Voorbereidingsbesluit Industrieweg 2 e.o. Meppel

Burgemeester & Wethouders maken op grond van artikel 3.7 lid 7 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat de gemeenteraad 15 november heeft besloten een voorbereidingsbesluit te nemen voor de locatie Industrieweg 2 e.o. Meppel, zoals weergegeven op de verbeelding met planidentificatienummer NL.IMRO.0119.Zwikker2018-VBC1, en te verklaren dat voor dit gebied een nieuw bestemmingsplan wordt voorbereid.

Het voorbereidingsbesluit is gericht op het tegengaan van ongewenste ontwikkelingen ter plaatse en bevat tevens een verbod om het gebruik van gronden en / of bouwwerken in het gebied te wijzigen. Van dit verbod kan het bevoegd gezag afwijken via een omgevingsvergunning voor zover de bouwplannen of het gebruik niet strijdig zijn met het in voorbereiding zijnde bestemmingsplan.

Inwerkingtreding

Het voorbereidingsbesluit is in werking getreden op 16 november en geldt voor de duur van één jaar.

Inzien

Het besluit ligt in papieren vorm ter inzage in het Stadhuis, Grote Oever 26 Meppel en kan digitaal geraadpleegd worden via onze viewer of op ruimtelijkeplannen.nl.

Bezwaar & beroep

Tegen het voorbereidingsbesluit staat geen bezwaar of beroep open.

Verlenging

Het voorbereidingsbesluit is in september 2019 verlengd met één jaar, lees meer.

Update

Momenteel is een nieuw bestemmingsplan in voorbereiding. Hierin wordt uitwerking gegeven aan het raadsbesluit van 19 december 2019. Naar verwachting zal het ontwerpbestemmingsplan in het 3e kwartaal van 2020 ter inzage worden gelegd.