopige voorziening bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Noord-Nederland, locatie Assen (Postbus 200, 9400 AE te ASSEN). Onze beschikking wordt niet van kracht voordat op een dergelijk verzoek is beslist.

Voor het indienen van een beroepschrift of een verzoek om een voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd.

U kunt ook digitaal beroep instellen bij genoemde rechtbank. Daarvoor moet u beschikken over een digitale handtekening (DigiD). Kijk op genoemde site voor de precieze voorwaarden.