Vooraankondiging en inspraakprocedure partiële herziening Meppel – Bedrijventerrein Oevers E

In overeenstemming met artikel 1.3.1 van het Besluit ruimtelijke ordening en de gemeentelijke inspraakverordening geven burgemeester en wethouders van Meppel kennis dat een partiële herziening van het bestemmingsplan wordt voorbereid voor het bedrijventerrein Oevers E.

Herziening drietal bouwvlakken

De herziening heeft betrekking op een drietal bouwvlakken binnen het nu geldende bestemmingsplan ‘Meppel – Oevers E 2015’ welke op het moment van schrijven niet of nauwelijks bebouwd zijn. Met de voorgenomen wijziging vervalt de verplichting tot het bouwen van een bedrijfswoning voor deze bouwvlakken op het bedrijventerrein Oevers E. De mogelijkheid tot het bouwen van een bedrijfswoning blijft bestaan conform nu al geldende regels.

Inzien

Het plan - verbeelding, regels en toelichting - ligt ter inzage van woensdag 10 februari 2021 t/m dinsdag 23 maart 2021 voor een ieder ter inzage. Als u de stukken wilt inzien kunt u ze digitaal raadplegen via onze viewer. Lukt dit niet of heeft u nog vragen dan kunt u een mail sturen aan postbus@meppel.nl en geef duidelijk aan om welke documenten of procedure dit gaat. Heeft u geen digitale mogelijkheden, dan kunt u de stukken inzien bij de receptie van het Stadhuis van maandag tot en met vrijdag tussen 08.30 en 13.30 uur.

Het ontwerp van het bestemmingsplan (verbeelding, regels, toelichting en bijlagen) kan tevens via www.ruimtelijkeplannen.nl worden ingezien. Het bestemmingsplan heeft de planidentificatie NL.IMRO.0119.OeversE2020-BPA1.

Inspraak

Gedurende de periode van terinzagelegging kunt op grond van artikel 1.3.1 lid 2 van het Besluit ruimtelijke ordening en de gemeentelijke inspraakverordening een zienswijze indienen bij Burgemeester & Wethouders, Postbus 501, 7940 AM Meppel. Tevens bestaat de mogelijkheid een mondelinge zienswijze in te dienen. Hiervoor kunt u contact opnemen met het loket Bouwen & Wonen via telefoon 14 0522.