Vooraankondiging en ter visie legging Chw ontwerp bestemmingsplan ‘Meppel - Nieuwveense Landen 2020’

In overeenstemming met artikel 1.3.1 van het Besluit ruimtelijke ordening geven burgemeester en wethouders van Meppel kennis dat zij een nieuw bestemmingsplan voorbereiden voor het plangebied van nieuwbouwwijk Nieuwveense Landen.

Ontwerp Chw bestemmingsplan

Op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening maken burgemeester en wethouders van Meppel bekend dat het Crisis- en Herstelwet (hierna: Chw) bestemmingsplan ‘Meppel – Nieuwveense Landen 2020’ met ingang van .. juni 2020 gedurende zes weken voor een ieder ter inzage ligt.

Globaal wordt het plangebied begrensd door de N375 aan de zuidkant, de Bremenbergplas aan de westkant, de Steenwijkerstraatweg (N371) aan de oostkant en de gronden ten zuiden van de Gedeputeerde Dekkerweg en Matenweg aan de noordkant.

In het nieuwe Chw bestemmingsplan ‘Meppel – Nieuwveense Landen 2020’ worden de voorgaande bestemmingsplannen geactualiseerd. De oude plangrenzen uit het bestemmingsplan ‘Meppel – Nieuwveense Landen’ zijn overgenomen. Een aantal percelen vallen nu buiten het nieuwe plangebied van Nieuwveense Landen, zoals dit door de gemeenteraad van Meppel is vastgelegd in het stedenbouwkundig plan (nov. 2017). Voor de betreffende percelen is de huidige agrarische bestemming overgenomen. Alle gronden binnen het plangebied worden bij recht bestemd. Dit houdt in dat niet langer een wijzigingsplan nodig is om deelplannen te ontwikkelen. De regeling voor de eerste woonbuurten uit het bestemmingsplan ‘Meppel – Nieuwveense Landen Deelplan 1’ is ongewijzigd overgenomen. Het Chw bestemmingsplan maakt de bouw van maximaal 2.100 woningen mogelijk, inclusief de al gerealiseerde woningen in Deelplan 1.

Bestemmingsplan met verbrede reikwijdte

Het plan Nieuwveense Landen is aangewezen als pilot op grond van artikel 7c van het Besluit uitvoering Crisis- en Herstelwet. Op bepaalde onderdelen mag met dit plan worden afgeweken van huidige wet- en regelgeving. Grotendeels wordt volstaan met standaard bepalingen in een regulier bestemmingsplan, maar op onderdelen wordt geëxperimenteerd. De volgende specifieke regelingen zijn opgenomen in het Chw bestemmingsplan: meer ruimte voor duurzaamheidsaspecten, een langere looptijd (20 jaar i.p.v. 10 jaar), uitstel van kostenverhaal, het opnemen van hogere grenswaarden voor geluid, en er wordt gewerkt met specifieke beleidsregels voor de waterhuishouding, woningbouwprogrammering en fasering.

Waar kunt u het ontwerp Chw bestemmingsplan inzien?

Het ontwerp van het Chw bestemmingsplan ligt van 18 juni tot en met 29 juli 2020 voor een ieder ter inzage. Als u de stukken wilt inzien dan kunt u ze digitaal raadplegen via onze vierwer

Het ontwerp van het Chw bestemmingsplan (verbeelding, regels, toelichting en bijlagen) kan tevens via www.ruimtelijkeplannen.nl worden ingezien. Het Chw bestemmingsplan ‘Meppel – Nieuwveense Landen 2020’ heeft de planidentificatie: NL.IMRO.0119.BPNVL2020-BPB1.

Lukt het niet de stukken digitaal te bekijken of heeft u nog vragen neem dan contact op via postbus@meppel.nl en geef duidelijk aan om welke documenten of procedure dit gaat. Heeft u geen digitale mogelijkheden dan kunt u op afspraak stukken inzien. Bel voor een afspraak met 14 0522.

U kunt de documenten ook downloaden onderaan deze pagina.

Hoe kunt u uw zienswijze kenbaar maken?

Gedurende bovengenoemde termijn kan een ieder op grond van afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht zijn of haar zienswijze aan de gemeenteraad kenbaar maken.

Zienswijzen met betrekking tot het ontwerp van het Chw bestemmingsplan kunt u zowel schriftelijk als mondeling indienen. Schriftelijke zienswijzen dienen te worden gericht aan de gemeenteraad van Meppel, Postbus 501, 7940 AM Meppel. Voor een mondelinge zienswijze kunt u telefonisch een afspraak maken met het loket Bouwen & Wonen via het telefoonnummer 14 0522. Gedurende de bovengenoemde termijn kan een ieder op grond van afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht zijn of haar zienswijze bij de gemeenteraad kenbaar maken