Vooraankondiging en inspraakprocedure bestemmingsplan ‘Violenstraat 1 - Meppel’

In overeenstemming met artikel 1.3.1 van het Besluit ruimtelijke ordening geven burgemeester en wethouders van Meppel kennis dat zij een nieuw bestemmingsplan voorbereiden voor Violenstraat 1 in Meppel. Het voorontwerp bestemmingsplan wordt ter inzage gelegd conform de gemeentelijke inspraakverordening.

Het plangebied

Het plangebied bestaat uit een perceel direct ten westen van Violenstraat 1 in Meppel.

Het plan

Met het nieuwe bestemmingsplan ‘Meppel – Violenstraat 1’ wordt een extra woning toegevoegd aan het bestaande blok.

Inzien

Het voorontwerpbestemmingsplan ligt met ingang van 27 mei 2021 gedurende zes weken voor een ieder ter inzage (tot en met 7 juli 2021). Als u de stukken wilt inzien dan kunt u ze digitaal raadplegen via onze viewer. Lukt dit niet of heeft u nog vragen dan kunt u een mail sturen aan postbus@meppel.nl en geef duidelijk aan om welke documenten het gaat. Heeft u geen digitale mogelijkheden dan kunt u de stukken inzien bij de receptie van het Stadhuis van maandag tot en met vrijdag tussen 08.30 en 13.30 uur.

Het bestemmingsplan (verbeelding, regels, toelichting en bijlagen) kan tevens digitaal via www.ruimtelijkeplannen.nl worden ingezien. Het bestemmingsplan heeft de planidentificatie ‘NL.IMRO.0119.20201146-BPA1’.

Inspraak

Gedurende de periode van terinzagelegging kunt u op grond van de gemeentelijke inspraakverordening een inspraakreactie indienen bij Burgemeester & Wethouders, Postbus 501, 7940 AM Meppel. Tevens bestaat de mogelijkheid een mondelinge zienswijze in te dienen. Hiervoor kunt u contact opnemen met het loket Bouwen & Wonen via telefoon 14 0522.